Covid-19 evaluering – hvor bliver den af

En meget voldsom indgriben i danskernes tilværelse der gik under navnet corona-epidemien savner i den grad en evaluering. Løbende dukker der forskningsresultater op, som er ganske ildevarslende, men hvor bliver de danske medier af? Link til original tekst Maskinoversat til dansk: Vaccines Could Impact Mortality and Risks of Other Diseases_ Study from The Epoch Times… Read More »

Miljø- /klimaaktivisme – en erstatningsreligion der overtrumfer alt

På forskellig vis udtrykkes frustrationer indenfor landbrugets rækker. Måske skal vi træde 1-2 skridt tilbage for at få et overblik. Den tidligere præsident for Tjekkiet Vaclav Klaus skrev i Financial Times i 2007: Miljøaktivismen udgør tidens største trussel mod friheden, demokratiet, velstanden og markedsøkonomien. Den startede i 1960érne på universiteterne i Californien hvor studenterne gjorde… Read More »

Kvælstof mere ven end fjende

Det er provokerende at nye vandområdeplaner for 2021-2027 er offentliggjort inden resultatet af en second opinion på området foreligger. Historisk baggrund For 50-60 år siden blev det mere og mere udbredt at samle spildevand i større centrale renseanlæg, hvorefter det blev udledt i strømfyldt farvand efter en grovrensning. I 1981 indrapporterede daværende amtskommuner bekymrende oplysninger om iltsvind og fiskedød.… Read More »

Stubbes kamp – alles kamp og mindeord

      Da miljøaktivismen og Danmarks Naturfredningsforening for ca. 50 år siden overtog dirigentstokken skete først en centralisering af spildevand med hovedsalig mekanisk rensning og udledning til strømfyldt farvand. Senere skete en yderligere centralisering med en mere kontrolleret bakterieaktivitet, (biologisk rensning over 2-4 dage) udfældning af fosfor og slam som et problematisk restprodukt. Tidligere… Read More »

Ambitiøse politikere spolerer nattesøvnen

Kommunen fattes penge og alle opgaver der er kommunalt finansieret må holde for. Anderledes forholder det sig med projekter, hvor staten betaler. Således var der opbakning fra alle politikere ved seneste kommunalbestyrelsesmøde til at spendere 116 millioner kr. på CO2 alteret ved at afskære afvandingen af godt 900 ha lavbundsjord i Vordingborg Kommune. Både udledning af… Read More »

Lærerforenings bønner klinger hult

Den 23/5 bønfaldt kredsformænd for Danmarks Lærerforening om hjælp fra politikerne, da elever mistrives og mange lærere forlader folkeskolen grundet dårligt arbejdsmiljø. Siden 1960’erne har politikerne løbende fået ansvar for større dele af samfundskagen på bekostning af civilsamfundet. Ifølge valgstatistikker har majoriteten af lærerstanden skubbet godt til denne udvikling, hvor vi nu er endt med… Read More »

CO2 og molbohistorier

Som bragt i Maskinbladet Avisen bragte den 2. maj en historie fra Ritzaus om klimaskadelig dansk CO2, der fremover skal lagres i dansk undergrund. Historien kan ikke stå uimodsagt, derfor følger et par argumenter og udsagn nedenstående. Om temperaturen har været stigende før eller efter en forøgelse af CO2 i atmosfæren, strides de lærde stadigvæk… Read More »

Lad naturen løse det annoncerede CO2 problem

Lad naturen om CO2 I klimalovens formålsparagraf står, at Danmark skal være et klimaneutralt samfund senest i år 2050. Og i bemærkninger til forslaget står: At klimaneutralitet vurderes ud fra en sammenligning af opgørelser af drivhusgasser, der udledes, og drivhusgasser, der optages i Danmark Altså skal vi blot sørge for, at det er et (CO2e)… Read More »

Agerskov om CO2

Den 20. februar 2023 arrangerede Agerskovgruppen på Agerskov Kro et møde om: HVAD ER OP OG NED i debatten om CO2-afgifter på landbrugets biologiske processer. Kan det lade sig gøre og er det den rigtige metode? 10 videoer. Vælg den video du ønsker at se i øverste højre hjørne.  

Bjarne Brønserud om næringsstoffer fra landområder

I de lovtekster som Danmark har tiltrådt i EU er der fastlagt maksimumsgrænser for koncentrationen af nitrat-N. Siden 1991 har denne grænse været 11,3 milligram nitrat-N. Når der således henvises til Vandrammedirektivet kan det konstateres ud fra årets Novana-rapport, at det danske vandløbsvand har en særdeles fin kvalitet, og at denne fine kvalitet har gjort sig… Read More »

Forskningsprojekter og landdistrikter

Effektivt Landbrug omtaler et forskningsprojekt under Syddansk Universitet oprindeligt beskrevet som: ”Under hvilke former og vilkår kan civilsamfundet – under nye samfundsmæssige betingelser – fremme lokal udvikling i landdistrikter?” I fire kommuner, Assens, Skive, Tønder og Vordingborg er flere tusinde borgere opfordret til at besvare et spørgeskema, der tager 10-15 minutter at udfylde. Med en kommunalreform… Read More »

Kvælstof mere ven end fjende

For gud ved hvilken gang udbasuneres udledning af kvælstof fra landbruget, som årsag til ringe vandmiljø her i avisen den 3/11. Professor Stiig Markager skulle være garanten for udsagnet. Tilfældigvis har han lige holdt et foredrag her i Vordingborg den 5/10 arrangeret af DN. På samme måde som en håndværker der kun har en hammer… Read More »

Manglende lovhjemmel bag vandområdeplaner

Onlineudgave (bag betalingsmur) Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne, har Fair Spildevand bedt miljøministeren om at besvare på den 8. juli 2022. – Vi kan sammenligne med, at fem procent kører 20 km/timen over max.-grænse på hovedvejene, ergo må vi sænke max.-grænsen med 20 km/timen Spørgsmålet lød: »Vil ministeren redegøre for, hvilke EU-direktiver der forpligter Danmark… Read More »

Planøkonomisk affaldshåndtering

Vi har ikke affald – vi har ressourcer lyder mantraet. Men offentlige myndigheder skal kun sætte rammerne og overlade det praktiske til civilsamfundet. Derfor blev en klage indsendt til Miljøministeriet i marts 2022 Svar nr 1 af 2022-05-03 Replik på svar nr 1 2022-05-09 Svanr nr 2 fra Miljøministeriet 2022-08-09  

Det glade budskab – kvælstof mere ven end fjende

I forbindelse med Forlig om grøn omstilling af landbruget fra oktober 2021 (Landbrugspakken) blev det vedtaget, at oprette et kommissorium-for-second-opinion der skal se på det faglige grundlag for kvælstofindsatsen med Finansministeriet som tovholder. Cowi har fået til opgave at lave en rapport til fase 1, hvor Fair Spildevand har bidraget med følgende: Det glade budskab – kvælstof mere ven end fjende. maj… Read More »

Måske skylder vi minkskandalens ofre en stor tak

eller overskriften kunne også hedde Embedsværket underminerer folkestyret  Det, vi i øjeblikket oplever omkring minkskandalen, blev forvarslet i bogen ”Mørkelygten” fra 2014 af Jesper Tynell. Bogen underbygger, at embedsværkets loyalitet overfor den politiske vilje i dag overtrumfer alle andre hensyn. Kimen til fordærv Der fremdrages eksempler på, hvordan embedsværket lækker historier til pressen og manipulerer… Read More »

BNBO falder for VVM-redegørelser

Vordingborg Kommune er ligesom mange andre kommuner påtvunget at udpege BoringsNæreBeskyttelsesOmråder, BNBO, for at beskytte grundvandet mod forurening af pesticider. I den forbindelse har kommunen fået ingeniørfirmaet Rambøll til at udarbejde en rapport. I den står bl.a.: ”Det skal dog understreges, at grundvandskemi i en indvindingsboring er en blanding af grundvandet fra hele det grundvandsdannende… Read More »

Drikkevandspolemikere på gale veje

Den 10/9 brugte professor Erik Arvin og planchef Jens Andersen en hel side på at fremføre løst sammenhængende postulater om, at landbruget forurener grundvandet med sprøjtemidler og gødningsstoffer. Disse alarmerende udmeldelser imødegås i Altinget.dk den 9/9 af Jens Carl Streibig Professor Emeritus, KU, Institut for plante- og miljøvidenskab. Han konkluderer “Mennesker sætter kemiske spor. I langt de… Read More »

Stadigvæk hovedrysten over minivådområde 

Stadigvæk hovedrysten over minivådområde Jeg vil kort opridse hvad jeg skrev her i avisen den 3/12-2020 om minivådområder. Nitratkvælstof som er det kvælstof, som udledes fra drænrør udgør ikke et miljømæssig problem i det marine miljø. Den misforståelse opstod primært i forbindelse med NPO-redegørelsen fra 1984 og er veldokumenteret. Det er udelukkende koncentrationen af vores spildevand… Read More »