De dyreste sekunder i danmarkshistorien

Britta Schall Holberg anmelder Jørgen Røjels bog. “Fra anarki til hysteri”
Artikel fra 25. september 1990 i Jyllands-Posten.

Tidligere landbrugsminister (V) Britta Schall Holberg anmelder i Midtpunkt overlæge dr. med. Jørgen Røjels bog “Fra anarki til hysteri. Dansk miljøpolitik 1960- 90”, som udkommer i dag.

Det er en bog, som bør læses inden en ny vandmiljøplan vedtages. Man kan så håbe, den indgår i den saglige de­bat, som helt blev under­trykt sidste gang, skriver Britta Schall Holberg. Hun mindes, hvordan hun som landbrugsmini­ster med afvigende me­ninger blev kulet ned i regeringsmøder, hvor poli­tisk hysteri om stemmer blev afgørende.

Overlæge Jørgen Røjel har i mange år kæmpet en sej kamp med myndighe­derne for sine tanker om luftforureningen over Fre­dericia

Der var derfor al mulig grund til med betænkelighed at læse hans bog Fra anarki til hysteri dansk miljøpolitik 1960-90

Man kunne frygte, at harmen ville overmande skribenten og gøre bogen mindre læse­værdig. Sådan er det ikke.

Bogen udkommer i dag og er ligefrem brandspændende læsning. Men der vil gi­vetvis være nogen, der vil vånde sig under piskeslage­ne. Mange er undervejs om­talt med navns nævnelse.

Jørgen Røjel har valgt et godt tidspunkt at komme med sin bog på, fordi Vand­miljøplanen skal op i Folke­tinget i den kommende samling, og det er da også hans ærinde at råbe vagt i, indtil flere geværer, for at der ikke igen sker en så ek­latant fejltagelse, som han mener Vandmiljøplanen er.

Det er endda et mildt ud­tryk for det synspunkt, Jør­gen Røjel gør sig til tals­mand for. Han siger sim­pelthen, at der var tale om politisk justitsmord over for landbruget, og om lov­givning på et fuldstændig useriøst grundlag. Love, der strider mod formel logik og sund fornuft, og de kan ikke efterleves i praksis.

Han søger at føre bevis for, at de instanser, der gav sig ud for al drive miljøforsk­ning forud for planens ved­tagelse. er uvidenskabelige i deres metoder, hvilket han finder belyst af gruppen på 22 internationalt kendte forskere, der i 1988 gen­nemgik dansk forskning.  Her får miljøforskningen bundkarakter.

Og Jørgen Røjel ved hvor­for. Man opstiller en tese og søger at rette virkeligheden ind efter den. Det er en uve- derhæftig videnskabelig metode, siger Røjel. Viden­skabelige resultater må of­fentliggøres i tidsskrifter, så fagfolk har mulighed for at bedømme og kritisere metoder og resultater, siger han. Men det, der skete i VandmiIjøplanens tilblivel­sesdage var, at man gik over til en ny ‘videnskabelig me­tode’ -Videnskaben skal ikke beskrive virkelighe­den, men forandre den med andre ord. Videnska­ben skulle medvirke til at fremme bestemte politiske interesser «(s. 219)

  • Det er ikke rimeligt.- si­ger Røjel. »videnskabsmænd skal beskrive virke­ligheden. der er det eneste sikre grundlag, hvorpå politikerne kan træffe deres beslutninger. Ændringer af samfundet skal videnskabsmændene overlade til poli­tikerne og den almindelige demokratiske proces. – (s. 220)

Når hans angreb pa Vandmiljøplanen bliver så stærkt og meget dygtigt og præcist beskrevet hænger det sammen med det problem. han bruger 1. halvdel af sin bog til at be­skrive indgående og med vi­denskabelig dokumentation i stor mængde. Hvordan myndighederne, fra kom­munalbestyrelser over amtsråd til Miljøministeri­um indgik i symbiose med A/S Superfos i 70erne. Rø­jel var da selv formand for naturfredningsforeningens lokalkomite og så på sit sy­gehus resultatet af den luft­forurening, som kom fra Superfos. Hvad patienterne ikke fremviste af sympto­mer. kunne aflæses på for­vitrede bygninger. Røjel talte dengang for døve øren. Det lykkedes ham alligevel at få pirret så meget op i sa­gen, at Superfos blev dømt for at have overtrådt miljø­loven. En bøde på 10.000 kr. Og det drejer sig dog om mennesker, som Røjel siger. Miljøloven var god nok. Men der var ikke megen lyst hos myndighederne til at efterleve den. selv om mate­rialet videnskabeligt var i orden, fordi det ville koste arbejdspladser og penge.

Men anderledes forholdt det sig med politikeres og Miljøstyrelsens lyst til at tage sagerne op, da det ikke var dokumenteret, at kvælstoffet var det store pro­blem i vandel, og da det var landbruget. det ramte og her var det dog kun fi­skene, det ellers gik ud over, som Røjel argumente­rer.

Det er som udenforståen­de svært at vurdere bogens afsnit om Fredericia pro­blematikken på andet end et generelt plan. Min be­dømmelse af afsnittet må bunde på vurderingen af anden del af bogen, nemlig miljøhandlingsplanen for vandmiljøet, fordi jeg selv var med i hele forløbet. Og set i det lys. kan bogen ikke andet end betragtes som et seriøst, alvorligt, debatskabende. men ikke polemisk stykke arbejde. Bogen er dertil forsynet med noter og litteraturhenvisninger, og går i det hele, såvidt jeg kan bedømme, seriøst ned i en tilbagevisning af urigtige påstande, men også en do­kumentation af, hvorfor Røjel retter et så skarpt an­greb på myndighederne. Der i det ene tilfælde valgte at lukke øjnene til, mens de i det andet tilfælde tabte hovedet. I første tilfælde selv om sagen var veldoku­menteret, i andet var den det slet ikke.

Det hører med at sige, at når Røjel er så optaget af Superfos-sagen, er det fordi han mente, han stod med en veldokumenteret fare for massiv forurening, som han mente, de borgerlige politi­kere måtte tage op som et bud på en borgerlig miljø­politik, som tog hensyn til efterkommerne. Det skete ikke, og det harmer ham. Til gengæld nager det ham. at han med sagen siden har været med til at sætte en bevægelse i gang, der ikke i længden kunne styres og derfor endte med at løbe løbsk. Han føler sig som Troldmandens lærling.

For Røjel brød med Naturfredningsforenmgen, som det fremgår i et overor­dentlig velskrevet, men skarpt opgør med David Rehling. Men også med alle miljøaktivisterne. Han skri­ver (s 146) “De idealister, der startede bevægelsen, blev fortrængt af hårdtslå­ende stræbere, der i bevæ­gelsen så et middel til at skaffe sig politisk magt. Be­vægelsen fik et religiøst præg, hvor dogmet var, at miljøkatastrofens apoka­lypse ventede forude. De brugte som tvangsmiddel over for befolkningen ang­sten for det ukendte – Og han skriver videre.

”Miljøfanatikerne vendte bogstavelig talt tingene på hovedet, og de forsøgte at indføre omvendt bevisførel­se. således at bogstavelig talt alle tiltag truede miljø­et, indtil det modsatte var bevist. Over for dommedagsprofetien måtte al kri­tik forstumme. Var man imod profetien, var man pr definition en kværulant, der foretrak syreregn. lang­som kvælning, ødelagt grundvand og drivhuseffekt fremfor miljøparadisets velsignelse.

Det blev til stemmefiskeri. konkluderer Røjel og gennemgår deref­ter, hvordan han mener, Vandmiljøplanen bygger pa helt gale forudsætninger ved at gå ud fra, at det er kvælstoffet, der ødelægger ilten. Det er ikke kvælstof­fet. der er problemet, siger han. Det er fosforen.

Han gennemgår NPO-planen, som han kalder et miljøpolitisk manifest og hæfter sig meget ved. at navngivne embedsmænd i landbrugsministenet kraf­tigt tog afstand fra konklu­sionerne i NPO-rapporten, som han karakteriserer sådan, at det ud fra en viden­skabelig vurdering var værdiløst arbejde. Et arbejde, der i virkeligheden kun var skrevet sammen for at redde daværende miljømini­ster Erik Holsts miljøpolitiske programerklæringer i folketingssalen.
Et vanvittig morsomt og meget bidende referat af “TV-Avisens 90-sekunder og en spand døde humme­re’. og henholdsvis fiskeri­ministerens og Rehlings vekslende held med at del­tage i TV, samt lignende re­portager fra folketingsde­batterne, er simpelt hen morsom læsning. Men også dybt forstemmende. Ikke så meget, fordi jeg selv pådra­ger mig Røjels forundring over, at jeg ikke sagde fra, men simpelthen fordi de frygtelige måneder pludse­lig står lyslevende på papi­ret.

Røjel fremhæver Dohrmann og Bjerregaard. henholdsvis Z og Kr. F. som de eneste, der havde mod til at sige, at det hele var kejse­rens nye klæder. Men Røjel noterer jo også, at dommen over Bjerregaard blev hård i hans eget parti. Svagheden i Røjels frem­stilling er, at han ikke for­står den politiske beslut­ningsgang i de forfærdende måneder. Hvis man havde sagt fra over for brugen af NPO som grundlag, så var der ikke udløst 13 mia. kr. siger Røjel.

Heri tror jeg desværre, han tager fejl. Stemningen var simpelt hen som han selv beskriver, ef­ter ”de dyreste 90 sekunder i TV i Danmarkshistorien”. Røjel undrer sig over, at Lone Dybkjær der dog er kemiingeniør, ikke kunne se, at det hele handlede om ingenting eller om noget forkert. Men giver selv sva­ret. idet han flere gange skriver: Regeringens op­læg. fremlagt af miljømini­steren (Christian Christen­sen) var jo meget nær en ka­pitulation over for det grønne flertals og Dan­marks Naturfredningsforenings krav.- ligesom han i sin beskrivelse af, hvordan miljøministeren kunne have tacklet sagen s. 196, 197, 198 og giver forklaring på, hvorfor regeringens øvrige ministre blev sat totalt skakmat, idet han slut­ter »Dermed havde mil­jøministeren uden vaklen sluttet sig til den mest mis­sionske del af de miljøtroende i Folketinget For, som Røjel skriver i sit svar til Løvig Simonsen malede miljøministeren som sædvanlig fanden pa væggen.

Jeg påtager mig mit an­svar i denne frygtelige sag. men det er også efter læs­ningen af Røjels bog klart, at regeringen var totalt splittet på miljøsagen, og med den stemning, der var i befolkningen efter TV-udsendelsen blev ethvert mod­spil som sagt betragtet: ”Var man imod profetien, var man pr. definition en kværulant, der foretrak syreregn, langsom kvælning, ødelagt grundvand og drivhuseffekt frem for miljøpa­radisets velsignelser. Der blev simpelt hen ikke plads til sagligheden.
Jeg erkender, at jeg var med til at acceptere NPO-planen, som grundlaget på et tidspunkt, hvor vi måtte se at redde, hvad reddes kunne, og med de dagsorde­ner. der var vedtaget om halvering, var NPO-tallene et “bedre” udgangspunkt, end andet, vi havde (Se min artikel i Weekendavisen d. 21. juni I988 ).

Hele sagen kørte jo for øvrigt endnu mere op i en spids, fordi landbruget i starten kom til at nægte, at de overhovedet havde et problem, så kategorisk, at det satte endnu mere brand i hele sagen. Så sad også Venstre totalt i saksen. For­di ethvert forsøg pa nuan­cering blev til: De vil bare redde landbruget (og det må Røjel jo vide, er en svær anklage, for det er det, han anklager politikerne for i spillet om Superfos).

Forresten udarbejdede landbrugsministeriet på min foranledning siden sammen mod landbruget et papir, som vi lagde på bor­det i regeringsforhandlingerne ved siden af Miljømi­nisteriets. Som man vil hu­ske. affødte det de frygte­ligste bataljer, at vi altså tillod os at antaste Miljømi­nisteriets optag.

Mens jeg sad og læste om begivenhederne dengang, husker jeg min bemærkning til statsministeren under en af de opslidende forhand­linger i statsministeriet om, hvordan planen skulle se ud: Det bliver uden mig…”hvortil statsministeren svarede”: Ja så må det jo blive det.

Det kendetegnede vist stemningen i de dage. Det lykkedes at få reddet nogle stumper, men som man ved, gik jeg efter planens vedta­gelse til min partiformand, jeg syntes ikke, jeg kunne være med til mere af den art. Jeg blev bedt om at bli­ve.  Jeg troede det betød op­bakning. Men hensynet til regeringens sammenhold med Kristeligt Folkeparti den gang talte tungere også derefter.

Og så kan Røjel og jeg selvfølgelig fra hver sit hjørne spørge. Tæller de stemmer mere end saglige hensyn.

Røjels konklusion er i alle tilfælde »Det vil sige, at samfundet ofrer milliarder og atter milliarder af kro­ner på bygning af vand­rensningsanlæg, der er helt overflødige. Inden 1. januar 1995 skal Danmarks kom­muner bygge mere end 260 vandrensningsanlæg til et samlet beløb af 9,3 mia. kr. Omtalte investering i rensningsanlæg rammer byboe­re og industrien på penge­pungen og det or jo galt nok, men det truer ikke di­rekte deres eksistens. An­derledes er det for landbru­gets vedkommende.

Røjels bog fortjener at blive hest og studeret inden en ny Vandmiljøplan vedta­ges. Man kan så håbe den kan indgå i den saglige de­bat, som blev helt under­trykt sidste gang.

Jørgen Røjel: Fra Anarki til Hysteri. Dansk miljøpolitik 1960-90, 247 sider, kr. 148. Samleren.