Svindel og magtmisbrug i miljøministreriet

I 2023 fortsætter Perter Pagh sin kritik af danske miljømyndigheders implementering af EU direktiverne.

“Indsatsen for at forbedre de danske vandløb hviler på et ufuldstændigt vidensgrundlag”

 

På baggrund af et responsum fra 2005 af jurapro­fessor Peter Pagh bragte Effektivt Landbrug den 26/11-2011 nedenstående artikel

Siden 1970 har em­bedsfolk i ministeriet truffet egenrådige og juridisk kritisable be­slutninger i relation til EU’s fiskevandsdirektiv. Og man har givet EU- Kommissionen usande oplysninger, lyder dommen fra jurapro­fessor Peter Pagh.

Svindel og magtmisbrug. Disse ord hæfter Peter Pagh, professor dr. Jur., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, på dele af embedsførelsen i Danmarks Miljøministe­rium siden 1970.

Embedsværket kører fuld­stændig friløb. Og det har ikke ændret sig, selvom ministrene er blevet udskiftet gennem de mange år, siger Peter Pagh.

Professoren, der blandt andet forsker og underviser i EU-ret og miljøret på Kø­benhavns Universitet, udar­bejdede i 2005 et 55 siders responsum, bestilt af land­brugets rådgivningscenter i Skejby og af erhvervets øverst folkevalgte organ, Landbrugsraadet, om det retlige grundlag for recipientmålregulering af vandløb.
Et responsum, som trods det, at det retter en sønder­lemmende kritik mod Miljø­ministeriet, til dato aldrig har fået den store offentlige bevågenhed.

En rygende juridisk pistol
Peter Pagh står dog ved sine konklusioner i sit responsum.
Juridisk set er responsum­met en rygende pistol. Og jeg står fuldt ud ved alle mine ana­lyser. Hvordan mine konklusio­ner bruges, blandet jeg mig ikke i. Jeg kan blot forholde mig til, at jeg i mit arbejde afdækker, at der i den periode, responsum­met omhandler, foregår svindel og magtmisbrug fra miljømini­steriets side.

Som borger og som jurist kan jeg kun sige: Ja, det er meget krænkende. Ja, det er magtmisbrug, det der er fore­gået, siger Peter Pagh i dag.

Sagt et gjort noget andet
I sit responsum konkluderer den juridiske professor blandt andet, at Miljøministeriets informationer til Kommis­sionen (EU-Kommissionen, red.) om den danske
gennem­førelse af fiskevandsdirektivet må anses for vildledende og i flere tilfælde for usande«.

I praksis kan man sige, at når der er kommet nye direk­tiver fra EU, som vi har skullet efterleve i Danmark, har man fra miljøministeriets side gen­tagne gange ikke gennemført disse direktiver i tråd med, hvad EU har krævet.

Men man har fra ministe­riets side flere gange fortalt Folketinget og EU-Kommis­sionen det modsatte. Man har altså sagt noget til det danske folketing og til EU-Kommissi­onen, som ikke er rigtigt. Det kan jeg dokumentere, siger Peter Pagh.

Målemetode i strid med EU-direktiv
Ifølge Peter Pagh er der eksem­pelvis sket det i Danmark, at biologer op gennem 1980’erne – på baggrund af en bekendt­gørelse fra 1970 og vejledning fra 1983 fra miljøministeriets embedsværk – har foretaget en biologisk bedømmelse af forureningstilstanden i dan­ske vandløb.

Det er, fremgår det af pro­fessorens responsum, sket på baggrund af det såkaldte saprobiesystems forureningsklasser, hvor vandløbskvalite­ten bestemmes på baggrund af en faunabedømmelse. Ifølge Peter Pagh er målemetoden i strid med EU’s fiskevandsdi­rektivs krav, idet EU i direkti­vet opstiller fysiske/kemiske prøvekriterier Selvom vejledningen fra 1983 er i modstrid med fiske­vandsdirektivet, så videreførte miljøministeriet saprobiesystemet fra 1970. I praksis har flere af de tidligere amter på den baggrund set helt bort fra fiskevandsdirektivet, fordi am­terne har taget udgangspunkt i miljøministeriets vejledning, påpeger juraprofessoren.

Opstillede egne parametre
Eksempelvis – fastslår Peter Pagh i sit responsum – opstil­lede Fyns Amt egne parametre for vandkvalitetsmål baseret på biologiske vurderinger og ikke på de fysiske/kemiske prøvekriterier, som EU kræver.

Peter Pagh konkluderer for i sit responsum:
»Regionplanen (for Fyns Amt, red. er således et eksempel på, at hverken målsætning eller kontrol med vandkvaliteten for Fyns Amts fiskevande er i overensstemmelse med fiskevandsdirektivet«.

Dermed førte vejledningen fra embedsværket i miljømini­steriet altså ifølge professoren til, at hensigterne i fiskevandsdirektivet fra EU i praksis blev tilsidesat.

– Det er korrekt. I Danmark er det i årevis foregået på den måde, at der har siddet en el­ler flere embedsfolk i Miljø­ministeriet eller ministeriets styrelser, som har udpeget naturområder og opdelt vandløb i forskellige naturklasser, som det passede dem. Men embedsværket har intet lovgrundlag haft for at gøre, som man har gjort. Det, der er foregået, og som efter min vurdering fortsat er praksis i Miljøministeriet, det et hindsides al normal juridisk praksis og illustrerer en helt vanvittig praksis i ministeriet siger Peter Pagh.

Embedsmæssig sygdom
Juraprofessoren kalder det, der efter hans vurderinger er foregået, en embedsmæssig sygdom, Danmark har haft i 40 år.
Ministeriet har gjort, som man ville, siden 1970’erne.

Se den originale avisartikel Svindel og humbuk i miljøministeriet Peter Pagh  2011-11-26

Kritik af Erik Ugilt til svindel i miljøministeriet 2011-11-29