Ilse fylder 75

ILSE MAKHOLM
– Danmarks stouteste kvinde
fylder 75 år

Copyright Erik Haaest der i år 2009 skriver:

Forleden fyldte Ilse Makhnolm 75 år. Halvdelen af sit liv har hun som enke kæmpet en – synes vi andre – håbløs kamp for sin afdøde mands og hendes to sønners slægtsgård. Søndre Makholom har været hendes og deres hjem i årtier, og i hvert fald hendes kæreste eje, siden hendes mands død for mange år siden. 

Først stod den juridiske kamp (Makholmsagen) om en ‘bette’ vejret og en kampestensbro til nogle engmarker. Denne vejret hævdede Ilse Makholm som ikke-eksisterende. Dér ville hun ikke bøje sig. (Gad vidst i øvrigt, hvad der skulle få den stoute og stædige fødselar til at bøje sig for noget som helst, hun finder uretfærdigt?)
Senere blev det til en kvindes ene-kamp mod en af det middelalderlige danske retssystems ‘allerhelligste køer’: Advokat- og dommerstanden.
Hun hævder, at hun er en  af de mange retsløse i dette l,and – og hun er da også en ukuelig sekretær for foreningen ‘Retsløses Venner’.
Vi er mange, der giver hende ret. Også de mange, som af gode grunde ikke kan forstå Makholmsagen til bunds. Det tror jeg i øvrigt kun at to mennesker i verden gør:
* Ilse Makholm selv og
* Poul Føns Hansen, hendes lige så ukuelige ven, der kom til Sdr. Makholom som bestyrer efter Ilses ægtemands død. Han har næsten fra starten af ‘Makholmsagen’ været forrest i den juridiske kamp, som end ikke deres til nu 13. advokater har gidet sætte sig ind i. Advokaterne har alle som en været, det der på folkelig tunge kaldes phv (dvs. pisse hamrende værdiløse). Ingen af dem har undervejs undladt at plukke Ilse Makholm for deres afsindigt opskruede såkaldte ‘omkostninger’. De har søgt at flå hende økonomisk. Og tilmed lagt hende for had, så hun blev afvist af Menneskerettighedsdomstolen i Strasbour ‘fordi hun ikke kunne møde med en advokat’ (Det kunne hun ikke af den dårlige grund, at de 13 har bagtalt hende, så hun er ‘persona non grata’ i enhver retssal. Så ingen advokat vovede at føre hendes sag. Men Ilse Makholm selv har aldrig givet op i troen på at retfærdigheden vinder til sidst.
       For nogle år siden ramte system-Danmark hende virkeligt hårdt: Fogden satte hende og Poul Føns Hansen ud af hendes gældfri proprietærgård, Søndre Makholm i Resen ved Struer. Siden har hun måttet føre et omflakkende liv, til leje hvor lejemål var muligt. Nu er hun bosat på Lillemarken 9, Resen, Struer, sammen med vennen Poul.
Det er de få forundt at vinde over Danmarks luskede dommerdiktatur, og det har hun da heller gjort – Endnu!
Hvis nu nogen vil sende hende blomster eller besøge hende på den runde dag, så lad være!
I anledning af 75-årsdagen har hun rundsendt en besked om, at ingen  bør sende blomster eller møde frem i Resen på dagen. Fødselaren er bortrejse, som det hedder.Ilse Makholm vil vente, til der virkelig er noget at fejre: Nemlig når hun får sin juridiske ret og får sin gård til bage fra den mand, der har forpestet hendes liv, ejeren af nabogården Nørre Makholm. Det var også ham, som ved smudsige fittelifutstreger købte Sdr. Mamholm for en slik på den tvangsauktion, som dommerdiktaturet gennemførte hen over hovedet på kvinden, der ikke skyldte nogen en krone – ud over årtiers ulidelige retsgebyrer.
Jamen kommer den glædesdag da nogensinde?
Selv jeg, der flere gange har deltaget på deres side i jura-kampen, havde faktisk mistet troen.Men  forleden fik jeg den tilbage. Ilse Makholm har sendt mig kopie af tre nye breve henholdsvis fraog til Retten i Holstebro. Der har systemet sat den faste dommer til side, som værende inhabil. I stedet har man  indsat en  ‘sættedommer’, som skal dømme i den sag, Ilse Makholom har anlagt imod Henning Sørensen, Nørre Makholm – manden, der som afslutningen på sin årelange chikane, kuppede sig til hendes gård på tvangauktionen. Tilmed fik han den for  for en ‘slik’.
Selv den, der absolut intet kender til Makholmsagen, kan vist af de  breve (som gengives herunder) forstå, at alt tyder på, at Ilse Makholm
ENDELIG har fået skovlen under dommerdiktaturet – som vel trods alt ikke kan tillade sig at se bort fra fakta.
– – –
Bedre gave kan vi vist ikke give til 75-årsfødselaren end at udtrykke, at vi nu  TROR på retfærdigheden overfor et menneske, som systemet har handlet ilde med. Vi glæder os til festen på Søndre Makholm, når den mundtlige retssag i Holstebro er endt med en retfærdig dom.

PS: Hvis DU nu sidder og tænker: “Hvad kan jeg sende til Ilse som en forsinket til lykke-hilsen?”
Så er svaret enkelt: Et brev eller en mail med opløftende tro på hendes sejr. (du kan I øvrigt læse mere på www.kafka.dk )
* Ilse Makholms mailadresse er ilsemakholm@mail.dk
* Postadressen: Ilse Makholm, Lillemarken 9, Resen ,7600 Struer.
* Telefonnummeret :  97 86 10 15

Herunder de tre aktuelle retsdokumenter:

Modpartens advokat brev:

 

R E P L I K  – 2.

I sag.: BS 90-269 / 2009.                              Ilse Makholm

                                                         mod       Henning Sørensen  m.fl.

Ang.: Kammeradvokatens brev af 21. ds. til Retten og svarskrift af 23. ds.

   Indledningsvist gøres der opmærksom på, at nærværende sag er anlagt på grundlag af, – at  Holstebro ret, ved brevet af 19.12.2008 har afgivet nye oplysninger og doku-menter, som de sagsøgte undertrykte overfor retten, under sag: V.L. B 0606 / 2008,-

og under samtlige – tidligere, – påberåbte retssager.

   Kammerdvokaten har, – også sin vane tro, i sit brev af 21. ds. til retten i Holstebro  t i l t r å d t  adv. Martin Beck´s begæring om særskilte skriftvekslinger, vedr. hans formalitetsindsigelser..

  Men, – Kammeradvokaten har, – i sit svarskrift af 23.ds. udtalt: ” Det  er et grund-læggende princip i dansk retspleje, at et spørgsmål, som er afgjort ved endelig dom eller kendelse, ikke derefter endnu engang kan prøves af domstolene.” 

   Dermed har Kammeradvokaten, på skifterettens vegne, – allerede ved sit svarskrift anerkendt, at de – af adv. M. Beck og adv. A.G. Kampmann, – overfor V.L. – under sag: B.0606/2004, –påberåbte domme – ER afsagte med urette, – idet retten med disse domme, iflg. Kammeradvokatens påstand,  på u-lovlig vis og i strid med netop dette grundlæggende retsprincip, – a l l i g e v e l  h a r  t i l l a d t  gdr. Henning Sørensen og hans advokater med deres urigtige / falske oplysninger til retten, at få genoptaget og ændret de forhold, – der jo  b l e v  både  fremlagt for, – forhandlet med, – og taget endelig stilling til, – af Jordfordelingskommissionen, ved den endelige og inapp. jordfordelingskendelse af 04.10.1967. – Berigtiget i Matriklen den 29.12.1971 og  i  tingbogen for Struer retskreds d. 17.05.1972.  —  Jvf. bilagene  nr. 3 – 5, og  7 – 9.

   Kammeradvokaten  h a r  således, ved sit svarskrift – allerede anerkendt – at de, – af adv. M. Beck påberåbte domme  ER afsagte i strid med det grundlæggende princip i dansk retspleje.   

DERFOR må jeg på det kraftigste protestere imod adv. M.Beck`s  yderligere juristerier og tidrøvende indsigelser..

   Resen den 25. juli- 2009.      

                                                      Med venlig hilsen.
Ilse Makholm.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *