Naturfredningsforeningens frontløbere

Danmarks Naturfredningsforening er forandret til uken­delighed. Oprindelig havde den alene som mål at pleje særegne landskabsværdier og frede old­tidsgrave og gamle bygninger. Just på den baggrund høstede foreningen respekt i vide kred­se.

Det folkelige og saglige ved foreningens virke er slut. Den moderne miljøaktivisme har udelt besat lederne. Organisa­tionen er drevet i armene på professionelle agenter, der for enhver pris vil frem til spids i det grønne væddeløb. Forenin­gens to akademiske frontløbe­re. Svend Bichel og David Rehling er akkurat typen på ær­gerrige karriereryttere, der kender og vil den direkte vej til førergruppen.

Miljøsagen er en giftig affære
Bestandig skilter Danmarks Naturfredningsforening med videnskaben som fundamentet for de igangsatte kampagner. Hertil er der imidlertid at sige. at læreanstalternes bidrag til forureningsdebatten er alt an­det end objektiv. Der er så me­gen selviskhed bundet til forureningen, at videnskaben ikke kan holde sig fri af politik.

Miljøsagen har nemlig udvik­let sig til en overordentlig givtig affære og det på to måder. I før­ste række gælder det embeder i miljøsektoren. Læreanstalter­nes kandidater er sultne. For længst er forureningen blevet et levebrød, en mulighed for so­cial opstigning, for karriere. Forurening må derfor prentes i folks bevidsthed som et stort problem, som kun de højtuddannede kan løse.

Dernæst skriver forurenin­gens givtighed sig til det for­hold, at magten i vid forstand vandrer fra produktionssfæren til det politisk-organisatoriske felt. Danmarks Naturfredningsforenings omkvæd lyder såle­des ensartet. Omstilling må der til. Produktionsmåden fordres ændret i alle industrialiserede lande. Den liberale orden bør kuldkastes. System-forandring er kravet. Næringslivet skal med andre ord indordnes under eksperternes behandling. Den materielle produktion må un­der embedsrettens kontrol.

Videnskabelig fup
Miljøinteresser er altså noget af det mest selviske, som tæn­kes kan. Danmarks Naturfredningsforenings videnskabelige hjælpekorps forkaster alle reg­ler for videnskab. Kildekritik og organiseret skepsis vrages til fordel for den bjærgsomme subjektivitet.

At kæmpe for det gode mod det onde synes at udgøre den tilstrækkelige anstrengelse. Danmarks Naturfredningsfore­nings forankring i videnskaben er rigtig nok, men videnskabe­ligheden er fup. Forskningen forsker for forvaltningen, for den politisk-organisatoriske magt.

Den stærkt opreklamerede fiskedød i Kattegat andrager et sigende eksempel på Danmarks Naturfredningsforenings politi­sering. Påstanden om Kattegat som dødens hav var og er ren svindel. Det midlertidige tab af ilt i farvandet skyldtes et al­mindeligt kendt naturfæno­men. Landinger af fisk, krebs- og bløddyr tilkendegiver da også med tydelighed, at Katte­gat og andre indre havområder vrimler med liv Kendsgernin­gerne står at læse i Miljø-info af 19. november dette år.

Løgnen koster penge
Sandheden er, at vore far­vande strutter af frodig fore­tagsomhed. Fiskedøden og havforureningen udgør et stort be­drag over for offentligheden, gøgl og plattenslager! fra ende til anden. Løgnen koster imid­lertid skatteborgerne 10 milliar­der kroner. Det burde stå skarpt på nethinden hos en­hver, at den borgerlige regering og Folketinget udelukkende fungerer som pacemaker for embedsretten.

Danmarks Naturfredningsforenings nummer med fiske­døden i Kattegat sætter organi­sationen i det perspektiv, hvor den hører hjemme. Foreningen bryder vejen for den akademi­ske stands sociale interesser. Det er ikke mindst op til med­lemmerne at tage stilling til denne forandring.