Kommunerne er fjendtlige bastioner

Steen Steensen i Jyllands-Posten den 12. november 1989

Hvordan bør frihedsorienterede mennesker forhol­de sig til det forestående kommunalvalg? Er det for borgerlige vælgere fornuf­tigt at stemme.

Før i tiden forekom sagen klar I de gamle sognekom­muner mødtes privatfolk til en snak om fælles anliggen­der. Borgerne optrådte som en forsamling af enkeltpersoner. Fra deres midte valg­tes en repræsentant til sog­nerådet. Beboerne optrådte som handlende og bestem­mende individer. Valgdel­tagelse udtrykte noget me­ningsfuldt.

Med sognenes omdannel­se til storkommuner ændre­des tingene helt. De intel­lektuelle opbyggede pa det lokale plan en professionel administration, ligesom re­præsentanter for klassen gradvis overtog den politi­ske ledelse. Amatørernes tid var forbi. Kommunen begyndte da at opfatte be­boerne som objekter, der skal påvirkes, styres og overvåges.

Planøkonomien avancerer
Og dog må man ikke be­gribe den lokale forvaltning som en selvstændig kraft Kommunens autoritet er uddelegeret statsautoritet. Gennem nærbureaukrati mærker befolkningen sta­tens ånde i nakken. Den lo­kale forvaltning er central­magtens forlængede arm.

Den voldsomme politiske aktivisme pa Christians­borg virker som en turbola­der.

Den lovgivende og den udøvende magt er besat af planlægningstanken. Den fysiske, økonomiske og ef­terhånden også den sociale planstyring vinder frem I flæng nævnes landsplan­lægning. regionalplanlæg­ning, byplanlægning og sektorplanlægning, dispo­sitions- og saneringsplaner, vej- og vandløbsplaner, skov- og naturfrednings­planer, kvoter for mælke­produktion og fiskefang­ster, planer for grønne mar­ker og meget mere. Ikke mindst er planøkonomien avanceret under den bor­gerlige regering. Gjorde et socialistisk kabinet det samme, sprang oprøret ud i lys lue. Borgerlige regerin­ger stænger den borgerlige frihedsand.

Sofaen det bedste valg
Det er just denne kom­missærisme fra Christians­borg, som forplanter sig til kommunerne. Decentralisering tegner kurven for statens succes. Magten ryk­ker tættere pa borgerne Bevogtningen gøres mere kompakt. I ganske særlig grad har opfindelsen af mil­jøproblemer øget politiker­nes og bureaukratiets auto­ritet. Central målsætning, planlægning, forvaltning, kontrol og straf retfærdig­gøres gennem løgnen om det forurenede samfund. Kommissærerne hægter sig pa produktion og arbejde og suger til.

Kommunerne for mere og mere karakter af tvangs­borge. Den almægtige stat bygger baser i landsdelene Politiopgaverne vokser i de regionale og lokale forvalt­ninger. Glem ikke at miljø­lovene kriminaliserer pro­duktivt arbejde!

Således er kommunerne at betragte som fjendtlige bastioner. Netop af den grund udgør sofaen frihedsorienterede vælgeres bedste valg. En seddel i stemmeur­nen legitimerer statens greb om borgerne.