Ordsprog

Udvalgte citater

Lukkede samfund lyver altid 10.04.2001
Respektløse folketingsmedlemmer 10.04.2001
Journalisternes blinde øje 24.10.2000
Abvarten und tetrinken 01.09.2000
Om socialister 19.10.1998
Fra bogen den forbudte retsfølelse 1992
Statskriminalitet 15.06.1998
Hvordan man omgås Kvinder, Præster og Journalister
Ordener hænger man på Idioter 

 

JENS MORTEN HANSEN, GEOLOG, ADJ. PROFESSOR I NATURFILOSOFI
31. maj 2017 i Jyllands-Posten
Klip fra De nuværende klimaændringer er helt overvejende naturlige

Andre af det 20. århundredes store videnskabshistorikere og -filosoffer som f.eks. ungareren Imre Lakatos har vist, hvordan videnskabens paradigmer begynder som en oftest sund idé hos en enkelt person eller i en snæver kreds af forskere. Men derpå sætter langt større grupper af medløbere sig på den originale idé og lægger sig som et tykt beskyttende lag omkring den. Disse mainstream-forskere udvikler derpå en række nye, ukritiske dogmer omkring den oprindelige idé.  Til sidst bekæmper medløberne al kritik af denne hovedstrømning, der nu er blevet deres levebrød. Den finske videnskabsfilosof Georg Henrik von Wright har tilsvarende vist, at jo større politisk eller økonomisk rolle et nyt paradigme spiller, desto værre opfører teoriens tilhængere sig over for kritikere og anderledes tænkende.

 

“Vi vil erobre Europa, ikke med kampvogne, men med barnevogne”.
skulle Gaddafi engang have sagt.

Einstein
Der findes intet mere sikkert tegn på sindssyge
end at gøre det samme om og om igen og så forvente,
at resultatet hver gang er anderledes.

Definitionen på sindssyge:
At gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat.

Hvis vi tænker, som vi plejer,
og bruger de samme værktøjer og fremgangsmåder,
som vi plejer, så kan vi ikke forvente noget nyt.

Hvis et rodet bord er et tegn på et rodet sind.
Hvad skal vi så tænke om et tomt bord?”

Peter Ingwersen i bogen Jordstråling side 58

“De (den såkaldte sagkundskab) interesserer sig kun for det som kan måles og vejes … Det virker nærmest, som om en lang og dyr uddannelse udstyrer folk med skyklapper og bind for øjnene over fænomener og synspunkter, man ikke har været beskæftiget med eller læst om under uddannelsen.
I gamle dage førte viden til åbenhed og fordomsfrihed.
I vor tid fører viden og uddannelse tilsyneladende til fantasiløshed og selvtilstrækkelighed”

Stiig Markager

Når jeg ser navnet Stiig Markager får jeg straks billedet af en fupmager i en gammel amerikansk cowboyfilm, der har held med at sælge noget vidunder medicin til borgerne i en lille landsby.
Når borgerne så opdager at vidunder medicinen er ganske værdiløs, er fupmageren over alle bjerge.

Hvad Stiig Markager er sluppet af sted med igennem mange år, alene på teorier og modelberegninger, men uden tilnærmelsesvis verificerbare fuldskalaforsøg, er ganske imponerende.
Ufatteligt at han kan holde masken uden at trække en mine når han præsenterer sine konklusioner.

===================

Slettet på siden ing.dk den 30/5-2018

Hej Jørn.

Dit indlæg i tråden https://ing.dk/artikel/professor-vandmiljoeets-fremtid-vi-skal-have-aada… er langt under det acceptable niveau på Ingeniøren og er derfor blevet fjernet.

Jeg må bede dig om at huske på den gode tone og ikke gå efter navngivne debattører på denne måde, jvf. vores debatregler på https://ing.dk/vilkaar. Alternativt bliver vi nødt til at lukke for din adgang til debatten.

Med venlig hilsen
Martin
Community

================

Den 31/5-2015 blev det så erstattet med: 

Jeg synes at hr. professor Stiig Markager har nogle udfordringer med de konklusioner han offentliggør.
Trods adskillige opfordringer er det endnu ikke lykkedes, at få ham til at henvise til nogle tilnærmelsesvise verificerbare fuldskalaforsøg der underbygger hans konklusioner.

================

Citat af Jens Jackie Jensen fra Den gode stat og det nye menneske 1995:

Velstand, det er, når borgeren beholder
hovedparten af den indtjente løn til sig selv.
Velfærd, det er, når samfundsmagten inddriver
hovedparten af den indtjente løn i skat

Fra Bech-Bruun Miljøpolitisk grunduddannelse den 31. januar 2017

Retskilders anvendelse – lovgivningen

 • Lex specialis: Lex specialis er en fortolkningsregel, hvorefter en lovregel i en speciallov går forud for lovregel af mere generel karakter, der dækker samme område.
 • Lex posterior: Lex posterior er en fortolkningsregel, hvorefter ældre love viger for yngre.

Den formelle lovs princip og saglige hensyn

 • Den formelle lovs princip:
  • Forvaltningsmyndighederne er bundet til at overholde lovene under udøvelsen af deres virksomhed og kan følgelig ikke
   træffe afgørelser, der er uforenelige med loven
 • Enhver afgørelse skal baseres på saglige og relevante hensyn
  • Fastlæggelsen af saglige hensyn sker sædvanligvis på baggrund af en lovs formålsbestemmelse og anvendelsesområde
  • Dertil kommer lovens forarbejder som væsentligt fortolkningsbidrag (formålsfortolkning)

Snæver rekruttering af domstolenes medlemmer
Domstolene adskiller sig fra Folketinget ved, at deres medlemmer er snævrere sammensat end MF’erne. Dommere rekrutteres fra en begrænset skare jurister uddannet i et beskyttet miljø. En dommer vil derfor let kunne komme ud af trit med den ”folkelige” mening. Dømmer dommerne imidlertid imod Folketingets intentioner, kan Tinget gribe modererende ind med ny lovgivning, som dommerne så må holde sig til.
Sakset fra Den korte avis 30/4-2015

3.1.2 Forholdet til dansk ret
(Sakset fra EMRK)
Det antages i dansk ret, at udgangspunktet er, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har forrang for dansk ret. Såfremt der opstår konflikt, bør Konventionen og den dertilhørende praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol have forrang for dansk ret. Dette gælder både lovgivning før og efter inkorporeringen i 1992. Til dette udgangspunkt knytter der sig dog to undtagelser. Første undtagelse er, at Den Danske Grundlov har forrang for Konventionen. Såfremt der skulle opstå konflikt mellem Grundloven og Konventionen må Grundloven tillægges forrang. Den anden undtagelse er, at lovgiver kan vælge at fravige Konventionen. Såfremt den lovgivende magt i lovforarbejderne udtrykkeligt tilkendegiver at ville fravige Konventionen, bør en sådan lov vinde forrang for Konventionen.5
5
) Jens Elo Rytter “Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – og dansk ret”, 2. udg. (2006), s. 36f

Michael Pram Rasmussen i Berlingske Business 10/1-2015
»Det er vigtigt, at der ikke skabes et miljø, hvor ingen tør noget, hvor ingen tør tage et ansvar, og hvor alle hele tiden kun tænker på at dække sig af og undgå at lave fejl. Sådan er det nogle steder i det offentlige, og det vil være ødelæggende for virkelysten, hvis den udvikling breder sig til det private erhvervsliv.«

LA-Ungdom den 4, april 2014 i Berlingske
Det er vigtigt at huske på, at det ikke er love og regulativer, der skaber et samfund og ændrer mentalitet, kultur og holdninger. Det er derimod samfundet, som skaber lovene. Og det er folkestemningen og de dominerende værdier, som skaber samfundet. Den politiske kamp om ideer og værdier er derfor til hver en tid vigtigere end små, ubetydelige reformer.

Reformer gav forringelser pens. lektor OLE WITT-HANSEN, i Jyllandsposten 11. november 2013
Et glimrende indlæg af Camilla-Dorthea Bundgaard i JP 7/12. Men hvad, hun skriver, gælder ikke blot folkeskolen, men også for resten af vores uddannelsessystem. Gymnasiet som akademisk grunduddannelse er blevet fuldstændig fagligt undermineret af reformpædagogikken. I dag fungerer gymnasiet ikke som en skole, men som en produktionsvirksomhed med et ledelseshierarki, som er hentet fra erhvervslivet.

Det er ikke længere undervisningen og de faglige kvalifikationer, der er drivkraften i gymnasiet, men derimod taxameterprincippet, der udløser et beløb for hver elev, der gennemfører. Gymnasiet har imidlertid ingen konkurrence, så sammenligningen med produktionsvirksomheder i Sovjettiden er ikke helt hen i vejret, både hvad angår effektivitet og kvalitet.

Alle reformer, der er gennemført af vores undervisningssystem siden folkeskolereformen i 1975, har kun ført til varige forringelser. Det danske uddannelsessystem er kvalitetsmæssigt i samme forfatning som produktionsvirksomheder i østlandene før Murens fald. Vejen frem er blokeret af reformpædagogikken. Vi kan kun frelse undervisningssystemet ved at lade ”pædagogmuren” falde og føre det tilbage til de grundlæggende principper, som herskede i folkeskolen fra 1958-1975 og i gymnasiet fra 1963-1988.

Citat af Kasper Planeta Kepp, fra et EU-debatmøde.  Se under kommentar fra www.folkets.dk
 “Magthavere har altid set institutioner, større budgetter og indgrebsfilosofier som en oplagt eksistensberettigelse for dem selv. Af samme årsag har Laissez faire aldrig haft den store gennemslagskraft hos den type magthavere, der efterstræber yderligere magt og kontrol, da en sådan filosofi ville gøre dem overflødige. Det er formentlig her, årsagerne til frihedsfilosofiens deroute og det socio-keynesianske paradigmes dominans skal findes.

John Stuart Mill engelsk filosof (1806-1873)
Derfor vil mange gøre det frie marked til prügelknabe, nemlig for at foretage indgreb, der yderligere fremmer magthavernes og centralplanlægningens eksistensberettigelse,…..””Den mening, man forsøger at undertrykke med magt, er muligvis sand”

Information 13/12-2013 om Dan Jørgensens udnævnelse til Fødevareminister
Tilbage i 2008 skrev Dan Jørgensen en fælleskronik i Politiken med SF’s daværende oppositionspolitiker Ida Auken. Under overskriften ’Grøn revolution’ anførte de bl.a.:

»Ofte hører man politikere sige det rigtige i festtalerne, og når de er ude i verden for at deltage i internationale møder. Mens de på den politiske hjemmebane snyder på vægten ved at implementere de internationale aftaler så uforpligtende som muligt. Men politikernes manglende handling skjules ofte dygtigt af flommefed retorik og dygtige afledningsmanøvrer.«

Nu flytter den ærgerrige, grønne socialdemokrat fra de internationale møder i Bruxelles og Strasbourg hjem til Slotsholmsgade og Christiansborg i København. Nu er tiden kommet, hvor han på én gang skal balancere og levere.

Alt hvad der kræves for, at ondskaben sejrer, er, at gode mænd intet gør.
Den engelske filosof Edmund Burke (1729-97) sagde mange kloge ord. Et af dem var efter sigende dette: ”Alt hvad der kræves for, at ondskaben sejrer, er, at gode mænd intet gør.”
Jeg er ikke ”god” i betydningen at have gennemskuet historien og vejen til det perfekte samfund. Hvad der menes med Edmund Burkes ord er dette:
Hvis oppositionelle stemmer kvæles af angst for konsekvenserne ved at protestere over urimeligheder og uretfærdigheder, er vejen brolagt hen imod et samfund, hvor de mest doktrinære, de mest ideologiske, sætter kursen.
Morten Uhrskov til Den korte avis 2/9-2013 efter at havde fået smadret ruder i sin bil mv. af formode venstreekstremister.

Mogens Rukov  i JP 3/8-2013
»At jeg har så mange holdninger til alt mellem himmel og jord skyldes, at verden tilhører os mennesker, og vi har fået livet som en slags udfordrende gave. Jeg synes, at livet som helhed er fantastisk tiltrækkende. Det nærmest kræver, at man engagerer sig i alt, hvad man finder interessant.«

llja Jasjin -Russisk oppositionsleder 16/7-13 JP
Det er ikke 100 meter sprint, hvor man skal give den fuld gas fra start til mål. Det er et maraton, hvor man hele tiden skal måle sine kræfter. Det gælder ikke om at føre, når man er halvvejs, men når man krydser målstregen. Ingen ved imidlertid, hvor målstregen er, den kan ligge et år eller 10 år ude i fremtiden. Vi løber i mørke og aner ikke, hvor mange hjørner eller bakker vi skal passere endnu. Det gør det svært, men sådan er betingelserne, og derfor bliver jeg heller ikke skuffet, når alt ikke går, som det skal.«  Se artikel

Tag erhvervskolerne alvorligt
Hvis de håndværkere, der bygger huse og broer og reparerer fly, var lige så fummelfingrede som de korsbehængte embedsmænd, som leverer den ufrivillige underholdning i kommissionerne – ville vi så turde benytte disse faciliteter? JP 4/7-2013 

»Dialog« betyder ikke længere kritisk debat, men derimod harmoni­søgende udvanding af standpunkter, så ingen fornærmes. 6/6-13 Kasper Støvring

”Vi er jo bare så løsningsorienterede os danskere. Og det er så typisk, at vi begynder at finde løsninger, inden vi har fundet ud af, hvad det er for et problem, der skal løses,” slutter Carl Åge Pedersen. til Bæredygtigt Landbrug den 27/5-2013

Demokrati og kommunestørrelse i Schweiz  12/4-2013 Den Korte Avis

Børns umistelige rettigheder
Et godt demokratisk samfund bør respektere og værne om, at ethvert barn først og fremmest er bundet til sin familie med et stærkt bånd og en slags skæbnefællesskab. En solid familie, hvor der er klare, veldefinerede værdier og stærke holdninger giver barnet tryghed, en følelse af identitet og af at ”høre hjemme”. I modsætning til den følelse af forvirring og rodløshed, der ofte giver usikre og ulykkelige individer, hvis familien er svag og dårligt fungerende.  Jeg synes, man kan se, at også i de tilfælde, hvor barnet som voksen vælger at definere sig i tydelig modsætning til de værdier, der var i hjemmet, så vil det ofte få et mere harmonisk liv, end hvis opvæksten var flydende og uden værdier samt holdninger. Lene Kattrup 26/3-2013

I Familiens skød
Jerry Muller, historieprofessor ved American Catholic University i Washington kalder familien en workshop, hvor der produceres humankapital. … humankapital er vigtigere end nogensinde for at få succes.
Flemming Rose den 5. marts 2013 i JP

De svigter skolebørnene Familiens betydning for læring i skolen JP 17/8-2012


Fandens til politikere
Og Gud sagde:
-Lad der blive en fanden,
så folk ikke bebrejder mig al ondskab.
Og lad der blive politikere,
så folk ikke bebrejder fanden
Folketidende 16/18 febr. -2013

New Public Management
New Public Management er langt fra kun et dansk fænomen. Det kan man for eksempel læse om i en nylig artikel i Weekendavisen (18.1.) med titlen: ”Kafkas Drøm”. Her hedder det blandt andet:
”Ved at reducere det, der før var et fag eller ligefrem et kald, til en række faste procedurer, verificeret gennem mekaniske, kvantificerbare målepunkter, fremmes ligegyldighed og fremmedgørelse. Det ny bureaukrati fordrejer og ødelægger fagligheden ved at fragmentere den”.

Da Seidenfaden slog Politiken åndelig ihjel
“Når al hån og spot fordrives af sproget, hvilket middel bliver da tilbage mod dumheden?” spurgte Politikens stifter, viggo Hørup, der vidste, hvad han talte om. For magthaverne følte sig i den grad krænkede af Hørups skribentvirksomhed. I Oktober 1884 grundlagde Viggo Hørup Politiken sammen med Edward Brandes og Hermann Meyer Bing. I februar 2009 slog Seidenfaden avisen ihjel i åndelig forstand.
Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 26. feb 10 kl. 13:25

Den eneste kamp, vi taber, er den, vi opgiver
Lad mig her minde om den engelske 1700-tals politiker og filosof Edmund Burkes desværre stadig aktuelle påmindelse: »Det eneste, der er farligere end onde mænds handlinger, er gode mænds ligegyldighed« eller den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer (henrettet få dage før Nazitysklands sammenbrud): »Den eneste kamp, vi taber, er den, vi opgiver«.  skriver Anders B Christensen Aalborg den 18/11-2012 i JP

De fortiede skandalers sag.
En samfundskritiker tolereres ikke

Eksplosion i regler
65.000 regler, cirkulærer, love og bekendtgørelser er blevet produceret siden 1982 til 2012. Fra 1840 til 1981 er tallet 9.000. Ugebrevet A4

Historien om den danske utopi
Henning Fonsmark påpegede tidligt problemet i, at mere end 60 pct. af vælgerkorpset (dengang) var inhabile, ude af stand til at kontrollere statsfunktionen, fordi det offentlige på den ene eller anden måde var deres økonomiske eksistensberettigelse.
Den danske velfærdsdemokratiske model kunne derfor, mente Fonsmark, ikke afskaffes ved hjælp af det politiske demokrati, men kun bryde sammen på grundlag af økonomiske realiteter.
23/7-2012 i JP “Historien om den danske utopi” af Henning Fonsmark udpeget som årets bog i året 1990.

Et folkestyret samfund, der får held med i princippet at gøre samtlige sine vælgere til sine sociale klienter, behøver ikke længere bekymre sig om ideelle begrundelser for sin eksistens. Begrundelserne vil ikke længere være efterspurgt. Valget har truffet sig selv.
Henning Fonsmark i JP 19.12.00

Gør oprør

Nogle tror, det er forfærdeligt, hvis en lokal landboforening er i oprørsstemning, men det er faktisk med til at hjælpe formanden, at der er tryk nedefra. Så kan man sige til politikerne: Se her, de er utilfredse, vi må have gjort noget,” siger Peter Gæmelke til Landbrugsavisen den 6. januar 2012. Klik

Hvornår et menneske bliver til.
I bogen 41 fortællinger om folk i fædrelandets historie af Rikke Agnete Olsen står der om Corfitz Ulfeldt, født 1606 at efter han havde studeret i Geneve, Paris og London i fra sit 12. til 23. år følte han sig helt fremmed i sit fædreland efter at have været væk i de vigtige år mellem barn og voksen, hvor et menneske bliver til.

Søren Hviid Pedersen, Cand.scient.pol. og ph.d. skriver 3/4-2012 i BLT
Om socialismens dilemma  
For det første har den brede folkelighed, som SF forsøger at bejle til, hvad enten det sker med udgangspunkt fra den godhedssocialistiske variant eller den mere klassekamps-orienterede variant, vendt socialismen ryggen. Arbejderklassen er, som enhver ydende del befolkningen, begyndt at stemme på blå blok. Ethvert fornuftigt menneske med arbejde vil ikke mere betragtes som et instrument for socialistisk omfordelingspolitik. De fleste har efterhånden indset, at skal man fremtidssikre Danmark og den ganske almindelige borger, skal man ikke læsse flere skatter, afgifter og regulering over på hårdtarbejdende mennesker. Kuren er tværtimod mindre skat og mindre stat.

For det andet er det simpelthen ikke muligt at forene socialisme og folkelighed. Det skyldes, at enhver form for socialisme er modsat det folkelige. Socialisme er en abstrakt ideologi, der på ingen måde levner plads eller mulighed for det folkelige. For det folkelige er en konservativ-borgerlig identitet, der betoner det konkrete, historiske forpligtende fællesskab med udgangspunkt i det nationale. Socialisme er internationalisme og abstrakt sværmeri for det retfærdige samfund. En idé, der, hver gang den er forsøgt realiseret, har betydet en undertrykkelse af alt det, der ikke lever op til dens abstrakte idealer om det klasseløse samfund og dens totalt gennemførte lighed mellem borgerne.

Om at fordele penge
Ifølge den amerikanske nobelpristager i økonomi Milton Friedman er der fire måder at bruge penge på: Det er dig, der bruger, og du kan bruge
1. dine egne penge på dig selv
2. dine egne penge på andre
3. andres penge på dig selv
4. andres penge på andre.

Vi har meget at lære af mesterlæren.
Mit bud er, at ungdomsuddannelserne generelt skal gøres mindre akademiske og mindre boglige. Mere praktiske. Mere virkelighedsnære. Og tilpasses den hverdag, vi lever i.
Det er også det, som de unge og arbejdsgiverne efterspørger. Den moderne uddannelsesverden har meget at lære af mesterlæren.
Lektor Jan Andreasen (S) i JP 13/3-2012

Erfaring skal respekteres
“Den, som ikke i store træk har oversigten over de sidste forgangne 40-50 års begivenheder, er historieløs og kan derfor heller ikke forstå sin samtid.”
citat Winston Churchill

Nogle tror, det er forfærdeligt, hvis en lokal landboforening er i oprørsstemning, men det er faktisk med til at hjælpe formanden, at der er tryk nedefra. Så kan man sige til politikerne: Se her, de er utilfredse, vi må have gjort noget
Peter Gæmelke til Landbrugsavisen den 6/1-2012
http://www.e-pages.dk/landbrugsavisen/56/

Narkissos som socialdemokrat?
Dan Jørgensen og den røde regering opfører sig som den græske mytologis Narkissos. Han blev så forelsket i sit spejlbillede, at han ikke kunne løsrive sig, og endte med at visne hen og dø af det.  Morten Messerschmidt 7/2-2012 i JP

Miljøaktivismen er farligere end kommunismen
Vaclav Klaus skrev i Financial Times den 13. juni 2007: Miljøaktivismen er farligere end kommunismen. Det Som en, der har levet det meste af sit liv under kommunismen, følte han sig forpligtet til at advare mod den aggressive miljøbevægelse. Miljøaktivismen udgør tidens største trussel mod friheden, demokratiet, velstanden og markedsøkonomien, skrev han. Den vil erstatte den frie spontane udvikling med en slags global planøkonomi. I den forbindelse hentydede præsidenten også til den efter hans mening hysteriske og løgnagtige klimadebat, som netop nu står øverst på miljøbevægelsens menu.
Steen Steensen 13/11-2008 på 180grader 

Det er egentlig mærkeligt, men ikke desto mindre en kendsgerning, at nogle af videnskabens største triumfer skyldes selvstuderende mænd – ja, faktisk amatører.

Den moderne geologis banebrydende foregangsmand, Charles Lyell, var jurist, og Charles Darwin – måske biologens største navn – var teolog med lidt medicinsk uddannelse.
Kai Petersen i bogen “Fortidsdyr i farver” 1958

Verden er et farligt sted at leve, sagde Einstein. – Ikke på grund af dem, der gør ondt, men på grund af dem, der ser til uden at gøre noget.

I 1950 havde Irak fem mio indbyggere og Saudi Arabien fire mio. I 2000 havde begge lande hver 22 mio.
Mogens Camre 22.08.01 (JP)

I virkeligheden er det banale mennesker, som på grund af en forskruet selvopfattelse og manglende moralsk sans har mistet deres menneskelige værdighed.
Jacob D Rendtorff i Berl. Tid. 11-01-02 om magtmennesker og ideologiske fanatikere.

Overklassen har aldrig været begejstret for folkestyret. Men hvis den kan demonstrere sin afstand til folket ved at råbe racist eller landsbytosse efter jævne mennesker, er folkestyret måske dog til at holde ud for overklassen.
Ole Hyltoft i JP 30.09.02

Danmarks store problem er, at vi har en samfundsøkonomi, der for mere end to tredjedels vedkommende styres af aktører, der ikke selv bærer nogen risiko eller økonomisk ansvar.
David Gress citeret i JP den 18.04.01

De samfund, som overlever i længden, vil altid være dem, som på én og samme tid kan understøtte individets frihed og bevare en stærk social sammenhængskraft.
Han H Knoop, Danmarks pædagogiske Universitet i JP den 24.06.01

Men politisk korrekthed er blevet en fast bestanddel af sproget, som udtryk for den for tiden herskende ultimative tolerance, der lægger sig som en klam dyne om utilpassede meninger og ytringer. Eller sagt på en anden måde, når de frelste og skinhellige vil pynte på sandheden og forhindre, at der siges noget som helst nedsættende om noget eller nogen. Forsøget på ensretning fejrer dermed nye strålende triumfer.
Journalist Brit Bendixen i Ber. Tid. den 11. april 2001.

Jeg tror slet ikke, de ledende og ikke så ledende politikere er klar over, hvor lidt de agtes i befolkningen. Den arrogance og mangel på virkelighedssans, de bærer til skue, er forbløffende.

Det må skyldes, at de tilbringer al deres tid blandt ligesindede – politiske kolleger, embedsmænd og mediefolk, der snakker dem efter munden.
Bent Jensen i JP den 3. nov. 2000

Styrken af en nation stammer fra hjemmet.
-Confucius
I et land godt styret, er fattigdommen noget at skamme sig over.
I et land dårligt styret, er rigdom noget at skamme sig over.
-Confucius
Vi skal føle sorg,
men ikke ligge under for dens undertrykkelse.
-ConfuciusLivet er virkelig simpelt,
men vi insisterer på at gøre det kompliceret.
-Confucius.
Hvis du kigger ind i dit eget hjerte, og du ikke finder noget galt der,
hvad er der så at bekymre sig om?
Hvad er der at frygte?
-ConfuciusStillet over for hvad der er rigtigt, og ikke gør noget ved det,
viser en mangel på mod.
-Confucius
Reel viden er at kende omfanget af ens egen uvidenhed.
-Confucius

Der er tre metoder til at opnå visdom.
Den første er refleksion, som er den højeste.
Den anden er en begrænsning, som er det letteste.
Den tredje er erfaring, som er den bitterste.
-Confucius

Jeg skal fortælle jer, hvad viden er.
At vide når man ved noget, og
at vide når man ikke ved noget.
Det er viden.
-Confucius

Ham, der lærer, men ikke tænker, er fortabt!
Ham der tænker, men ikke lære, er i stor fare.
-Confucius

Kung-fu-tse  (550-478 f.Kr.)
 • At lære uden at tænke har ingen værdi. At tænke uden at lære er farligt.
 • Den, der regerer over sig selv, hvorledes skulle han finde vanskeligt at deltage i regeringen? Den, der ikke regerer over sig selv, hvad angår regering over andre ham?
 • Den vise blander sig mellem folk uden at kritisere dem. Dåren kritiserer dem uden at blande sig mellem dem.
 • Den, som forlanger meget af sig selv og kun lidt fra andre, vil holde sig fri for at blive genstand for andres modvilje.
 • Den ædle mand handler, før han taler, og senere taler han i overensstemmelse med sine handlinger.
 • Det er bedre at tænde blot et lille lys end forbande mørket.
 • Du kan bedrage en ærlig mand, men du kan aldrig gøre ham til grin.
 • Gives der et ord, efter hvilket man kan handle hele livet? – næstekærlighed. Hvad du ikke selv ønsker, gør ikke det mod andre.
 • Jeg har endnu ikke mødt nogen, der elskede moralsk værdi så højt, som han elskede kvindeskønhed.
 • Ser de en god mand, prøv da at ligne ham; ser du en ond mand, prøv at søge hans fejl i dig selv.
 • Sindet er ikke en æske, som skal fyldes, men en flamme der skal tændes.
 • Stemmer man ikke overens i grundsætninger, kan man ikke give hinanden råd.
Kinesiske ordsprog
 • Alle veje, der ikke kommer fra hjertet, ender blindt.
 • At betragte sig selv som mangelfuld, det er vejen til fuldkommenhed.
 • Bedre at gøre vel hjemme end at gå langt for at brænde røgelse.
 • Den, som ikke trænger ind i tigerens hule, vil aldrig fange dens unger.
 • En kvinde, der nærer agtelse for sig selv, er smukkere end en enkelt stjerne, ja endnu smukkere end mange stjerner i natten.
 • Et tabt stykke guld kan findes igen, et tabt stykke tid aldrig.
 • Et venligt ord varmer tre vintre, et koldt giver kuldegysninger midt om sommeren.
 • Hvis du tænker for længe på det næste skridt, kommer du til at tilbringe livet på et ben.
 • Hvis du vil vide, hvor uundværlig du er, skal du bare stikke en fingeren i en skål med vand og måle, hvor stort hullet er, når du tager den op igen.
 • Hvis en mands ansigt ikke er mærket af lidt vemod, er hans tanker ikke dybe.
 • I en enig familie kommer lykken af sig selv.
 • Intet er heldigere solgt end hvad man skænker en ægte ven, som har det behov.
 • Lærere åbner døren. Man går selv ind.
 • Læsning skaber en oplyst mand, overvejelser en viis mand, handling en fuldkommen mand.
 • Når du drikker vand, så tænk på kilden.
 • Selv den dygtigste svigerdatter kan ikke koge ris uden gryn.
 • Tænk to gange og ti så stille.

Hukommelsen er demokratiets vigtigste middel mod diktattur og undertrykkelse.
Bertel Haarder i JP 19.08.00

Det er med nationalfølelsen som med kærligheden. Det er besværligt med, men det er værre uden.
Bertel Haarder 27.08.00 i JP

Ja-sigerne er miss Hyacinth, der håber på, at hendes lykke er gjort, den dag hun bliver fin nok.Uden forståelse for, at det bliver hun først den dag, hun accepterer sig selv, og de betingelser, der har skabt hende.
“Norma´s” mening om Danmark forhold til EU i nyhedsgruppen dk.politik 31.05.2000

Den russiske kommunisme og tysk nationalisme havde dæmoniske, fælles rødder: Begge benægtede kultur, individets frihed og ånd. Begge prioriterer kollektivismen over personlighed.
Vladimer Pimonov, Ekstra Bladet i anledning af 75-årsdagen for Lenins død

I denne globaliseringens tid er rodløshed em af de største trusler mod det enkelte menneske og dermed mod samfundet. Da er det godt at vide, hvor man hører hjemme, og hvorfra ens verden går.
Sagt af Dronningens historiske besøg i grænselandet sammen med Tysklands præsidendt Roman Herzog

Faktisk er Folketinget den fineste forsamling i landet. For vi er indsat af vælgerne og kan kun afsættes af vælgerne. Derfor har vi bare at vise vælgerne respekt ved at passe vort arbejde. Også når det bliver besværligt og psykisk belastende, fordi vi skal kæmpe for at bevare vor integritet og uafhængighed af indre og ydre pression og tværtimod følge vor samvittighed og vove pelsen.
Ellers er der ingen mening med det folkestyre, som vore forfædre tilkæmpede sig for 150 år siden.
Birthe Rønn Hornbech 21. jan. 1999 i JP

Det er artigpråsene, der sidder på samfundets top i dag. Dem, som fulgte i fars fodspor. Vores sleske skolekammerater.
Ebbe Kløvedal Reich i Politiken den 02.07.1997

“Den nye fascisme vil ikke stille sig op og sige: ‘Jeg er den nye fascisme.’
Den vil sige: ‘Jeg er antifascismen.”
Ignazio Silone, medstifter af Italiens kommunistparti

Kritisk journalistik dyrkes stort set kun i forhold til den, der anfægter etablissementer. Hvilket skævvrider den offentlige opinion på det groveste. Når det kun er særlige røster der problematiseres kommer de til at fremstå som utroværdige og mistænkeliggjorte, mens de der gentager etablerede sandheder præsenteres som dem man skal tro på. Marina C. Ronè JP 26.09.98

Naturen udnytter de chancer, den får, og svarer igen på det. Vi har masser af sygdomme nu, fordi vi blander os, hvor naturen ikke er trimmet til det. Vi laver patienter, som naturen ikke kan lade være med at sætte tænderne i, og dér har vi brudt en sindrig balance.
Peter Skindhøj, dr. med., Rigshospitalets Epidemi Klinik, til Aktuelt primo sep. 1998

Ministre kryber i skjul bag deres embedsmænd, de mangler kontrol over lovgivningen, holdningsdebatten er død og afløst af juristeri og detaljerytteri.Ung Socialdemokrat i JP efter 4 måneder i Folketinget

Storbritaniens succesrige, socialdemokratiske premierminister, Tony Blair, appellerer kraftigt til en række traditionelle højrefløjsværdier – det personlige ansvar, familiefællesskabet og nærsamfundets rolle som opgaveløser. Det samme gør danske socialdemokrater.
Mogens Lykketoft i JP den 22.02.98

Det er ikke børnene der råber på “pasningsgaranti”, det er de voksne, der vil have børnene passet, så de selv er fri for a gøre det. Pasningsgaranti handler om de voksnes kamp om magt, penge og karriere muligheder. Museumsinspektør dr. phil Thorkild Kjærgaard i Berl. Tid. 03.03.98

Danmark har Europas dummeste og mest hovne politiske overklasse.Ekstra Bladet den 15.03.98 om begrundelsen for Dansk Folkepartis valgsucces.

En faglig uddannelse i psykologi er en omtrent sikker vej til at spolere den smule sund erfaring om mennesker, man i forvejen har begyndt at indhøste.
Psykiateren og forfatteren Ib Ostenfeld (1902-1995). I Tidehverv nr. 6 1998

Ego-tanker fra 1976
Kristendom er en tro, der ikke har patentløsning på alt.

Jo mere mennesket benægter, at det er et led i naturens orden, des mere ulykkeligt bliver det.

Hvis mennesket engang finder ud af alt om gener og atomers opbygning og funktion, og om sindets indre (psykologi) er mange værdier gået tabt.

Hellere leve i harmoni med naturen end være at være afhængig af et A-værk.

En der studerer menneskesindet kan være lige så farlig/ufarlig som en der studerer atomkærnen.

En psykolog er en der har læst til det, vi andre i forvejen ved.

En der udelukkende har læst bøger og gået i skole er som en plante i naturen, der retter sig efter vinden (bøger=vind).

Stædighed, fornærmelse, bitterhed og surhed er alle egenskaber som hæmmer et menneskes dømmekraft, balance og modtagelighed for positive ting.

Lykke er: Personlig frihed men ikke på naturens bekostning.

Prøv aldrig af forstå kvinder, men vær glad for hver dag de ikke giver dig problemer.
End Ego-tanker fra 1976

Det kirkelige jet-set af biskopper, provster og klakører holder nemlig hånden over hinanden og er samtidig ude på at mistænkeliggøre og udgrænse alt, hvad der i folkekirken har radikalitet og lidenskab. For man er panisk angst for at blive udstillet som det, man er:

En grå grød af tarvelig opportunisme og kvalmende selvgodhed
Præst Johs. H. Christensen, Skovshoved J-P 12.07.98

Den udbredte opfattelse er stadig temmelig forældet – nemlig, at det er samfundet, der skaber folks problemer. Man glemmer i den diskussion altid at spørge, hvem der så har skabt samfundet.
Martin Spang Olsen, forfatter, skuespiller og stuntman. – Vord. Dagblad 22.05.00

Det er langt mere moralsk at indrømme en fejl end at forsvare den.
Den tjekkoslovakiske landefader, Masaryk 1850-1937

Til toppen

Lukkede samfund lyver altid

Bertel Haarder i Vordingborg dagblad 13. april 1991

Skeletterne vælter stadig ud af skabene i de østeuropæiske indelukker, som nu åbnes for sandhedens ubarmhjertige lys.

Hvad er der ikke foregået under den tilsyneladende så moderate Erich Honecker i DDR, som ikke blot undertrykte sit eget land, men også gav husly for nogle af denne verdens mest hensynsløse terrorister.

Til DDR valfartede danske pædagogstuderende i tusindvis for at besøge et land, hvor børn virkelig havde politikernes bevågenhed! De fik forevist Østberlins børnehus og andre institutioner og troede vel som deres lærere på mangt og meget af det, de fik forevist. De fik ikke noget indtryk af den ufattelige indoktrinering og militarisme, der gennemsyrede både børneinstitutioner og skoler. (Jeg har selv været vist rundt en gang) Sælsomt at tænke på den lidenskab, der blev lagt for dagen, da Socialdemokratiet og Venstre for år tilbage kæmpede for dansk anerkendelse af DDR. En af mine højskolelærerkollegaer i Askov skrev en bog om DDR som eksempel på velfungerende socialisme! Ak ja.

Det var i den samme tid, at “Savage Rose”s Annisette og Thomas Koppel og mange andre marxister begyndte deres ufattelige dyrkelse af middelalderdespotiet i Albanien. Jeg husker en valgkamp, hvor en marxistisk kandidat omdelte en valgavis med et kæmpebillede på forsiden, der viste et albansk vagttårn med pigtråd symbolet på den militær-socialisme der virker så dragende på naive danske intellektuelle.

Bibliotekarernes blad dyrkede i årevis den lige så forfærdelige cubanske militærsocialisme. Der var revolutionære symboler på forsiden og lange artikler om kvinder på Cuba, biblioteker på Cuba osv.

Jeg mindes også Mellemfolkeligt Samvirkes konsekvente anti-amerikanisme, der blev begrundet med, at vi som USA´s allierede havde særlig forpligtelse til at være imod USA. Og Folkekirkens Nødhjælp, der lidt for villig viderebragte den nicaraguanske socialismes glansbilleder. Og senere vistnok også Rumæniens.

Og danske geografibøger, som nu ikke sælges mere – efter at jeg blev skældt huden fuld for at sige, hvad alle nu ved, nemlig at der var løgn i dem – bevidst, løgn.

Spørgsmålet er, hvordan man kan beskytte fremtidens naive sjæle mod at hoppe på sådanne limpinde, som jo også utallige forfattere og professorer hoppede på i Stalintiden.

Den lære, jeg mener, man kan drage, er, at man aldrig skal tro på, hvad lukkede samfund udsender og viser frem. Hvis der ikke er frihed for medierne – de frie, kapitalistiske nyheds- og profithungrende medier – så kan man være helt sikkert på, at råddenskaben breder sig i form af militarisme, løgn, bedrag, nød og undertrykkelse.

De frie mediers jagt på nyheder og gode historier er nemlig ikke kun en plage for alle slags magthavere – inkl. ministre. Det er ganske enkelt rensemidlet som sætter vore samfund i stand til at kurere de dårligdomme, som i et lukket samfund altid sætter sig fast og breder sig. Samfund, der ikke giver medierne frihed, skal man aldrig tro over en dørtærskel.

Ingen selvjustits

Leder i Jyllands-Posten den 10. april 2001

ADVOKATUNDERSØGELSER til at afdække skandaler inden for den offentlige forvaltning er intet reelt bevendt.
Det vil Statsrevisorerne som omtalt i avisen i går konstatere i en kommende beretning.
Heri er absolut intet overraskende. Advokatundersøgelser tjener ét formål: At give en minister et skalkeskjul for at lægge en skandale død.
Brugen af advokatundersøgelser er vokset stærkt, siden Højesteret lod forstå, at dens medlemmer ikke ønskede at medvirke ved flere kommissionsdomstole.
Afvisningen fra Højesteret skyldes primært hensynet til retssikkerheden, fordi den eller de personer, der af en kommissionsdomstol måtte bliver gjort ansvarlige for en skandale, ved en senere retssag ville stå i en umulig situation, hvis de allerede under medvirken af en højesterets dommer mere eller mindre direkte var fundet skyldige.
I konsekvens heraf gav Folketinget for nogle år siden sig selv mulighed for at nedsætte en undersøgelseskommission, men denne mulighed savner endnu at blive udnyttet i praksis, fordi ministre i klemme i stedet har valgt at iværksætte advokatundersøgelser.
Humlen i hele miseren er, at der i dag i Folketinget ikke eksisterer reel vilje til at placere et ansvar for de hyppigt forekommende misbrug af skatteydernes penge.
Ministeransvarsloven bliver så godt som aldrig brugt. Selv ikke, når der er tale om klokkerene tilfælde af magtmisbrug som eksempelvis miljø- og energiminister Svend Aukens forgriben sig på midlerne i Elsparefonden.
Dagens generation af folketingsmedlemmer har ikke antydning af respekt for skatteydernes penge og ingen moral i forhold til forvaltningen af dem. Hvorfor skal borgerne respektere landets love, når landets lovgivere end ikke har viljen til at opretholde et minimum af selvjustits?
Så når en ynkelig, lille vaneforbryder næste gang stilles for en dommer, går vi ud fra, at sagen ikke ender med fængsel, men med en advokatundersøgelse.


Til toppen

Journalisternes blinde øje

Den 23.10.00 skriver Claes Kastholm Hansen bl.a. i Berl. Tid.

Journalisternes ideologiske blindhed betyder, at der er en hel række meget centrale spørgsmål vedrørende samfundets hele indretning, som overhovedet ikke behandles i de gængse journalistiske genrer, selv om man sagtens kunne, og det ville oven i købet blive læseværdigt i en helt anden målestok, end det meste af det, der reproduceres i det uendelige nu. Eksempelvis: Hvilke konsekvenser for livsfølelsen, menneskesynet, selvforståelsen, menneskers hverdag, menneskers muligheder for frit at tilrettelægge deres eget liv, har det, at det offentlige opkræver og fordeler tre fjerdedele af, hvad vi tjener?
Journalisternes ideologiske blindhed betyder også, at vi aldrig har fået en journalistisk omfattende behandling af opgøret med kommunismen og kommunismens danske medløbere, mens der stadig og tilsyneladende langt ind i evigheden kan produceres en lind strøm af artikler om nazitiden – skønt kommunismen og nazismen er to sider af samme sag og den eneste forskel på nazismens og kommunismens danske medløbere er, at de første blev dømt, mens de sidste har gjort glimrende karrierer.
Det er således en meget beklagelig blindhed. Den gør al tale om en fri og uafhængig presse meningsløs. Og den betyder, at vigtige emner, der kunne bidrage til større forståelse af fortid og nutid og genoplive en hensygnende debat, bliver censureret bort til fordel for en åndløs repetition af det samme og det samme igen på et stadig mere fladpandet niveau.

Til toppen

Fra bogen “Den forbudte retsfølelse” er følgende fundet:
Jo flere love og påbud, der er, des mere forarmes folket.
Jo skarpere folks våben,
des mere uro i landet.
Jo kløgtigere og snedigere folk er,
des mere kompliceret bliver alt.
Jo flere regler og bestemmelser,
des flere tyve og røvere.
Derfor siger den vise:
Jeg griber ikke ind,
så vil folk finde sig selv
Jeg holder mig i ro,
så vil folk blive ærlige.
Jeg udretter intet,
og folk bliver rige.
Jeg har ingen ønsker,
og folk vender tilbage til den gode
og enkle livsførelse.

LAO TSETil toppen
 

Carl Axel om socialister

Fra: Carl Alex Friis Nielsen
Nyhedsgrupper: dk.politik
 Dato: 8. oktober 1998 13:42
 Emne: Intollerante socialister (var: Re: Grundlovsændring)

 • Socialister er ekstremt intolerante over for folk der tænker anderledes end dem selv. Til gengæld er de utroligt tolerante over for forskellige grupper, som de har udvalgt til at være forfulgte.
 • Socialister er utroligt hurtige til at udråbe folk, der tilfældigvis har lidt flere penge end gennemsnittet til at være “rige svin”, som straks skal fratages deres ejendom, da den er stjålet fra dem, der har mindre end dem.
 • Socialister påstår at personer er amoralske udelukkende ud fra at de har mange penge.
 • Om trafikpolitik mener socialister at al kørsel i privatbiler er unødvendig og til urimelig stor ulempe for alle. Folk der har egen bil er “rige svin”.
 • Om miljøpolitik mener socialister de ved meget mere end alle faglige eksperter om hvad forskellige miljøpåvirkninger medfører, og de sætter ingen grænse for hvilke omkostninger der bør pålægges andre end lige dem selv for mere eller mindre fiktive miljøforbedrende tiltag. Dermed ikke være sagt at vi skal have en ufornuftig miljøpolitik – men at sætte omkostninger for enhver miljøpåvirkning til uendelig og gevinsten til nul er vanvittigt.
 • Om retspolitik mener socialister det er ok at foretage voldelige overfald på dem der har de forkerte politiske holdninger. Herunder overfaldet på Pia Kjærsgård. Ikke fordi jeg er synderligt begejstret for hendes holdninger; men mere fordi dem der kom efter hende kan komme efter mig i morgen.
 • De mener også man kan fratage folk ytringsfrihed (racisme paragrafen) og retten til at forsamle sig (vold og trusler om vold mod planlagte og eksisterende forsamlinger).
 • Dem de trods alt er nød til at erkende er forbrydere, mener de i virkeligheden det er synd for og hvis forbrydelsen er gået ud over et “rigt svin” er det jo ikke ret slemt. Er det derimod et “rigt svin” der på formastelig vis har bestjålet staten ved at snyde i skat skal hun “sættes på hjul og stejle”. (dermed ikke sagt den første skal have en drakonisk straf, eller at den anden skal gå fri – uden denne indskydelse ville mange socialister nok uden videre have taget mig til indtægt for det modsatte – mange vil sikkert gøre det alligevel).
 • Socialisterne arbejder på samme måde som kirken i middelalderen, hvor man ud fra en påstået bedre viden om hvad der er godt for samfundet, bekæmper dem der blot tænker en anelse forskelligt fra en selv med alle midler til rådighed. I begge tilfælde ønskes en stærk central stat, der styrer individets udfoldelse i mindste detalje – især tanken.
 • Socialisterne er åh så moraliserende, fordi de hævder at have monopol på social samvittighed.
 • Socialisterne har også utroligt travlt med at påstå at fascister og nazister hører hjemme på højrefløjen. Da begge ideologier går ind for revolution er de næppe konservative og at påstå de er liberale kræver vist en temmelig sær tankegang – men de mener måske alle ikke-socialister høre hjemme på højrefløjen – herunder også anarkister, diktaturer og feudale samfund?
 • Mig bekendt repræsenterede den eneste nazist i folketinget i nyere tid SF (Gert Petersen).

Til toppen

Lovlig Statskriminalitet

Jesper BeringP H Bering, Aalborg svarer Niels Nielsen, der mener at sort arbejde er kriminelt, den 15.06.98 i Jyllands-Posten

Hr. Nielsen skulle selv bruge hovedet. Det er hr. Nielsen, der går i brechen for statens kriminalitet. Det er nemlig, hvordan man end vender og drejer det, og uanset hvem der begår handlingen, og uanset om der er “politisk flertal” for det, moralsk set kriminelt at fratage frie mennesker deres ejendom ved vold eller trussel om vold og det er, hvad told og skat er, når det kommer til stykket. Denne statskriminalitet er lovlig; det skal ikke bestrides. Loven er blevet et redskab for uretten, som det så tit er set i denne verden.

Det er ikke ret og rimeligt, at staten via tvang råder over størstedelen af frugten af frie borgeres arbejde. Er landets beboere (de bør i så fald ikke kaldes “borgere” derimod principielt statens slaver, har Niels Nielsen formelt set ret. Det er faktisk det underforståede udgangspunktet for hans argumentation.

Alligevel tager han fejl, for det er slavens urgamle rettighed at tage sin herre ved næsen (og få sine tæsk, hvis det opdages). En tyvagtig slave er ikke kriminel; tværtimod, hvis hans herre har berøvet eller franarret ham friheden, er det slaveejeren, som fortjener denne betegnelse.

Helt analogt til forholdet mellem skattesnyder og skattevæsen. Såkaldt “ærlige skatteydere” ville forresten ikke slippe billigere, hvis det sorte arbejde forsvandt. Dels ville en stor del ikke blive gjort, hvis det ikke kunne betales med sorte penge, og dels bruger staten altid alt, hvad den kan kradse ind.

En effektivere beskatning betyder blot, at staten vil bruge så meget mere. For udgifterne følger Parkinsons lov: de vokser, til de står mål med (den opnåelige) indkomst – eller endda overstiger den. Derfor har vi den enorme statsgæld.
Til toppen

Hofjunker, frimurer og komponist Adolph von Knigge (1752-1796) fra Bremen, skrev om hvordan man skulle begå sig i de højere sociale lag. Kvinder, Præster og Journalister er “tilfældigvis” udvalgt.

Hvordan omgås man kvinder?

»De fleste Kvinder vil stadig mores. Et behageligt Selskabsmenneske er ofte mere værd for dem end en værdig konsekvent, fortjenstfuld Mand, fra hvis Læber der flyder Visdom, naar han taler, men som hellere tier end taler tomme Ord. Intet Emne forekommer dem mere underholdende end deres egen Pris, hvis det blot ikke gøres for groft – hvad den Sag angaar, saa er der dog mange, der ikke tage det saa nøje.

Man bør ligeledes nu og da hellige en eller anden gammel Dames Skønhed sin Lovprisning, for eksempel Moderen til Husets Døtre – hun kradser bestemt ikke Øjnene ud af Hovedet paa En for den Sags Skyld.

I Smaagnaverier og Stridigheder med Kvinder maa man tilstaa dem Triumfer, og aldrig gøre dem aabenbart forlegne eller bringe dem til at skamme sig, thi dette er noget, som deres Forfængelighed sjældent tilgiver.«

Hvordan bør man omgås præster?

»Lærerig og velgørende er Omgangen med en saadan Gejstlig, der af hele sin Sjæl ofrer sig for sit Hellige Kald. Men ikke alle Kirkens Tjenere ligner dette Billede. Gerrige, havesyge, sanselige, graadige, krybende over for de Højtstaaende og Rige, overmodige og stolte over for Smaafolk, fulde af misundelse mod deres Lige er de i almindelighed selv Skyld i, at Ringeagt for den hellige Religion griber i den Grad om sig.

Deres Hævn er frygtelig, deres Fjendskab uforsonlig – jeg taler af Erfaring mod den, der ikke vil underkaste sig deres Tyranni.

Man bør saaledes vogte sig for at give dem Lejlighed til Forkætring. Selv om en forstandig Mand i Almindelighed afholder sig fra i selskabeligt Samvær at drøfte religiøse Emner, saa bør han fortrinsvis tage sig i Agt for i en Gejstligs Nærværelse at lade nogen Ytring falde, der kunde blive ilde udtydet eller betragtet som et Angreb paa noget kirkeligt System eller nogen Religionsskik.«

Hvordan bør man omgås journalister?

»Når man taler om Nutidens saakaldte Lærde, maa man billigvis indrømme adskillige af vore journalister og Nyhedsjægere en ikke ringe Plads. Med den Slags Folk er det imidlertid nødvendigt at iagttage en særlig Forsigtighed i Omgang.

Trods et yderst ringe Forraad af egen Lærdom staar de dog sædvanligvis i Sold hos et eller andet herskesygt Parti eller en Fører for et saadant. De samler Rygter og Historier, som de efter omstændighederne kalder Dokumenter, eller også forfølger de med Bagtalelsens skarpe, tveæggede Sværd enhver, der ikke vil sværge til deres Fane, og stopper Munden paa dem, der vover at tvivle paa deres Ufejlbarlighed.

Vær forsigtig i din Tale, naar en saadan aflægger dig et venskabeligt Besøg, og vær forberedt paa, at han på Tryk vil fortælle baade om dig selv og om alt, hvad han har set og hørt hos dig.«

Til toppen

 

 • Ordener hænger man på Idioter,
 • Stierner og Baand man kun Adelen gier;
 • Men om de Mallinger, Suhmer og Rother,
 • Man ei et Ord i Aviserne seer.
 • Dag, har man Hierne,
 • Kan man jo gierne
 • Undvære Orden og Stierne

P. A. Heiberg satirisk forfatter, født i 1758. Dristige angreb på konge og regering medførte 1799 hans landsforvisning. Slog sig ned i Paris hvor han blev begravet på Montmartres kirkegård i 1841.

Til toppen

Jeg er uenig i hvad De siger, men jeg vil forsvare til døden Deres ret til at sige det. Det berømte citat skyldes imidlertid Evelyn Beatrice Hall og var af Hall tænkt som en opsummering af Voltaires holdning til ytringsfrihed. Citatet findes ingen  steder i Voltaires egne tekster.
Til toppen

 

Diverse link opdelt i kategorier:

Jura

Kan domme skrives, så de kan forstås?

Politik

Markedsmekanisme er trafikstyring

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *