Kan må få en miljøminister i tale

Beskrivelse af en anmodning om et møde med minister Hans Chr. Schmidt vedr. Vandmiljøplan III fra november 2003.

Anmodning om møde 2003 HCS            Svar:  HansChrSvar

Miljøministeriet
Højbro Plads 4
1200 Kbh K

Vordingborg den 30. november 2003

Kære miljøminister Hans Chr. Schmidt

Anmodning om et møde vedr. Vandmiljøplan III

Jeg har meget på hjerte, men vil prøve at begrænse mig til to A4 sider.

Efter dit besøg på hotel Valdemar i Vordingborg d. 22/9 – bilag 1 – har det bekymret mig at der tilsyneladende stadigvæk er grundlæggende misforståelser på området vedr. næringssaltenes betydning for iltsvind i de indre farvande.

I det udredningsarbejde der blev sat i gang i efteråret 2002 med deltagelse af Finans-, Skatte-, Miljø- og Fødevareministeriet, de kommunale organisationer samt en bred deltagelse fra landbruget og de grønne organisationer (Dansk Landbrug, Økologisk Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd og WWF), er alle de seriøse mennesker der har forholdt sig kritisk til vandmiljøplanernes fundament udelukket.

Kejserens nye klæder
Ved gennemlæsning af de vigtigste dokumenter, i dette udredningsarbejde (Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Faglig rapport fra DMU, nr. 455), afsløres det at man er på gyngende grund.

Man tager udgang i to metoder til at beskrive påvirkningen af næringsstoftilførsler på det marine økosystem

1. Empirisk modellering af marine områder

2. Procesbaserede modeller

I konklusionen hedder det bl.a. ”På nuværende tidspunkt er der ikke nogen af modeltyperne, der kan forudsige ændringer i biologiske strukturer, og denne problemstilling må derfor altid adresseres specifikt og konkret i forbindelse med vurdering af vandmiljøeffekter. Der er brug for yderligere undersøgelser og vurderinger af forhold fra andre fjorde og de åbne farvande. …. På nuværende tidspunkt er igangsat en sammenligning af empiriske og procesbaserede modeller for de indre danske farvande.”

Altså efter 15 års omfattende investeringer, årlig omkostning på 4,1 mia. iflg. IMV og administration af gødningsplaner etc., har man ingen sikker viden om næringssaltenes betydning for iltsvind. Alligevel står der under afsnit ”Vand og stofkredsløb” side 15 ”Kvælstofbelastningen har størst betydning for miljøtilstanden i de marine områder”

H. C. Andersen`s historier er tilsyneladende evig aktuelle.

Det er bemærkelsesværdigt at fænomenet denitrifikation (kvælstoftransport til/fra havet vha. af bl.a. grønalger) ikke et eneste sted i rapporten beskriver at det kan tilføre kvælstof fra luften til havet. Det er også interessant, at man ved plantevækst i et ikke maritimt miljø (landbrug) interesserer sig meget for N/P (kvælstof/fosfor) forholdet, ignoreres det når der er tale om plantevækst i et maritimt miljø, skønt bl.a. agronom P Vejby-Sørensen har påtalt dette ved adskillige lejligheder – bilag 4.

Skandale / nødråb
Man fornemmer at faglig rapport 455 på en måde udtrykker et ”råb om hjælp”. Trods nok så mange målinger og computersimuleringer, er der ikke udsigt til afklaring af årsagssammenhænge for iltsvind vil forbedres i en overskuelig fremtid. Med den nuværende grundopfattelse er man tilsyneladende kørt fast. – se bilag 6 – ”Den nu afdøde Flemming Junckers betragtninger”.

Jeg tror ikke at der kan komme nytænkning indefra af den kreds af personer og institutioner der står bag rapporten. Nytænkningen kan nok kun få en mulighed, hvis Miljøministeren tillader at andre teorier og synspunkter bliver afprøvet.

Det vil i alle tilfælde være at foretrække, frem for at pressen på et tidspunkt vågner op og begynder at bruge de argumenter og spørgsmål som denne skrivelse indeholder. I så fald kan hele historien om vandmiljøplanerne nemt ende som en af de største skandaler for offentlig forvaltning og ansvarlige politikere i nyere tid.

Kvælstof som ven og ej en fjende
Det er mit princip at man skal undlade kritik hvis man ikke har brugbare alternativer. Vi skal væk fra at betragte kvælstof som en fjende, men snarere en ven.

I to vedlagte artikler ”Historiens største bedrageri” og ”Milliarder af kroner spildt på regulering af kvælstof” underbygges ovenstående. bilag 2 og 3. Samtidig henvises til P Vejby-Sørensen´s indlæg ved konferencen for bæredygtig udvikling 21. august 1991 – bilag 4.

Spildevandsrensning er en væsentlig del af vandmiljøplanerne. Her skal vi i langt højere grad udnytte og forstå at bruge naturens egne fantastiske rensemetoder via solens energi (fotosyntese). Yderligere begrundelse (”Skrivelse til Vordingborg kommune af 16/5 2002” se bilag 5), og her er der ikke tale om det nogle vil kalde et miljøflip.

Civilingeniør John Schmidt, Næstved har uegennyttigt lavet fuldskalaforsøg hermed, hvor det er bevist at bysamfund på 100.000 personer og derover kan få løst deres spildevandsproblem, vel at mærke uden ophobende slamdepoter.

Efter den på bjerget, i mange år, herskende opfattelse af årsagen til iltsvind, er ovenstående noget af en omvæltning. Derfor vil jeg håbe at Miljøministeren kan afse tid til et møde med undertegnede for at være bedre klædt på til at forsvare ovenstående i offentligheden.

I begyndelsen af 90’erne forsøgte jeg at få et møde med daværende Miljøminister Per Stig Møller om samme emne, men anmodningen blev stoppet af embedspersoner.

Det vil jeg ikke lade mig affærdige med denne gang, og vil kraftigt opfordre berørte personer om ikke at efterleve Vandmiljøplan III, hvis den ikke ændres i ovenstående retning. Simpelthen fordi den ellers ikke overholder Miljølovens § 3.

Da jeg kun er lægmand vil jeg i tilfælde af foretræde henvende mig til 2-3 personer om de vil bistå mig i, at svare på opklarende spørgsmål, derfor en kopi til dem af denne skrivelse. Jeg er netop blevet opmærksom på konferencen den 11/12, men kan ikke være til stede.

Er tiden knap inden juleferien er det bedre at vente til efter. Det er bedre at Miljøministeren eller nærmeste fortrolige har tid til at sætte sig ordentlig ind i problemstillingen, frem for et hurtigt høflighedsvisit.

Hvis henvendelsen ignoreres, vil jeg i juridisk sammenhæng henvise til denne skrivelse og fastholde at Miljøministeriet har handlet imod bedre vidende, da man ikke kan undskylde sig med at man har været uvidende om det uholdbare i den nuværende teori bag vandmiljøplanerne. Dette er ikke en trussel – blot en orientering.

Krænkelsen af Miljølovens § 3 mener jeg er ubestridt, og må endnu engang påpege, at jeg finder dette meget problematisk.

Med venlig hilsen

Jørn Rasmussen

Kopi til:

Agronom P Vejby-Sørensen, Hellerup
Civ. ing. John Schmidt, Næstved
Agronom Per A. Hansen, Skjern  http://hjem.get2net.dk/per.hansen/

Bilag:
1. ”Møde med miljøminister”, Sydsjællands Tidende uge 41 2003
2.  ”Historiens største bedrageri”, Næstved Tidende 12-01-1991
3. ”Milliarder af kroner spildt på regulering af kvælstof”, Næstved Tidende 29-12-2000
4. ”Kvælstof – en dansk syndebuk” af P Vejby-Sørensen
5. “Bemærkninger og forslag til spildevandsplan i det åbne land – tillæg nr. 7 til
Vordingborg Kommunes spildevandsplan 1989.” 16/05-2002
6. “Juncker ramte plet”

Miljøministeren svarer: HansChrSvar

Kan må få en miljøminister i tale. Forsøg nr 2

Henvendelse i PDF format: Hans Chr Schmidt_2

Hans Chr. Schmidt
Friggsvang 3
6500 Vojens

Vordingborg 14. oktober 2006

 Opfølgning på anmodning om møde vedr. vandmiljøplanerne

Tilbage til november 2003 hvor du var miljøminister, fremsendte undertegnede en anmodning om et møde vedr. Vandmiljøplan III – bilag 1.

Jeg modtog et svar dateret den 22. januar 2004 – bilag 2.

Den 8. august 2003 havde du et indlæg i Jyllands-Posten hvor du bl.a. skrev ”den centrale miljøpolitik hænger ikke sammen uden lokal forankring … jeg tilslutter mig gerne dem, som efterspørger et kvalificeret grønt modspil”. – Se bilag 7 + 8. (Der er, og har længe været et kvalificeret modspil – men jeg efterlyser/savner din tilslutning !?).

Derfor mødte jeg op på mødet, i forbindelse med udarbejdelsen af et landdistriktsprogram, den 15. september 2005 i Marienlyst på Falster, for der at spørge nærmere til dine dispositioner.

Det undrede mig, som du sagde, at du som miljøminister ikke havde ansvar for vandmiljøplanerne, da det ikke var dit ressource område (mener jeg at du kaldte det). Men du opfordrede mig i stedet at rette en fornyet henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen. Afhængig af svaret ville du så hjælpe mig med, at forsøge at få et møde etableret, forstod jeg.

Som du ser, har jeg rettet henvendelse til både din afløser, Connie Hedegaard og direkte til Skov- og Naturstyrelsen – bilag 3 og 4.

Den 4. august 2006 modtager jeg svar på begge henvendelser, men med samme sagsbehandler og uden ministerens signatur – bilag 5 og 6.

Det er årsagen til at jeg, meget imod mine principper, har sendt henvendelsen direkte til din privatadresse. Men jeg ser gerne at den får et sagsnr. i dit ministerium.

Jeg håber at du på en eller anden måde kan hjælpe mig med at få klarlagt overfor de ansvarlige hvordan de anbringender som fremgår af bilag 1 kan være i overensstemmelse med nugældende vandmiljøplaner. Enten ved at være behjælpelig med et få et møde etableret eller tilsvarende. (F.eks. støtte og opbakning til et forsøg med grøn rensning af spildevand med tagrør uden membran, med civilingeniør John Schmidt som tovholder).

Bilag:

  1. Skrivelse til miljøministeren af 30/11 2003 fra Jørn Rasmussen
  2. Svar fra miljøministeren til Jørn Rasmussen af 22. januar 2004
  3. Skrivelse til miljøministeren af 30/7 2006 fra Jørn Rasmussen – se også bilag *)
  4. Svar fra Skov- og Naturstyrelsen(2) til Jørn Rasmussen af 4. august 2006
  5. Skrivelse til Skov- og Naturstyrelsen af 30/7 2006 fra Jørn Rasmussen
  6. Svar fra Skov- og Naturstyrelsen(1) til Jørn Rasmussen af 4. august 2006
  7. Historiens største bedrageri – artikel i Næstved Tidende den 12/1-1991 af John Schmidt
  8. Befolkningen ført bag lyset … Synspunkt i De Bergske Blade den 15/9-2006

*) Bilag til skrivelse til Connie Hedegård af 30/7-2006 :

  1. Skrivelse til Hans Chr. Schmidt 30-11-03
  2. Kopi af artikel i Jyllands-Posten 29-07-06
 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *