Z-nyt

 

Z-nyt nr 1 Z-nyt nr 2 Z-nyt nr 3

Fremskridtspartiets ledelse kunne ultimo 90érne bedst sammenlignes med et løg. – Man skræller det ene lag bort efter det andet, og det der så bliver tilbage er lige til at tude over.

Fremskridtspartiets Hovedbestyrelse forsøger at  lukke munden på kritiske medlemmer enten ved eksklusioner eller ved at nægte fornyelse af medlemskort.

 

Tegningen har været bragt i ugebladet SøndagsAvisen

Breve inden XZ-landsmøde 06.02.98
En muldvarpeadvokat arbejder
Retsdage i Terndrup
Ekstraordinært landsmøde
Bliver retsplejeloven krænket i Terndrup ret 19.01.98

Breve til FRP’ ledelse inden Xlandsmøde


Fra Sagsøgere til Johannes Sørensen
vedr. ekstraordinær landsmøde den 8. februar
Generelt er det at foretrække, at man prøver at løse stridigheder i egne rækker, uden at gå til domstolene. Derfor er det umiddelbart positivt, at ledelsen nu har indkaldt til et ekstraordinært landsmøde.

Men som situationen har udviklet sig, og med respekt for almindelig foreningsret, mener vi at den såkaldte Hovedbestyrelse er aldeles inhabil, fordi der foreligger meget belastende materiale i de verserende retssager. Derfor mener vi at den såkaldte Hovedbestyrelse ikke kan optræde som en troværdig initiativtager, til at genoptage til behandling, de af domstolene allerede afviste eksklusioner.

Med respekt for en forenings selvstyre og fremtidig virke, er det uholdbart hvis ingen beslutninger kan foretages, så længe retten sidder (hovedinterventionen i eksklusionssagen). Specielt når sagsbehandling ved domstolene strækker sig over flere år p.g.a. ledelsens begæring om de mange udsættelser.
Derfor mener vi, at det i øjeblikket kun er amt- og storkredsformændene, der kan repræsentere medlemmernes vilje. Det må derfor være et kvalificeret flertal, efter partiets vedtægter, blandt disse, der kan indkalde til et ekstraordinært landsmøde, for at man kan kalde det et beslutningsdygtigt landsmøde.

Hvis amtsformændene kan blive enige om dette og et punkt på dagsordenen er · Godkendelse af de stedfundne eksklusioner af Alex Stubbe, Knud Skovsø-Petersen og Jørn Rasmussen.
vil undertegnede samtidig kræve, at der bliver udsendt en orientering om baggrunden for at den såkaldte Hovedbestyrelse er stævnet, sammen med indkaldelse til det ekstraordinære landsmøde. Fordi den orientering medlemmerne hidtil har fået igennem medlemsbladet Fremskridt, har været yderst mangelfuld, for ikke at sige misvisende.

Da vi med ovenstående begrunder, hvorfor hverken de tre indkaldte eller øvrige sagsøgere ønsker at deltage i dagsordenens pkt. 2 til det ekstraordinære landsmøde den 8. februar 1998, bedes brevet oplæst for de fremmødte.

Signeret: De syv sagsøgere og de tre der står til eksklusion


Fra Jørn Rasmussen til Johannes Sørensen

Vordingborg den 5. feb. 1998

På de foreliggende præmisser anser jeg det som formålsløst at bruge en søndag på et fiktivt landsmøde, der for mig på ingen måde kan være beslutningsdygtigt. Samtidigt er der risiko for, at det kan betragtes som misbrug af partistøttepenge.

I det anbefalede brev til mig den 4. oktober 1996 står Hovedbestyrelsen har fået flere henvendelser fra partimedlemmer, der stærkt kritiserer din adfærd på landsmødet og forlanger dig ekskluderet af partiet.
I det anbefalede brev af 14. oktober 1996 står I fortsættelse af Hovedbestyrelsens lange samtale med dig på Hejse Kro d. 13.10.96 har en enig Hovedbestyrelse truffet beslutning om, under henvisning til § 6, at ekskludere dig af Fremskridtspartiet med øjeblikkelig virkning.

Da jeg hverken har fået en skriftligt dokumentation på hvad den stærke kritik går ud på, og hvem der har fremført den, og hvad det var i den lange samtale, der gjorde, at en enig hovedbestyrelse traf beslutningen om at ekskludere mig, aner jeg simpelt hen ikke, hvad jeg skal forsvare mig imod.

Når dertil kommer at der for fire måneder siden var en ordinær generalforsamling med plads til 400 – 600 mennesker og der i Give kun er plads til max. 200, og mange medlemmer er blevet nægtet fornyelse af medlemskort (den sophistikerede form for eksklusion) eller simpelthen afvist at blive registreret på Christiansborg, som er adgangsgivende til landsmødet, kan det på ingen måde være et beslutningsdygtigt landsmøde, ligegyldigt hvad afstemningen måtte blive.

Men ved simpelthen bare at overholde almindelig foreningsret, og lade være med at ekskludere medlemmer imod både lokal- kreds- og amtsforeningers vilje, ville denne parodi af et ekstraordinært landsmøde være ganske overflødigt. Alene af disse fakta, kan jeg ikke deltage, da en stillingtagen til en eksklusion på et landsmøde forudsætter, at disse tre organer i første omgang har indstillet til det. Og så er det ligegyldigt på hvilken måde landsformanden fortolker §6 i landsvedtægterne.

Ovenstående bedes oplæst for de fremmødte landsmødedeltagere.

Top


HB’s advokat Philip Lönborg på et skråplan

Den 28.01.98 rundsendte Alex Stubbe (AS) en skrivelse til nogle af FRP´s tillidsmænd, omhandlende nogle problemer vedr. indkaldelsen af det ekstraordinære landsmøde.

Den 29.01.98 rundsender Johannes Sørensen en skrivelse til Amts- og Storkredsformænd, hvori de bliver orienteret om at Advokat Philip Lönborg i en skrivelse -vedlagt i kopi- tilbageviser AS’s påstande.
AS har blot ikke modtaget den skrivelse der er vedlagt i kopi. Imidlertid modtager AS anonymt en fax, hvor han bliver gjort opmærksom på, hvad der foregår.
Derfor rundsender AS endnu en skrivelse, hvor Philip Lönborg får oplyst hvor han begår citatfust, og omgåelse af almindelig foreningsret.

Når der opstår tvistigheder imellem to parter, deltager jurister ofte, hvis tingene skal behandles ved domstolene. Nogle jurister er ligeglade med, hvad de deltager i bare det gi’r penge.
Hans arbejdsmetoder kan forøvrigt opleves ved retten i Terndrup i april 1998 , hvor retten er sat til afgørelse af Generalforsamlingen i Østre Storkreds.Top


Tre retsdage i Terndrup

Næsten 2 år efter at Hovedbestyrelsen blev stævnet for indblanding i Østre Storkreds anliggender, skal sagen behandles ved retten i Terndrup.
Hovedbestyrelsen har sammen med deres advokat, imidlertid tilført sagen så mange dokumenter, åbenbart med dommer W. Aagaard’s billigelse, at der er afsat tre dage til at behandle sagen nemlig den 22., 23. og 24. april 1998.Top


Ekstraordinært landsmøde

Hovedbestyrelse vil tilsyneladende bondefange medlemmerne.
Den 20. januar har Alex Stubbe, Knud Skovsø-Petersen og Jørn Rasmussen modtaget et anbefalet brev hvori de anmodes om at møde op til et ekstraordinært landsmøde den 8. februar 1998 i Give, med det ene punkt på dagsordenen der hedder:
Godkendelse af de stedfundne eksklusioner af de tre ovennævnte personer
De tre ekskluderede medlemmer får tildelt max. 15 minutter hver til en forsvarstale.
Det må siges at være et noget usædvanlig skridt hovedbestyrelsen her tager efter de i enstemmighed den 13. oktober 1996 ekskluderede alle tre.
Havde dagsordenen været formuleret med ordene:
Annullering af de stedfundne eksklusioner…
– havde der været lagt op til en forsoning. Men når dagsordenen lyder –
Godkendelse af de stedfundne eksklusioner..
ønsker hovedbestyrelsen tilsyneladende en bekræftelse fra landsmødedeltagerne på, at den foretagne disposition den 13. oktober 1996 var i orden.

Det må derfor konkluderes at hovedbestyrelsen eneste formål med det ekstraordinære landsmøde er, at få medlemmernes accept på at eksklusionerne er i orden, så de kan fortsætte med at bruge af partiets penge til at føre de anlagte retssager, der er rejst mod hovedbestyrelsen for krænkelse af almindelig foreningsret og undertrykkelse af medlemsdemokratiet.Top


Kun en tåbe frygter ikke de danske domstole

I sagen mod Fremskridtspartiets Hovedbestyrelse rejst af Østre Storkreds, anmodede Alex Stubbe, ved Terndrup Ret, om en autoriseret retsstenograf / alternativt en anden stenograf eller brug af båndoptager.
Dommer Aagaard afviste anmodningen om brug af alternativ stenograf og retten havde ikke båndoptagerudstyr.
Men der kunne gøres brug af en autoriseret retsstenograf, hvis der inden 4 uger før den berammede sagsbehandling blev indbetalt kr 20.000,- til rettens kontor til sikring af stenografens vederlag.

Dommer Willy Aagaard´s dispositioner er efterhånden så kritisable, at han med øjeblikkelig virkning skulle fjernes fra sit embede. se også Z-nyt2 HB frifindes.
Østre Storkreds stævnede Fremskridtspartiets hovedbestyrelse i maj 1996.
At dommer Aagaard har tilladt så mange udsættelser, hvadenten det er Johannes Sørensen eller Alex Stubbe, der har udnyttet retsplejeloven er stærkt kritisabelt.
Det skal også tilføjes at det også var dommer Aagaard der frikendte Johannes Sørensen da Ib Stæhr førte sagen vedr. berettigelsen af Glistrups eksklusion.

Hvis ikke man kan få løst civile konflikter ved domstolene på en rimelig tid og en anstændig måde, er det spørgsmålet om de skal erstattes af noget andet.

Både Justitsministeriet og formanden for dommerforeningen Jes Schiøler er orienteret om dommer Aagaards dispositioner, så ingen kan bagefter komme og sige at de var uvidende om misgerningerne. Se også J. P. Fischer Hansens erfaringer.

Top