Ministersvar

Den 25. februar 2019 Spørgsmål nr. 3 til L 147

 

Den 1. april 2020 svar til spørgsmål 710

”Det fremgår af svar på MOF alm. del – spørgsmål 590, at fordelingen mellem kilder til
kvælstofudledningen varierer, og at fordelingen i forbindelse med vandområdeplanerne
for 2015-2021 på nationalt plan blev opgjort til, at landbrugets dyrkningsbidrag udgjorde
ca. 70 pct., punktkilder ca. 10 pct. og baggrundbidrag ca. 20 pct. Særligt for Hovedstadsområdet
er fordelingen dog anderledes. Vil ministeren redegøre for fordelingen af kilder til
kvælstofudledningen i de enkelte vandområdeplanområder?”

18. januar 2019 Spørgsmål 447

5. marts 2020 Spørgsmål 590 Total minus (Punktkilde + baggrund) = landbrugsbidrag

” Vil ministeren på baggrund af den tekniske gennemgang den 18. februar 2020 om afrapporteringen
af kvælstofudvalgets arbejde redegøre for, hvorvidt det er muligt at måle landbrugets andel af
kvælstofudledningen i danske farvande, og herunder redegøre for, hvordan fordelingen er mellem
landbrug, natur og baggrundsudledning m.v., samt hvor stor den samlede udledning er?”

Den 24. februar 2021 Spørgsmål nr. 709
”Regeringen bedes redegøre for og svare på, hvordan sammenhængen er til EU-retten
og EU-reglerne for det foreliggende forslag på kvælstof- og vandmiljøplanområdet, hvor
kvælstofudledningen reduceres med yderligere 15.000 tons ned til ca. 36-37.000 tons
pr. år, hvilket vil få dramatiske konsekvenser for landbruget, fødevaresektoren og hele
det danske samfund i form af tabt erhverv, tab af eksport, tab af arbejdspladser og tab
af valutaindtjening. Er planerne og forslaget overhovedet lovligt i henhold til EU-retten?
Vil regeringen herudover redegøre for, om der automatisk indtræder ekspropriationsregler
i Danmark med fuld og hel erstatning til de landbrugs- og fødevarevirksomheder,
regeringen vil lukke med forslagets gennemførelse? Der henvises til artiklen ”Advokat:
Skærpede kvælstofkrav er i strid med EU-retten”, Effektivtlandbrug.dk, den 18. januar
2021.”

Den 22. juni 2020 Spørgsmål nr. 990
” Kan ministeren bekræfte, at de mængder udledt kvælstof og andre næringsstoffer, som kommunale
rensningsanlæg ikke registrerer, automatisk bliver tillagt landbrugets udledning af kvælstof?”

Den 26. april 2021 Spørgsmål nr. 1179
”Vil ministeren kommentere de svenske resultater, metoder og initiativer i henvendelse fra Torben
Vagn Rasmussen om svensk metode til godt økologisk vandmiljø (MOF alm. del – bilag 461)? Og vil
ministeren redegøre for, i hvilket omfang regeringen vil anvende de svenske resultater og metoder i de
danske initiativer og indsatser fremover?”

Den 21. marts 2021 Spørgsmål nr. 935
”Vil ministeren kommentere lederen ”Staten betaler, når kommunen sviner” fra Effektivt Landbrug
den 20. februar 2021, herunder svare på de rejste problemstillinger om den omtalte
forskelsbehandling, om staten betaler for kommunerne, samt hvilke initiativer ministeren eventuelt vil
tage? Og vil ministeren redegøre for; 1) hvor meget der udledes af henholdsvis kvælstof, fosfor og
andre kemistoffer m.v. til vandmiljøet i Danmark fra spildevandssektoren i sammenligning med
landbruget, 2) hvordan spildevandssektorens udledninger påvirker vandmiljøet, og 3) hvilke initiativer
ministeren vil tage på området?”

2. juni 2020 Bjarne Brønserud Følgebrev
Kronik Det ser sort ud for konv. landbrug Bjarne Brønserud

20. maj 2021 BL
Overlap – udvaskning – udledning
-tre begreber man skal have helt styr på for at kunne forstå økonomien i kvælstofmålene

Den 8. oktober 2020 Spørgsmål nr. 1375
” Miljøstyrelsen oplyser med henvisning til årets første iltsvindsrapport, at der er kraftigt iltsvind
i blandt andet Haderslev Fjord, sydlige Lillebælt og Det Sydfynske Øhav, jf. nyheden ”Årets første
iltsvindsrapport: Kraftigt iltsvind i mange områder”, mst.dk, den 28. august 2020. Af iltsvindskortet
for uge 36 fremgår også, at Kalø Vig er hårdt ramt. Kan ministeren oplyse, hvor stor en andel af
algevæksten i de pågældende områder der kan forklares og dokumenteres ud fra kvælstoftilførsel fra
dansk landbrug? Herudover bedes ministeren redegøre for, om der kan være andre årsager, og hvilke,
til de udbredte iltsvind end høj tilførsel af næringsstoffer fra landbruget og dermed forøget algevækst?”

Den 5. marts 2020 Spørgsmål nr. 590
” Vil ministeren på baggrund af den tekniske gennemgang den 18. februar 2020 om afrapporteringen
af kvælstofudvalgets arbejde redegøre for, hvorvidt det er muligt at måle landbrugets andel af
kvælstofudledningen i danske farvande, og herunder redegøre for, hvordan fordelingen er mellem
landbrug, natur og baggrundsudledning m.v., samt hvor stor den samlede udledning er?”