FrimurerNyrup

Kun een konklusion kan drages:
Poul Nyrup Rasmussen er Frimurer 

Oplevelser med det danske retsvæsen, Justitsministerium og Statsministerium af tidligere frihedskæmper Johs. Kragh, Allerød
“Digitaliseret” den 2. september 1999 af Jørn Rasmussen med tilladelse af forfatteren. 
Der garanteres ikke for at der kan være enkelte fejl, da der er brugt en almindelig OCR scanner ved “Digitaliseringen”. Original kan fås ved henvendelse til forfatteren.
Læs udvidet udgave Mafiajura

Til samtlige medlemmer af Regeringen og Folketinget med kopi til befolkningen.
00 Til samtlige medborgere i Danmark
01 Ingen retssikkerhed i Danmark
02 Det startede i USA
03 USA og England går til kamp
04 Skandinavisk Radar I/S
05 Statsministeriet involveret
06 Hæderligheden kan genoprettes
07 Uhæderligheden kommer sydfra

Top Til samtlige medborgere i Danmark 
Valget til Folketinget er forbi for denne gang, og Poul Nyrup Rasmussen kan fortsætte som Statsminister med støtte fra de radikale. Det var påstanden om, at huslejerne ville stige med 39%, hvis de borgerlige fik magten, der gjorde udslaget.

Vælgerne har stemt på Dem som medlem af Folketinget, i tiltro til, at De er et modigt og hæderligt menneske, som vil drage omsorg for, at vore love overholdes, hvad de ikke er blevet i de sidste 12 år. Jeg har personligt i breve til Statsministeren og til de forskellige justitsministre samt til Folketingets medlemmer gennem disse år påpeget og bevist, hvorledes hele vort retsvæsen er gennemsyret af korruption, fra den lokale politimester og til Højesteretspræsident Pontoppidan. Jeg har fremlagt bevis efter bevis på, at Frimurernes hemmelige ledelse, efter et system importeret fra de Siciliansk/Amerikanske Forbryderkarteller (Mobs) har formået at få deres medlemmer indsat på de højeste og mest vellønnede stillinger indenfor vort retsvæsen. Det gælder fortrinsvis politimestre, statsadvokater, rigsadvokat og ombudsmand, men især som dommere, der efter at have aflagt den uhyggelige, bloddryppende ed, har pligt til at adlyde, hjælpe og støtte deres blodbrødre, hovedsageligt advokater, som derefter frit kan bestjæle og bedrage vore svageste medborgere for hele deres gennem et langt arbejdsliv opsparede kapital, drive dem fra hus og hjem, til vanvid og selvmordets rand, som det er sket indenfor mit tidligere firma i 2 tilfælde.
Derefter bliver bedrageren frikendt af dommere, der er Frimurer og får en uhyre sagsomkostning tilkendt. Læs i vedlagte tryksag om hvorledes Dommer Kærsgaard i en sag, hvor jeg sagsøgte Advokat Ole Langemark for ca. kr. I 1.000,-, frikendte denne, og dømte mig til at betale kr. 45.000,- i sagsomkostninger, uden at nævne mit søgsmål i Dommen. Der er i dag

Top “Ingen retssikkerhed i Danmark” 
– og det vil der ikke være så længe der er bare een eneste dommer, der er Frimurer. Hvorledes kan vor regering ansætte en dommer, der er Frimurer og sætte ham i den forfærdelige situation, at han i en sag, hvor Frimurere er involveret, kun har 2 udveje:
enten at bryde sin forfærdelige ed, eller bryde vort lands love og selv blive udsat for fængelsstraf.

Top Det startede i USA 
Jeg har haft rig lejlighed til at undersøge disse forhold. Det begyndte for mange år siden, i de 5 år jeg arbejdede i New York, herunder eet år for en italiener, hvis far ejede en spritfabrik. Dengang fik jeg fortalt, at nu havde de store rige Mobs overtaget en forening, hvis medlemmer skulle være dommere overalt i USA og frikende forbryderne, hvis bestikkelser ikke var nok og sagen kom for retten. Disse Mobs havde fundet ud af , at Frimurernes hemmelige organisation var som skabt til at sætte sig til herrer over retsvæsenet. De overtog ledelsen, men fik, under påskud af de højeste og ædleste motiver, store kredse af agtværdige personer, herunder mange præster, til at melde sig ind i foreningen og støtte denne. De fik medlemmerne til at sværge en frygtelig ed, fuld lydighed, aldrig at røbe noget af hvad der skete indenfor foreningen, hjælp og støtte til blodsbrødrene, skære sig og blande blodet med de øvrige medlemmers blod og drikke deraf Men ikke alene dette, de fik medlemmerne til at betale kontingent for hele livet og aldrig melde sig ud. Forbryderne har brølet af grin, da dette lykkedes. Der er ingen tvivl om, at de mange medlemmer aldrig anede, hvad Frimurernes bestyrelse anvendte foreningen til, nemlig: organiseret kriminalitet.

Top USA og England går til kamp
Dette system blev efter anden verdenskrig exporteret til hele den civiliserede verden og har nu gået sin sejrsgang. Præsident Clinton bekendtgjorde forrige år, at nu gik den amerikanske regering til kamp mod hvad kan kaldte deres “sagførervælde”. Jeg vedlægger en kopi af bladet “Udfordringen” af 5. marts dette år, hvori den engelske indenrigsminister Jack Straw bekendtgjorde, at nu gik den engelske regering til kamp mod frimurerne.
Læs også den norske forfatter Sverre Dag Magstads noble bog “Frimureriet”, som frimurerne i Damnark forsøgte at få forbudt, uden held.

Top Skandinavisk Radar I/S 
Den helt utrolige sag, som jeg ufrivilligt blev indviklet i, er beskrevet i vedlagte tryksag, som fortsat vil blive omdelt i hele landet sammen med dette brev. Den drejer som om to enlige damer, som ejede et firma, Skandinavisk Radar I/S. Dette firma købte min ejendom kontant og uden forbehold, hvorefter de af Unibank og dets advokat, Ole Langemark, Helsingør, blev bestjålet og bedraget for over 5 millioner kr. Ligeledes stjal advokaterne Ole Langemark og Jacob Olrik min friværdi i ejendommen, over kr. 500.000,- incl. renter, hvilket tyveri blev godkendt af dommerfuldmægtig Niels Petersen og Østre Landsrets præsident, der havde tilsynet. Damerne forsøgte gennem en lang række retssager at få erstatning, hvilket kostede dem over kr. 250.000,- men uden held. Adv. Langemark udbetalte i to tilfælde bestikkelser med stjålne penge, kr. 72.304,- for at få vidner til at vidne falsk i retten, og vinde retssagerne og satte hele Frimurernes hemmelige organisation i bevægelse, helt op til Højesteretspræsident Pontoppidan og dommer Hornslet. Damerne ansøgte Frederiksborg Amt om fri proces, men dette blev nægtet “efter samtale med Langemark”. De ansøgte Civilretsdirektoratet om fri proces, hvilket blev nægtet; de ansøgte Justitsministeriets domstol om erstatning, hvilket blev nægtet. Skand. Radars komplette bogholderi blev afhentet af to embedsmænd fra Told & Skat hvorefter det forsvandt for stedse, og tabet blev flere hundrede tusind kr. for damerne, men Told & Skats direktør nægtede at yde erstatning, selvom de to embedsmænd var ansat under ham.

Top Statsministeren involveret 
Siden 1984 har jeg forelagt denne korruption i detaljer og med fuld dokumentation for statsminister Poul Nyrup Rasmussen og for hans justitsministre Erling Olsen og Bjørn Westh, som derefter straks forlod deres stillinger, da de ikke kunne få lov til at rette op på forholdene. Statsministeren antog derefter en ganske ung mand, Frank Jensen, som justitsminister, som var villig til at adlyde. Men han har fra første dag overtrådt straffelovens § 146, 156 og 157 og står til 6 års fængsel.

Nu skulle man tro, at Statsministeren efter valget ville benytte lejligeheden til at rette op på disse utålelige forhold, men det gjorde han ikke. Han lod Frank Jensen fortsætte som justitsminister. Fru Pia Gjellerup havde i Folketinget fremsat det forslag, at enhver som ansøgte om en vigtig offentlig stilling, skulle opgive hvilke foreninger og loger de var medlem af. Dette ville være katastrofalt for Frimurerne, og man fik Pia Gjellerup til at trække sit forslag tilbage. Den radikale Bjørn Elmquist havde fremsat det forslag i Folketinget, at domstolene skulle være helt frie, og uden ansvar overfor justitsministeriet og Folketinget. Dette ville giver Frimurerne det fulde herredømme og fritage regeringen for ethvert ansvar. Vælgerne belønnede Bjørn Elmquist under valget: han måtte gå ud af Folketinget, men Frank Jensen fremsatte det samme forslag igen.

Hvorfor benyttede Poul Nyrup Rasmussen ikke lejligheden til at rette op på forholdene, som han var fuldtud orienteret om, og bremse den uhyggelige korruption, som havde gennemsyret hele vort retssystem i hans regeringsperiode. Vort land var uden lov og ret og alt hvad vore forfædre havde bygget op gennem generationer af hæderlighed, sandhed og ret var ødelagt. Men det gjorde han ikke og der er kun een eneste konklusion:

“Vor statsminiter Poul Nyrup Rasmussen er selv Frimurer”

Som sådan har han svoret den uhyggelige ed overfor Gud og den forbyder ham at bekæmpe denne lyssky, luskede organisation:
Frimureriet. Han er hjælpeløs, hvis han ikke vil bryde sin ed. Derfor kan politimestre, statsadvokat, rigsadvokat samt ombudsmanden lukke øjnene og domstolene frikende forbrydere. Vejen er åben for organiseret kriminalitet og enhver lille lusket advokat kan frit og uden risiko bestjæle og bedrage vore svageste medborgere, ruinere dem, drive dem fra hus og hjem. Hvis en medborger henvender sig til en advokat for hjælp efter at være bedraget, er der 80% risiko for, at denne er Frimurer og af modpartens advokat får pålæg om at svigte sin klient, som Pahl Christensen i Hjørring fik det af adv. Langemark, hvorefter de to advokater deler rovet mellem sig.

Adv. Ole Langemark har begået mere en 9 strafbare handlinger, bilag 114b, og som hver især ville have bragt ham i fængsel, hvis ikke politi og statsadvokaten for Sjælland, rigsadvokaten, ombudsmanden samt dommere helt op til Højesteretspræsidenten havde beskyttet ham – og han turde aldrig have begået disse kriminelle handlinger, hvis han ikke var fuldstændigt klar over, at samtlige instanser helt op til Statsministeren havde svoret at beskytte ham. Bemærk hvad min uventede gæst, en højtstående person i retsvæsenet attesterede: der ansættes idag kun uhæderlige personer indenfor vort retsvæsen. Hans samvittighed havde drevet ham til selvmordets rand.

Top 
Hæderligheden kan genoprettes

En verdenskendt skibsreder har udtalt: Danmark var tidligere anset for den hæderligste nation i verden. ldag er den det mest korrupte land i Europa. Han har ubetinget ret. En rundspørge blandt samtlige danske firmaer gav til resultat: 38% havde gjort den erfaring, at man ikke kunne stole på vore domstole.

Jeg anmodede til sidst Statsminister Poul Nyrup Rasmussen om hans endelige svar på mine anklager og de utålelige forhold indenfor vort retsvæsen, og hans endegyldige svar var: vi vil intet foretage os.

Men hvorledes kan Statsministeren tillade at vore svageste medborgere bedrages og bestjæles som fortalt, hvor to ældre damer mister over 5 mio. kr. og nægtes en retfærdig retssag? Hvorledes kan Statsministeren krænke konventionen for menneskerettighedernes art. 6 gennem år og på den værst tænkelige måde, skønt Danmark har skrevet under på at overholde den? Hvorfor udsætter han Danmark for at blive anklaget for domstolen i Strassbourg for denne vanære, som nu er sket, i stedet for at giver damerne en retfærdig retssag?

Poul Nyrup Rasmussen og Frank Jensen må bøje deres hovede i skam. Vi må nu, ligesom i England, forsøge at sætte en stopper for Frimurernes magt og kriminalitet, og atter bringe århundreders hæderlighed tilbage til vort land. Dette er ethvert folketingsmedlems pligt og det må De medvirke til, så vi atter kan have tillid til vore politikere. Folketinget kan ikke have en ombudsmand, som svigter sin pligt og nægter at udføre det arbejde, som vi betaler ham for. Den ed Frimurerne har aflagt er uforenelig med det ansvar som alle medlemmer af justitsministeriet, retsvæsenet og domstolene har.

Hele det danske folk må rejse sig i protest; vi kan ikke tolerere at der i vort land går endnu 4 år, før lov og ret tilvejebringes. En kendt svensk advokat udtalte: Danmark må skamme sig over sit retsvæsen. Jeg skammer mig som hund derover, og det bør ethvert medlem af Folketinget også gøre. Vi bør straks gennemføre Fru Gjellerups tidligere forslag i Folketinget, at enhver ansøger om et vigtigt offentligt embede skal oplyse hvilke foreninger han er medlem af. Hvis dette gennemføres kan Frimurerne ikke længer få unge mennesker til at melde sig ind i deres forening under påskud af, at dette er den eneste vej til høj lønning, anselse og magt, og de unge mennesker kan da spare at betale kontingent hele livet til en organisation, hvis formål er organiseret kriminalitet, som pengene bruges til.

Top Uhæderligheden kommer sydfra 
Det er bemærkelsesværdigt, hvorledes uhæderligheden kommer sydfra. Advokat Langemark bærer navnet på Hitlers mest ærede og helligste sted i Tyskland, Nazi Heltekirkegården Langemark, hvor de personer, der gav deres liv for ham, ligger begravet. Hitler havde en hær, som havde svoret ham fuld lydighed, trofasthed, hjælp og støtte. Langemark har mere end 15.000 Frimurere, som hver især har svoret ham fuld lydighed, trofasthed, hjælp og støtte. Hitlers bibel var: magt er større end ret. De svage skal ikke eksistere. Vor Langemark har fulgt dette program til mindste detalje.

Til slut skal jeg kun påpege, hvorledes Unibanks øverste chef i København nægtede at yde erstatning til de to bedragne damer, skønt Unibanks afdeling i Helsingør, dengang Privatbanken, havde bestjålet og bedraget dem for millionbeløb. Bankens daværende direktør, Torp Juhl, havde forsøgt at bedrage Exportkreditrådet, hvilket blev opdaget og Kammeradvokaten tvang banken til at betale kr. 900.000.-. Torp Juhl stjal derefter et pantebrev i mit depot, tilhørende den ene af damerne, fik deres advokat Henrik Vinten til at fremlægge et falsk forlig i retten og bankens advokat Ole Langemark fik damerne til at betale for Torp Juhls bedrageri mm.

Jeg har netop nu, som dette skrives, modtaget personligt brev fra den engelske indenrigsminister, Jack Straw, som meddeler, at Frimurerne i England nu er registrerede, men på frivillig basis. Så er spørgsmålet bare, vil dette ske fuldtud?

I Danmark kan vi på Biblioteket låne en bog, udgivet af Finansdirektoratet: “Matriklen over Frimurerne”. Jeg har omhyggeligt gennemgået denne bog på over 300 sider, men ikke fundet navnet på een eneste politimester, dommer eller medlem af Folketinget. Heller ikke sådanne, som i skrivelse til mig har oplyst, at de er medlem af Frimurernes organisation, men aldrig har set kriminalitet. Bogen er værdiløs – der mangler mindst 1000 navne.

Firma Skandinavisk Radars komplette bogholderi blev afhentet af 2 embedsmænd fra Told & Skat, toldkontrollør Erik Borten og overtoldassistent Blædel Hastrup, angiveligt for undersøgelse, hvorefter det forsvandt for stedse. Tabet for Skand. Radar blev flere hundrede tusind kr.. Da Told & Skat nægtede at have afhentet det, stod det klart, at der var begået et tyveri af disse to personer, som begge var Frimurere. Det var antageligt sket efter ordre fra adv. Langemark, for at fjerne vigtigt bevismateriale, men også for at føre det sidste dødsstød mod Skand. Radar, så nye retssager kunne undgås. Tyveriet blev anmeldt til politiet i Helsingør, som nægtede efterforskning.

Blandt andet forsvandt 3 stk. Decca/Narlof navigationsanlæg til kr. 40.000,- pr. stk. Sidste år blev der ansat en ny politimester i Helsingør ved navn Scharf. Jeg antog, det skete fordi den tidligere havde overtrådt straffeloven og nægtet at udføre sin pligt, hvorfor jeg anmodede den nye, hr. Scharf, om på vegne af Skand. Radar at afhøre de to tyve, for om muligt at finde bogholderiet. Dette nægtede hr. Scharf bestemt, og der er ingen tvivl om at han er Frimuren Hvorfor skulle han ellers nægte at udføre sin pligt, og efter straffelovens § 146 stå til afsked og fængsel.

Hvor er det dog uhyggeligt, at størstedelen af vort retsvæsen består af mennesker, incl. statsministeren, som foran Gud, med hånden på Biblen, har aflagt en ed, sammensat i middelalderen, og så uhyggeligt bloddryppende, at den tvinger dem til at overtræde de love, de er ansat til at overholde, og at støtte forbrydere, så de selv står til afsked og fængsel.

Poul Nyrup Rasmussen og justitsminister Frank Jensen må træde tilbage, og der må ansættes en statsminister, som må skrive under på, at han ikke er Frimurer, som har kraft og vilje til atter at bringe hæderlighed, sandhed og ret tilbage til vort retsvæsen og efterhånden vil udskifte enhver Frimurer indenfor retsvæsenet, som har svoret en ed, uforenelig med hans embede. Så vil denne ansætte en justitsminister, som også er hæderlig, som vil påtale korruptionen, og som vil føre vort land tilbage til retfærdighedens vej.

Hvorledes kan statsministeren og justitsministeren tillade advokaterne Ole Langemark og Jacob Olrik at beholde de 5 millioner kr. de sammen med Unibanks afdeling i Helsingør har stjålet og bedraget for? Hvorledes kan disse advokater få tilladelse til fortsat at drive forretning i Helsingør? Hvorledes tør kunderne i Unibank betro denne deres penge, når en direktør uden straf får tilladelse til at bestjæle dem?

sign Johs. Kragh (deceased)
Blovstrød
3450 Allerød

 

Top  
af Johs. Krag
Jeg besøgte Kronborg Slot for første gang siden 1930. Dengang så jeg et billede af min bedstefar, der hang der, og nu ville jeg se om det stadig var der. I min søgen forvildede jeg mig og endte langt under jorden i noget der vistnok hedder Kassematterne.

Pludseligt stod jeg i et ruin, hvor der sad en gammel mand der sov. Han havde et langt hvidt skæg og jeg kendte ham straks – det var Holger Danske. Han rørte på sig, slog øjnene op, sprang op og greb sit sværd. “Er Danmark i fare?” skreg han.

Jeg var overrasket og fremstammede: “Ja, måske Holger, men der er ikke krig, det er gode mennesker, der vil give vort land bort til fremmede”. “Ha” skreg han” jeg vidste det. Hvert 50 år sker det. Jeg troede at vi havde lånt penge af den kullede greve igen. De gode, ja dem kender jeg. Vi kaldte dem de tossegode. De gav alt bort og endte på fattiggården. Kender l ikke det gamle jyske ordsprog: Den der giver til han tigger, han skal tærskes til han ligger. Give vort land bort til fremmede, det er højforræderi, de skal halshugges”, og sværdet hvirvlede rundt over hans hoved.

“Ja, men Holger?’ sagde jeg “lad mig nu forklare: Folketinget er ved at vedtage en lov som giver 18.000 jugoslaver ret til at bosætte sig her i landet, fordi de er flygtet fra krig, og der er allerede 100.000 her i forvejen, som har fået ret til at blive her.”

Holger stak sit sværd i skeden og sagde: “Sæt dig ned, og hør godt efter I tåber:
I fik ved fødslen dette land overgivet, som jeres forfædre har lidt og kæmpet for i tusind år, ofte med døden til følge. I fik ret til at leve i dette land i tryghed, og så godt som intet andet sted på jorden, men: det var med den forpligtelse, at I overleverede det til jeres efterkommere i samme stand. Grunden til, at det I nu gør er høj forræderi, er følgende:
Danmark er kun et lille område, som kun kan føde få mennesker. l tusind år har en del måttet drage bort og befolke andre lande. Nu har vi lært, at hver dansker kun efterlader sig 1,6 efterkommere, medens de fremmede oftest efterlader sig 6 børn. Det betyder, at om 100 år er der 3 millioner her af fremmed race, og da disse aldrig har lært at leve sammen i ro og fred, men født med krigeriske tilbøjeligheder, vil der opstå krig og uro til alle tider, og dine efterkommere må måske flytte til Grøndlands indlandsis.

Men der endnu en grund: l ødelægger den danske folkesjæl. Gennem tusind år jog vi de unge ud af landet, som ikke ville lære at hæderlighed sandhedskærlighed og retskaffenhed er nødvendigt. De flygtede bort og hvis du læser de islandske sagaer, ved du besked. Disse gode egenskaber gav vi videre til hele den vestlige verden, sammen med vort gamle sprog, som blev til verdenssproget engelsk. Kejseren i Konstantinopel måtte sende bud til danske vikinger som gardere, det var de eneste i verden han kunne skole på. I England var verden han kunne skole på. I England var der så mange, at de valgte den danske konge Knud den Store, til konge over England, og selv den amerikanske frihedsdeklaration begynder på ravjysk: Aal mæn ær frie (all men are free). Derfor er det jeres pligt at bevare jeres land frit og uafhængigt og den danske folkesjæl intakt, så kan jeg roligt sove videre.

Vi har hjulpet verden af med børnedødeligheden og epidemier, men presset på vore grænser vil stige enormt i de kommende år – se byer som Cairo og Mexico City, hvor der er få eksistensmuligheder. Kun Kina har set faren, og straffer hver familie, der får mere end et barn. Vi præmierer hver indvandrer-familie for hvert barn. Tåber!”

Holger satte sig ned og lukkede øjnene igen. Jeg gik tankefuldt videre. Vi kan jo ikke halshugge alle de “tossegode”, som Holger sagde. Men måske burde vi tvangsindlægge dem til et kursus i fædrelandskærlighed og den tusindårige danske nation, som har præget og givet den vestlige verden så meget. Det var ting vi som spejdere allerede lærte som drenge. Jeg tænkte på den asylsøger, som havde 2 koner og så mange børn, at den danske stat betalte ham langt over otte hundrede tusind kroner om året. Det er ikke så sært, at statsministeren siger, at nu må vort forbrug skæres ned.

2 thoughts on “FrimurerNyrup

  1. Jens Madsen

    Det du skriver om kaldes for en konspirationsteorier. Du aner ikke, hvad du skriver om, så enkelt er det, og skal du male din historie, så den passer i dine konspirationsteorier, så finder du på noget. Den sidste jeg så gøre som du, hedder Anders Breivik……..

    Reply
  2. Ulrik

    Jens Madsen, du reagerer typisk sådan som frimurere i de naive, lavere grader reagerer når venneslyngelklubben ‘frimureri’ kritiseres konstruktivt. De fleste der finder frem til og læser denne blog, hopper ikke på dit forsøg på at bagatellisere og latterliggøre sandheden, f.eks. i form af brugen af ordet “konspirationsteori”. Anders Breivik var åbenlys frimurer (blev efterfølgende retorisk ekskluderet) og var blot endnu en brik i et større spil. Der blev reporteret om adskillige sortklædte skytter på den norske ø Utøya, men det ved de færreste, da det som så meget andet aldrig er blevet reporteret i de gængse medier. Hvis du vil sandheden og lige betingelser for alle, fremfor svindel, bedrag og korruption, så forstå de mønstre der altid viser sig når man følger pengene (follow the money) i de hændelser vi hører om i verden – nært og fjernt. Spørg altid dig selv hvem der har noget at opnå, når love vedtages? Ikke kun det helt kortsigtede formål. Mennesker er utrolig små og magtesløse når de er uorganiserede, men samtidig er der nogle mennesker (familier) der er engageret på et ekstremt højt, militært niveau, langt over virksomhedsniveau og deres juridiske fortrolighedserklæringer. Det burde ikke være svært at forestille sig at folk der har tjent rigtig RIGTIG mange penge, og hvis familie har gjort det i mange hundrede år, naturligt også vil rette deres interesser imod kontrollen af selve samfundet. Deres fineste kunst er at det ikke bliver opdaget at de gør det. Det er ikke en enkelt, men mange konspirationer, som hele tiden foregår. Hvis du vidste at en vare var billigere et andet sted, ville du sikkert hellere købe den der, men det er købmandens kunst at du køber den hos dem istedet, så de kan tjene på det. Her starter det hele, men det kalder vi ikke at blive ført bag lyset, men blot en service vi gerne betaler for, fordi vi er magelige – og egentlig ret hjælpeløse i det moderne samfund – en finjusteret Tamagotchi.

    Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *