Z-nyt nr 1

Bliver Tom Behnke ført bag lyset
HB taber retssag
Lille amtsformand hvad nu
Baggrunde for Z-nyt
Pressen og partiet
Hvad er ægte Fremskridtsfolk ?
Kim Behnke og troværdigheden
Noget om fejhed
Holger, Merethe Behrnt og troværdigheden.
Afviste indlæg i Fremskridt
Møde med Glistrup
Medlemmer flygter fra Fremskridtspartiet
Østre Storkreds kamp for medlemsdemokrati


Bliver Tom Behnke ført bag lyset
Den 8. april afholder den fiktive Østre Storkreds generalforsamling på Christiansborg. I forsættelse af gene-ralforsamlingen foretages opstilling af folketingskandidater. Med den verserende retssag mod Hovedbestyrelsens indsættelse af Rex-bestyrelsen, vil Tom Behnke (hvis han bliver valgt) stå i en meget uheldig situation hvis Hovedbe-styrelsen taber retssagen. Det er ikke mindre problematisk, da han i øjeblikket er retspolitisk ordfører for Fremskridtspartiet.
Man kan allerede fore-stille sig overskrifterne. Fremskridts-partiets retspolitiske ordfører opstil-let af en ulovlig valgt kredsbestyrelse. Det må derfor anbefales at Tom Behnke tager forbehold for denne situation.


HB taber retssag
Hovedbestyrelsen har den 12.03.97 af fogedretten ved Københavns byret ikke fået medhold i at forhindre Alex Stubbe i at bruge Fremskridtspartiets brevpapir, logo eller figurmærke samt at forbyde ham at rette henvendelse til offentligheden som repræsentant for Fremskridtspartiet. Hovedbestyrelsen er derudover blevet dømt til at betale Alex Stubbe kr. 3000 i sagsomkostninger.

Hovedbestyrelsen har i irritation over Østre Storkreds annoncerede og afholdte høringer om HB’s ugerninger, rejst en fogedsag for at forhindre Alex Stubbe, som repræsentant for FRP, i at bruge FRP’s logo til at orientere medlemmerne, om hvad der foregår i partiets top og at kæmpe for at få indført medlemsdemokrati i partiet. HB har hermed brugt medlemmernes penge til at føre sag imod nogen, der kæmper for medlemmernes rettigheder. De anlagte stævninger imod hovedbestyrelsen synes hermed samtidig at være yderst berettiget.
Fogedretten finder endvidere, at da der her er tale om et politisk parti, der er berettiget til at opstille folketingskandidater, at spørgsmålet om eksklusionens lovlighed bør afgøres under den verserende sag ved retten i Terndrup eller ved et kom-mende landsmøde. Rettens henvisning Denne vink med en vognstang tager hovedbestyrelsen ingen hensyn til. En øjeblikkelig ophævelse af samtlige eksklusioner burde være en naturlig følge, men tilsyneladende vil HB hverken rette sig efter almindelig foreningsret eller domsafsigelser.Bjarne Strømskov Bakkevej 24, 4773 Stensved skriver:

I december 1996, sendte jeg breve ud til Amtsformændene i min egenskab af formand for Vordingborgkredsen hvor lokal-foreningsformanden for Vordingborg/Langebæk, Jørn Rasmussen var blevet ekskluderet af Hovedbestyrelsen. Men også fordi jeg er medunderskriver af den stævning mod Hovedbestyrelsen omkring afholdelse af Landsmødet i 1996. Samtidig påpegede jeg fejlene vedrørende eksklusionen af JR, samt problemer omkring de verserede retssager der føres mod Hovedbestyrelsen og som kan bringe Fremskridtspartiet ud i en dyb krise. Men desværre fik jeg kun det ud af mine henvendelser, at jeg blev udsat for et kup, bygget på gemene usandheder, der kun kan have Johannes Sørensens og Amtsformanden for Storstrøms Amt Poul Erik Jensens interesse.
I brevet påpegede hvorfor eksklusionen af JR var ulovlig. En eksklusion der ikke var rejst af nogen fra Amtet og derfor var ulovlig efter alle gældende vedtægter, og derfor kun kunne forekomme grundet Johannes Sørensens uantagelige fortolkning af vedtægterne.

Hovedbestyrelsen havde anlagt en sag mod Alex Stubbe, som den tabte 13.03.97. Her fremgår det i sagsfremstillingen bl.a. Fremskridtspartiet er opbygget som en politisk hovedorganisation. Lokalforeningerne, der er selvstændige juridiske enheder, er tilsluttet Fremskridtspartiet. Lokalforeningerne er underlagt kredsforeningerne, osv. På den baggrund kan Hovedbestyrelsen ikke gå ind i en lokalforening og blande sig i dens selvstyre og bryde dens lokalvedtægter, og tilsidesætte en kredsformand, mod lokal- og kreds foreningens ønsker. Derfor har Hovedbestyrelsen med følgagtig bistand fra vores Amtsformand Poul E. Jensen krænket landsvedtægterne, ved at foretage denne eksklusion.

Selvom 2 Amtsformænd skriftligt har lovet mig at tage sagen op på repræsentantskabet i februar, har jeg forstået på Poul E. Jensen, at det ikke blev behandlet. Jeg skrev også om de verserede stævninger der er rejst, og som i værste fald kan fører par-tiet ud i en dyb krise, som fx. at Fremskridtspartiet ikke kan opstille til et kommende folketingsvalg. Dette spørgsmål skal folketinget se på. Det faktum at partiet er kommet så langt ud, at spørgsmålet overhovedet kan komme på tale, bør få ansvar-lige Amtsformænd til at forlange et ekstraordinært landsmøde, hvor man kan drøfte den situation Fremskridtspartiets hoved-bestyrelse har ført vores parti ud i. Det er ikke kun en ret, Amtsformændene har, det er også en pligt, når der foreligger en situation, der i værste fald, kan få partiet til at gå i opløsning.
Medlemmerne må havde ret til, at høre hvad hovedbestyrelsen er ved at fører Fremskridtspartiet ud i, og få at vide hvad Hovedbestyrelsen akter at gøre i disse sager.

På landsmødet sidste år blev medlemmerne holdt uvidende om, hvilke problemer Hovedbestyrelsen havde og var i gang med at skabe. Hovedbestyrelsen har nu tabt den første sag, og det var endda én, Hovedbestyrelsen selv havde anlagt mod Alex Stubbe. Mange må spørge sig selv, når Hovedbestyrelsen ikke kan vinde en lille sag, den selv anlægger, hvordan mon det så går i de store sager, der er anlagt imod Hovedbestyrelsen.

Jeg opfordrer Hovedbestyrelsen eller Amtsformændene til at sikre, at medlemmerne får et ekstraordinært landsmøde, hvor medlemmerne kan tage stilling til Fremskridtspartiet generelle situation, set i lyset af de mange fejl, hovedbestyrelsen har begået i det sidste år.


Bagrund for Z-nyt

En gruppe af Fremskridtsfolk har hermed taget initiativ til at udgive et landsdækkende informationsblad for partiets medlemmer. Det er en falliterklæring, at dette behov er opstået, men medlemsbladet Fremskridt magter ikke længere denne opgave på betryggende vis.

Fra begyndelsen af 90’erne, da Pia Kjærsgård, inkl. hendes hofsnoge, suverænt sad på partiapparatet og bladet Fremskridt, har det været noget af en prøvelse at være medlem af partiet. Den 13. maj 1995 på Hejse kro synes der endelig at skulle ske nogle ændringer i den uholdbare situation. Et halvthundrede personer var mødt op for at få indført noget mere respekt om medlemsdemokratiet. Der var helt bestemt tilslutning til en udvidet hovedbestyrelse.

Det har derfor været en dobbelt skuffelse, når mange af de toneangivende fra dengang, har overtaget unoderne fra Pia Kjærsgård tiden. En tillid til disse mennesker bliver yderst vanskelig at bygge op igen. Imidlertid er Fremskridtspartiets grundtanker værd at kæmpe for, og er nok de eneste med format til at påkalde internatio-nal opmærksomhed i den seneste menneskealder. Men partiet er absolut ikke tilpasset mennesker fra de etablerede magt-strukturer i samfundet. Det vil derfor ofte være personer, der ikke tidligere har haft indflydelse eller magt, der får tildelt tillidsposter. Det kan være noget af forklaringen på, at ikke alle kan administrere tilliden. Jeg har ofte hørt min far sige gør en lille mand stor, men gør det langsomt. Det burde FRP også være opmærksom på.

Med den skade det kan forvolde et parti, når medlemmerne bliver misinformeret om, hvad der foregår, skal der meget til, førend dette blad ophører med at udkomme. Hvis de ansvarlige i Fremskridtspartiet igennem de sidste 10 år havde forvaltet deres mandat uden misbrug af ufine metoder, såsom eksklusioner, nægtelse af fornyet medlemstegning og knægtelse af ytringsfriheden, havde partiet haft en væsentlig bedre position i dag. Hvem kan komme med 5 gode grunde til at blive med-lem af partiet med den nuværende hovedbestyrelse. Et landsmøde er det eneste, der kan rense luften. Jo længere man venter, des mere forspildes tiden. Med de verserende retssager imod hovedbestyrelsen risikerer nuværende og kommende personer, der bliver udpeget af samme, at blive underkendt, hvis retten går hovedbestyrelsen imod. Ingen seriøse Fremskridtsfolk kan leve med denne usikkerhed. Hvem kan i øvrigt betragte FRP som et seriøst parti, når det ikke kan klare sine interne proble-mer uden brug af domstolene. Vågn op Amtsformænd!!!

Som det fremgår af bladets column, er bladet åbent for alle, der mener noget positivt med Fremskridtspartiet. Ordvalget Orientering fra fremskridtsfolk til fremskridtsfolk er valgt som symbol og respekt for det arbejde som tidligere hovedbestyrelsesmedlem Ib Stæhr og med ham de mange brave Fremskridtsfolk , der ikke har svigtet partiets grundholdninger.

Det er foreløbigt planlagt til at udkomme 4 gange om året. Første nummer udkommer til alle deltagere fra landsmødet i 1996 og andre udvalgte, vi finder der kan have en interesse. Men da bladet ikke har adgang til pamperpenge og totalt er afhængig af frivillige bidrag, kan man fremover kun være sikker på at modtage det ved at tegne et abonnement, se bagsiden. Hør medlemmer der ikke var til landsmøde i 1996 om de vil tegne et abonnement.


Fremskridtspartiet og pressen

Repræsentanter for Fremskridtspartiet har kritiseret DR-1 for reportagen af partiets sidste landsmøde. Landsformanden har fået afvist sin klage til radiorådet og vil nu indbringe sagen for pressenævnet. Åge Brusgaard vil iflg. JP 6.11.96 fremover være med til at klippe og redigere stoffet fra de kommende landsmøder. Ole Maisted følger op den 18.11.96, lidt mere mode-rat, med at DR-1 kun bragte en af mange sandheder, for det var ikke uro, der prægede landsmødet. Debatten om Glistrups optagelse som medlem af FRP betegner han som værende på forhånd død, fordi det er umuligt i følge partiets vedtægter, da han er medlem af et andet parti. Videre skriver han at partiet ikke er plaget af kæft trit og retning-holdning, og at diktatorer har forholdsvis kort levetid i partiet. Chefen for TV-avisen Lis M. Frederiksen har to gange i JP imødegået kritikken fra ovennævnte.

At FRP seriøst mener, at de skulle være med til at klippe og redigere stoffet fra de kommende landsmøder, er til at krumme tæer over. Det er nok uheldigt, at TV og radiostationer er på finansloven, men det er i folketinget, at kritikken af desangåen-de skal foregå. Det er yderst pinligt med både Johannes Sørensen og Åge Brusgaards kritik af DR-1 dækning af landsmødet. De skal være glade for, at DR-1 ikke borer mere i Hovedbestyrelsens unoder og eksklusioner.

At en debat er død, når ca. 90 landsmødedeltagere med deres underskrifter ønsker den optaget, kan diskuteres. Særligt når man tænker på, at en pølsemand, der nu er folketingskandidat for Fremskridtspartiet, har været medlem af adskillige partier samtidig med medlemskab af Fremskridtspartiet.

Den 13. jan havde Berlingske Tidende en artikel med overskriften Fremskridtsfolk til krisemøde. Den 14. jan skriver Kim Behnke til Berlingske Tidende. Den 15. jan har Alex Stubbe et læserbrev i samme avis. (se nedenstående).

Christiansborg den 14.1.97 Fra Kim Behnke til Berlingske Tidende
Vedr. artiklen “Fremskridtsfolk til krigsmøde” den 13. jan

Det var med stor undren vi læste artiklen “Fremskridtsfolk til krigsmøde” den 13. januar i jeres avis. Artiklen bryder med de mest fundamentale journalistiske principper og minder mest af alt om et bestillingsarbejde, der har til formål at sværte Fremskridtspartiet til. Vi har tidligere set artikler fra journalist Jens Kristian Lai (22.11.96, 23.10.96, 22.10.96 mfl.), hvor han med en enkelt per-son som kilde kommer med udokumenterede og totalt kritikløse påstande vendt mod Fremskridtspartiet, Hvorfor? Det er journalisternes egen ABC, der forpligter til at være kildekritisk, sandfærdig og lødig. Artiklen lever ikke op til Ber-lingske Tidendes normale sobre journalistik. Der er fem påstande i artiklen og ingen af dem dokumenteres eller sandsynliggøres.

 • 1. “Fremskridtsfolk til krigsmøde”.
  Det bliver på intet tidspunkt i artiklen sandsynliggjort, at det overhovedet er fremskridtsfolk – altså medlemmer af frem-skridtspartiet – som skal til dette møde. Den eneste kilde, der nævnes er et ekskluderet medlem fra Fremskridtspartiet, Alex Stubbe. Der er derfor intet som helst hold i påstanden om, at det er Fremskridtsfolk, som skal til krigsmøde.
 • 2. “Mere end 100 rasende fremskridtsfolk”.
  Igen er det forkert, at udnævne disse mødedeltagere til fremskridtsfolk uden skyggen af dokumentation. Derudover er det interessant, at tallet 100 nævnes. Alex Stubbe har i efteråret 1996 gennemført nogle såkaldte “høringer” om hans syns-punkter. Der har været indrykket dagbladsannoncer m.v.Der blev udtalt til pressen, at høringerne ville have deltagelse af 100 folk, Alligevel har der aldrig deltaget over 14 menne-sker på disse møder. TV-avisen bragte på et tidspunkt billeder fra en sådan “høring”, hvor man ved selvsyn kunne se, at der var tale om under 10 personer og, at der primært var Alex Stubbes familiemedlemmer Der er derfor intet sandsynligt i, at der denne gang vil blive tale om 100 mødedeltagere – så stor- er Alex Stubbes familie nemlig ikke!
 • 3. “Uro i Fremskridtspartiet accelererer, og truer med at sprænge partiet”
  Det er en helt urimelig påstand. Alex Stubbe har foreløbigt holdt to møder (høringer), hvortil der kom de samme 10- l 5 per-soner, primært Alex Stubbes familie og et par ekskluderede medlemmer fra Fremskridtspartiet. Vi har en medlemsskare på over 5.000 medlemmer. Fordi Alex Stubbe holder nogle familiemøder, så er Fremskridtspartiet absolut ikke truet. Vi har søndag den 12. januar afholdt en stor inspirationskonference i Odense, Partiets amtsformænd, hovedbestyrelse, folke-tingsgruppe og ca, 150 andre top tillidsfolk var samlet. Ikke en eneste af disse ægte fremskridtsfolk havde kritik eller viden om kritik blandt græsrødderne.
 • 4. “Kraftig kritik af Frp. folketingsgruppe”
  Det er helt forkert. Alex Stubbe og to af hans bekendte har anlagt en række sager mod Fremskridtspartiets hovedbestyrelse. De føres nu ved en byret, Der har aldrig været påstande fra Alex Stubbe vedrørende Folketingsgruppen. Sagen er nemlig deri, at Alex Stubbe slet ikke har interesseret sig for Fremskridtspartiets politik, men alene ønsket at skabe organisatorisk ballade.

1. “At spolere folketingsgruppens arbejde”
Udover, at netop dette udsagn jo er den bedste dokumentation for, hvorfor vi har set os nødsaget til at ekskludere Alex Stubbe så er det også forkert. Det er partiets hovedbestyrelse Alex Stubbe retter sine retssager m.v. imod. Det er således kun jeres ar-tikel, der er med til at selvopfylde journalistens påstand! Der nævnes 7 gange i artiklen, at det handler om fremskridtsfolk og/eller Fremskridtspartiet. Kun en enkelt gang skrives, at der er tale om et ekskluderet medlem, Det er ikke seriøs journali-stik.

Alex Stubbe har tilskrevet Indenrigsministeriet, Folketingets Udvalg til valgs prøvelse, og en stribe andre instanser med det formål at genere Fremskridtspartiet. Alle henvendelser er blevet tilbagevist som grundløse. Alex Stubbe mangler totalt pro-portionssans, når han f.eks. vil have Folketinget til at erklære hele sidste Folketingsvalg som ugyldig på grund af et opstil-lingsmøde i Fremskridtspartiet Østre Storkreds. I er med jeres tilbagevendende artikler med til at holde liv i en pseudo-historie. Det finder vi meget utiltalende. Hvis Alex Stubbe er så utilfreds med Fremskridtspartiet, hvorfor vil han så overho-vedet være medlem hos os?

Vi forventer en skriftlig undskyldning. Vi forventer en undskyldning i avisen. Vi ønsker derimod ikke at deltage i et inter-view med Jens Kristian Lai, eftersom han for længst har dokumenteret, at han omgås sit stof så uetisk, at vi ingen tiltro har til hans virke.


Hvad er ægte Fremskridtsfolk ?
Z-nyt så gerne at fremskridtsfolk talte lidt mere sammen inden man går til pressen. Derfor har vi bedt om at få en kom-mentar til “begivenhederne” fra Kim Behnke og Alex Stubbe. Kim Behnke har ikke reageret. Derfor bringes der kun et svar fra Alex Stubbe: Alex Stubbe svarer:

Er det Bent Erik Olsen Bornholm, der tilbød at mægle i sagen mellem ØS og HB og efter, at han fik sagen dokumenteret. skrev Jeg er mildest talt chokeret. Manipulationer, fremførsel af usandheder, tilsidesættelse af vedtægter og kreativ bogføring er alvorlige anklager, der hver især bør behandles, sagligt og da det ikke er lykkes at få en ærlig og saglig dialog med HB, er der ingen anden udvej – retten må tale.
Eller er det René B. Sørensen, Aarhus, der fik Johannes Sørensens accept på at lade en privat voldgiftsret afgøre sagen, men da René have voldgiftsrettens sammensætning klar og ØS Skovsø-bestyrelsens accept – trak Johannes Sørensen sig? Det fik René til bl. a. at skrive til alle amtsformænd. HB har i en del sager opført sig som en elefant i et glasbur – den har ødelagt mere, end den har gavnet – Det er ingen kritik af ØS-bestyrelse, men udelukkende kritik af HB.
Hvad skete der? De fleste amtsformænd stak enten hovedet i busken eller tog det under armen, glemte alt om partiets for-målsparagraf. Kære Johannes, fri os for Stubbe og Skovsø, de er partiskadelige.
Christian Jensen, Nordjylland, stillede spørgsmålet, hvem bærer ansvaret? Er det Skovsø-bestyrelsen, som med alle midler søger sandheden og retfærdigheden, eller er det HB, der med alle midler fortier og manipulerer med sandheden, misinforme-rer medlemmer og tilsidesætter vedtægter.

Leif Hansen, Fyn, udtalte i Fyns Stiftstidende, at “Johannes Sørensen bryder vedtægterne og fylder folk med løgn”.
Leif Hansens påstand kan Skovsø-bestyrelsen tiltræde og dokumentere. Fylder “ægte” fremskridtsfolk folk med løgn ??
Hvorfor gør Kim Behnke det – har han været elev hos Johannes Sørensen? Da jeg blev medlem i 1993 og konstaterede, at Merete Behrndt, som dirigent, tillod manipulation med afstemningerne i ØS, skrev jeg til Johannes Sørensen, “DET SKAL LAVES OM”. Er jeg valgt til revisor og konstaterer regnskabssvindel og anmoder HB om at BISTÅ, skal HB ikke fremkomme med trusler om eksklusion og kalde mig ballademager – svindel er og bliver svindel – og regnskabssvindelen er i dag underbygget af en statsautoriseret revisor.

At HB gang på gang ekskluderer bestyrelsesmedlemmer i ØS, kan kun skyldes at man ligesom i de verserende retssager påberåber sig, at som ekskluderet har vi ingen retslig interesse. En af HB’s påstande for min eksklution er adviserende retssag om landsmødets gyldighed, som ikke er anlagt af mig. Jeg vil dog blive indkaldt som vidne.

På grund af en fejl i en artikel i Berl. Tid. den 13.01.1997 fremsendte jeg samme dag læserbrevet “En forkert krigserklæ-ring” til Berl. Tid- med en kopi til Kirsten Jacobsen, men som åbenbart var af den opfattelse, at Kim Behnke var den rette til at formulere en løgnehistorie til chefredaktøren Anne Jensen, Berl. Tid., hvilket skete den 14.01.1997. Berl. Tid. troede åbenbart på historien, idet journalisten få dage efter ophørte med at arbejde for avisen.
Skrivelsen fra Kim Behnke er ikke en Fremskridtsmand værdig, langt mindre et folketingsmedlem, idet den indeholdt løgnagtige påstande, som jeg her punkt for punkt vil kommentere.

1. “Fremskridtsfolk til krigsmøde”. I den første Hejsegruppe var både aktive FRP-folk, som ekskluderede, bla. Merete Behrndt, fuldstændig som i Hejsegruppe2 i dag. Denne gang er det uden den nuværende HB, som mødet drejede sig om (læs Berl. Tidendes fortolkning) “Fremskridtsfolk til krigsmøde”.

2. “Mere end 100 rasende fremskridtsfolk”. Der har altid været mellem 20-30 deltagere på høringerne. Johannes Søren-sen har hver gang opfordret medlemmer ved misinformation til ikke at deltage. Erik Østergård oven i købet med henvisning til en løgnehistorie.

3. “Uro i Fremskridtspartiet accelererer, og truer med at sprænge partiet” Ingen af Alex Stubbes familie har deltaget, hverken i Grindsted eller på Tylstrup Kro. Har vi nu også 5000 medlemmer. Af FRP’s årsregnskab fremgår et beløb til med-lemskontingentet, der dækker ca. 3200 medlemmer. Så enten er det regnskabet, der er kreativt, eller medlemstallet – Kim Behnke!

4. “Kraftig kritik af Frp. folketingsgruppe” Hvis dokumenteret stemmesvig, regnskabssvindel og manipulation med vedtægterne samt skriftlige beviser for Johannes Sørensens løgne og HB’s manipulation med ØS’ medlemslister, så har Kim Behnke ret.

5. “At spolere folketingsgruppens arbejde”.Dette pkt. er det, jeg vil kalde Kim Behnkes værste løgn i denne sag. En sådan påstand ville være oplagt til krav fra Kim Behnke om en undskyldning eller en retssag for æreskrænkelse. Det er et folke-tingsmedlem og ikke en hr. hvem som helst.

Men det krav tør Kim Behnke ikke fremsætte. Jeg kan nemlig dokumentere, at det er Kim Behnke, der lyver. Er han, hvad man kalder en ægte Fremskridtsmand!
Kim Behnke burde læse FRP’s formålsparagraf, ikke Kommunistpartiets.


Kim Behnke og troværdigheden

Kim Behnke er folketingsgruppens formand, og har dermed en stor indflydelse i partiet. Det må derfor være på sin plads at se lidt nærmere på hans dispositioner og holdninger. Han er partiets finanspolitiske ordfører, som han set herfra forvalter yderst tilfredsstillende. Han kan på en saglig og forståelig måde redegøre for komplicerede økonomiske sammenhænge. Og når man hører ham fra folketingets talerstol, er der ikke mange der kan måle sig med hans saglige og rolige måde at fremlægge tingene på. I den sammenhæng er han et absolut vægtigt aktiv, som vi skal bakke op. Men der i øjeblikket lidt for mange anmærkninger på minussiden, som der følgende skal redegøres for.

Han kan ikke være uvidende om alle de uretfærdige, og for partiet skadelige eksklusioner igennem de sidste 8 år. Han må også være bekendt med censureringen af bladet Fremskridt. Har han gjort noget beviseligt for at rette op på det? Begge dele hører dog ikke direkte til et folketingsmedlems ansvarsområde. Han kan derfor have valgt en strategi der siger at man ikke skal udfordre magten hvis den er for stor.
Hvad han derimod kan vurderes på, er hans mangelfulde svar i Z-nu nr. 3 dec. 1996. Man kan sige politikersvar. Hans manglende svar til dette nr af Z-nyt, må også siges at vægte negativt. Sidst men ikke mindst skal nævnes en artikel Kim Behnke har haft i det udmærkede EU-kritiske tidsskrift Frihedsbrevet nr. 11 1996. Under overskriften Om demokratiets kri-se skriver Kim Behnke i en 5 siders lang velskreven artikel bl.a. De politiske landsmøder er ikke længere forum for politisk debat og udvikling men derimod propagandistiske medieshows. Partierne tager ikke den chance at give ordet frit for menin-ge medlemmer.
Stramme delegerordninger kombineret med strikse taleregler gør, at alt afvikles som et show. Fremskridts-partiets landsmøder er undtagelsen. Det må siges at være en total vildledning af Frihedsbrevets læsere.
På Fremskridtsparti-ets landsmøder har menige medlemmer ingen indflydelse når partiprogrammet skal ændres, og ved kritik af formandsberet-ningerne er der stor risiko for eksklusion af partiet. Når Kim Behnke forbinder demokrati med Fremskridtspartiet, så er det at vildlede offentligheden.
Om medlemskabet af EU mener han at det er en fordel for Danmark. For som han skriver. Vi skal jo ikke kun egoistisk tænke på Danmark, men også på borgerne i de øvrige EU-lande. Som eksempel nævnes herefter at Danmark, med Jacob Haugaards hjælp, forhindrede satellitovervågning af alle EU’s fiskere.

Kim Behnke har kun fået mandat til at varetage de danske borgeres interesser. Ville han bryde sig om, at tyske eller fran-ske politikere begyndte at “bekymre” sig om danske borgere? Denne både og holdning til EU, passer bedre til Det radikale Venstre. Se også Egon Thomsens indlæg andet sted.
Er man faldet i søvn i Aarhus.
Efterhånden skylder Kim Behnke sin valgkreds nogle forklaringer, eller er man faldet i søvn i Aarhus.


Noget om fejhed

Sonia Dahlgaard skriver hver søndag i Ekstra-Bladet om SystemDanmark’s behandling af borgerne. Sonia Dahlgaard har været medlem af partiet Venstre, men fik problemer da hun tillod sig at have en kritisk holdning overfor EU. Den 15.12.96 skiver hun noget om Fejhedens tyranni.
Hendes oplevelser i partiet Venstre kan man bestemt nikke genkendede til som tidligere medlem af Fremskridtspartiet. Hun skriver at fejhed findes alle vegne. Mennesker, der ikke vil stå frem. Mennesker, der siger ét og handler anderledes, for hvad kunne andre dog ikke tænke om én? Hun beskriver hvordan hun blev behandlet da hun i nogle år arbejdede i et politisk parti med nærmest manisk trang til at undertrykke ytringsfriheden for sine egne. “Det var et nær-studie i mennesker, der har én mening udadtil og en anden mening på privat hånd. Mennesker, der er så hundeangst for at miste deres privilegier, at de tilpasser sig hvad som helst.

FEJHED BYGGEDE ikke folke-styret eller retssikkerheden for de mange og de små i samfundet. Fej-hed er derimod.godt på vej til at sætte det vundne over styr. En dik-tator (eller Hovedbestyrelse red.) har ingen magt i kraft af sig selv, men kun i kraft af omgivelsernes (med-lemmernes red.) fejhed.”

Hovedbestyrelsens magtmisbrug forudsætter autoritetstro medlemmer, der fejt bøjer nakken.
Hvis man i dag har en anden me-ning end der er gældende i Folketingsgruppen eller Hovedbestyrelsen, bliver man i dag betragtet på samme måde som SD blev betragtet i Ven-stre. Der bliver tisket og hvisket i krogene, talt bag ens ryg, planlagt usaglige eksklusionsgrunde, ja hykleriet har ingen ende. Middel-alderens heksejagt sat i nye rammer. Sonia Dahlgaard slutter.
“LAD DEM BLOT pege og hviske. Uden mennesker, der har modet og formatet til at stå frem og vidne om den virkelighed, der råder i System-Danmark, (Fremskridtspartiet red.) vil der aldrig blive trampet de tiltrængte nye stier, som (Skovsøe og Stubbe red.) tramper.”
Hvordan har FRP’s hovedbestyrelse samt dens medløbere og hoved-parten af amtsformændene det med begrebet fejhed!?


Holger, Merethe Behrnt og troværdigheden.

Af Harald Hofmann Rosmarinvej 13, Kbh. N skriver:

Den 12. april 1996 blev der som bekendt afholdt en generalforsamling for Østre Storkreds på Københavns rådhus. Een af nøgledeltagerne i dette efterhånden meget omtalte tiltag, var næstformand i FRP’s vælgerforening’s hovedbestyrelse, Holger Thomsen.

Han erklærede, efter at være blevet valgt til dirigentposten, forsamlingen for lovligt indkaldt, selv om den påstand vel nok må stå for hans egen regning. Dels fordi indkaldelsen stred imod en aftale indgået imellem HB og Skovsø-bestyrelsen, dels fordi HB aldeles ikke hverken skal eller må indkalde til en sådan generalforsamling i en lokalforening. Jeg var een af dem der protesterede, men min protest blev afvist. IKKE af Holger Thomsen, men sandelig af Merethe Behrndt, som deltog i en egenskab af observatør for HB. Dette på trods af at hun selv havde erklæret sig inhabil i sager, vedrørende ØS?

Udover totalt at dominere dette vigtige møde ved konstant at hale HT i ærmet, afbryde ham når han talte og hele tiden hvi-ske og sende små sedler rundt til alle der måtte have påkaldt sig hendes opmærksomhed, var hun også primus motor med hensyn til, at nægte bl.a. mig stemmeret ved de forskellige afstemninger.

Bagrunden for dette var en påstand om, at jeg først var stemmeberettiget tre måneder efter at være blevet registreret på sekretariatet, og ikke tre måneder efter at have betalt på postkontoret? Igen protesterede jeg, men lige meget hjalp det. Jeg forlod så mødet i frustration og sendte så en fax til HT hvor jeg udbad mig svar på et par spørgsmål.
Jeg hørte så fra HT, men gud hjælpe mig igennem Alex Stubbe som ringede til mig og sagde at han da havde fået en fax fra HT, hvor han dels fortalte at ville tage mine spørgsmål op på næste HB møde, og dels havde han for øvrigt frabedt sig bånd-optagelser på mødet. Efter endnu en fax til HT hvor jeg udbad mig dels forklaring på det her med båndoptagelse, foruden det her med at han mente at breve/fax til mig åbenbart skulle foregå via Alex Stubbe, hørte jeg aldrig mere fra HT. På trods af at jeg et par gange mere forsøgte at råbe ham op.

Nu ved jeg da godt at langt de fleste af FRP’ medlemmer er dødtrætte af al den ballade i ØS, men jeg mener stadig at HB, ligesom alle menige medlemmer, SKAL overholde spillereglerne. Og at de ikke skal forlede sig selv til at tro, at de kan gå på vandet, fordi de har tiltaget sig magten til at udsprede deres, noget tvivlsomme, version af sandheden i Fremskridt. Derfor vil jeg gerne prøve om jeg kan påkalde mig HT’s opmærksomhed ved dette lille indlæg. Håb har jeg ikke meget af, men det skal ikke siges mig på, at jeg ikke har forsøgt med alle tilrådighed stående midler at få HT i tale.

Og måtte så alle gode kræfter forenes i forsøget på at forklare mig, hvem der egentlig er “ballademageren” i dette efterhån-den brogede cirkus.


Afviste indlæg i bladet Fremskridt

Fremskridt forhindrer fri meningsudveksling
Bladet Fremskridt’s brug af den redaktionelle farvepalette, påmindelse af folketingsmedlemmers og landsformands udseen-de og hvad de mener, bliver ikke svigtet. Men plads til medlemmernes indlæg kniber det med, dette vil redaktionen på Z-nyt fremover forsøge at råde bod på. Hermed følger et indlæg på 210 ord som Poul E. Holger, Brædstrup kommune fremsendte til Fremskridt den 29.10.96. Den 31.10.96 svarer bladet, at det ikke kan optages p.g.a. pladshensyn, men vil blive bragt ved en senere lejlighed. En fornyet henvendelse til Fremskridt 2.11.96 forbliver ubesvaret. Den 25.11.96 sker skriftlig henvendel-se til Fremskridtspartiets bestyrelse i Vejle amt for at søge bestyrelsens bistand til information af hovedbestyrelsen, for at op-nå forståelse for og påfølgende bekræftelse af, at indlægs optagelse må prioriteres ud fra aktualitetsvurdering. En sådan øn-sket bekræftelse er ikke fremkommet. Hovedbestyrelsen godtager således åbenbart påberåbelse af pladshensyn, uanset at der helt klart er sket undertrykkelse af, at medlemmer må anvende bladet til kritiske bemærkninger. Hermed det afviste indlæg:


Landsmøde 1996 – Sådan Set

Landsmødet i Aars var på alle måder benådet med at kunne have bekræftet det vendepunkt, som vort parti ople-vede, da der på landsmødet l 1995 blev gjort op med det despotstyre (enevældigt styre, red.), der med alle midler tilsi-desatte Fremskridtspartiets grundholdninger.
Men nu ville partiets nye elite demonstrere, at nu var det dem, der havde magt. Også at fortolke efter forgodtbefindende, især det forslag, der ville have ophævet eksklusionen af partiets stifter, der herefter kunne have besluttet afvikling af andet politisk tilhør, derpå genindtræden i partiet, hvor alle naturligvis er stillet lige i forhold til vedtægter for medlemsskab.
Det herom stillede forslag indeholdt alene denne forståelse. Det var en grov tilsidesættelse af regular mødeledelse, at dirigentskabet lod sig vildlede af en telefax, som man hævdede, at landsformanden efter forespørgsel havde modtaget fra Indenrigsministeriet, hvoraf skulle fremgå, at Mogens Glistrup, var tilknyttet andet parti. I videre følge afvistes, at landsmødedeltagere kunne få ordet til forretningsorden. Dette tilfulde afslørende, at samlet parti- og mødeledelse havde besluttet sig for at demonstrere magtfuldkommenhed – uanset hvor lurvet den måtte være. Det var klart landsmødets deltage-re, der alene i forhold til foreningsretlighed kunne træffe afgørelse – vedtagelse eller forkastelse.
Hindre frie men-neskers frie mulighed for genvurdering af tidligere landsmødebeslutning er alene udtryk for foragt overfor de fremmødte. Bortset fra, at hovedbestyrelsen som ovenfor nævnt forholder sig tavs, meddeler formanden for partiet i Vejle amt, Benny Sasser, som tillige er nyvalgt hovedbestyrelsesmedlem, at det fremsendte indlæg har afstedkommet, at hovedbestyrelsen har ladet nedsatte et udvalg, der skal udarbejde retningslinier for, hvorledes indlæg fra medlemmer skal håndteres.
Da Venne-gaard erfarer, at udvalget består af to hovedbestyrelsesmedlemmer samt de to personer, der står for bladets redaktionelle ar-bejde medfører det at han 24. februar 1997 kommenterer udvalgsnedsættelsen med, at det er vanlig udvej til, at alting ender i ingenting. slutter Poul E. Holger.


Møde med Glistrup

Nedenstående blev fremsendt til bladet Fremskridt v/Michael Rex den 4.september, men et svar på manglende optagelse er aldrig givet.
Fremskridtspartiets Vordingborgkreds holdt møde i medborgerhuset i Vordingborg den 3. Sep 1996. Hermed følger et re-ferat.

FRP’s stifter Mogens Glistrup havde et interessant indlæg om partiets historie fra starten den 22/8 1972 i Grøften i Tivoli til sommeren 1996. Det gik lidt trægt i starten, men da en borger fra Vestsjællands Amt forærede partiet 90.000,- kr, der blev brugt til en annonce i Jyllands-Posten begyndte der at ske noget. Hovedbudskabet i annoncen var at politiske partier med de-res organisationer var af det onde, hvis Danmark skulle regeres på en fornuftig måde. Første gang at dette synspunkt blev udfordret var den 4. maj 1973 i Odense. Nogle af dem der havde vist interesse for partiets synspunkter, heriblandt Kaj Ny-borg fra Nykøbing F., mente at en eller anden form for organisation var nødvendigt, (red). Det blev efter Glistrups mening lykkeligvis forpurret!

Frem til 1979 havde partiet meget indflydelse på Christiansborg, måske ikke direkte. Men ofte blev FRP’s ideer først forka-stet, hvorefter de andre partiet efter nogen tid fremlagde dem i en anden indpakning.
Men efterhånden blev det konstante pres og kritik fra kultureliten og de vægtige medier på partiets folketingsmedlemmer så stort, at flere blev svage i koderne. Det blev nævnt, at medlemmer som Uffe Thorndal og Jørgen Junior mente, at FRP skulle være støtteparti til de “rigtige” partier, såsom Venstre og De Konservate. Fremskridtspartiets opgave og fundament blev der-med forrådt. Hvis Gammeltoft-Hansen og Ninn Hansen ikke havde påvirket og indført den for landet skadelige flygtningepo-litik, havde partiet ikke fået en opgangsperiode fra 1985 til 1988.

I 1988 lykkedes det Pia Kjærsgård at få flertal i Hovedbestyrelsen og en syv års periode med en masse eksklusioner eller nægtelse af medlemskabsfornyelse blev praktiseret og VKZ ideen blev igen lanceret. Damen manglede kun et ministertrofæ for at fuldføre sin karriere. Hvor partiet står i dag, var efter Glistrup noget usikkert, men han mente ikke, at man skulle bruge al energien på skandalesagerne. Men hvis partiet kunne bruge hans arbejdskraft, var han altid til rådighed. Folketingskandidat for Vordingborg kredsen Ole Gerstrøm nævnte, at flere af FRP’s folketingsmedlemmer havde oplevet, at adgangen til pressen var blevet noget vanskeligere efter Dansk Folkeparti var opstået. Konklusion:

Kultureliten vil favorisere DF i håb om, at FRP ryger under spærregrænsen. Derefter vil det være nemt at uskadeliggøre Pianitterne. Ole Gerstrøm glædede sig også over den nylige Højesteretsdom omkring EU medlemskabet. I øvrigt viste der sig en vis uenighed imellem Gerstrøm og Glistrup omkring EU.

Forsamlingen afsluttede med en hyldest til Glistrup for en underholdende og informativ aften, og med en forhåbentlig snarlig tilbagevenden til oprydningsarbejdet på Christiansborg.


Medlemmer flygter fra Fremskridtspartiet
Fremskridtspartiet i Brønderslev ved Egon Thomsen har den 22. marts sendt følgende til Hovedbestyrelse, folke-tingsgruppe samt Hejsegruppen2 For kort tid siden udsendte vi en meddelelse til vore medlemmer indeholdende giroindbetalingskort til brug for kontin-gentindbetaling. Når vi i Brønderslev udsender meddelelser til medlemmerne, hvilket sker mindst én gang om måneden, foregår det på den måde, at vi kører ud til hvert enkelt medlem, hvorved vi som regel får en god snak med hver enkelt.

Den sidste tur vi foretog, var dog en særdeles nedslående og deprimerende oplevelse. Vi udsendte, meddelelse til 37 medlemmer. Heraf meddelte 9 medlemmer, heriblandt vores næstformand, at de ikke ønsker at forny deres medlemskab. Tele-fonisk har 7 medlemmer oplyst, at de ikke længere vil være medlemmer af Fremskridtspartiet, 3 personer har skriftligt til-kendegivet, at de ikke indbetaler kontingent.
Ud af 37 medlemmer har altså 19 meddelt, at de ikke længere ønsker medlemskab af Fremskridtspartiet, hvilket svarer til 51,40 % af samtlige vores medlemmer.

En enkelt person har valgt at gå til Dansk Folkeparti med henvisning til, at Fremskridtspartiets EU-politik er utroværdig, hvorimod Pia Kjærsgaard og hendes nikkedukker markerer sig godt som unionsmodstandere, i modsætning til Fremskridts-partiet, hvilket undertegnede desværre må erklære sig enig med vedkommende i. Samstemmende for de resterende 17 perso-ner var, at de tydeligt gav udtryk for skuffelse, beklagelse, bekymring og vrede over de mange verserende retssager. Vi kan ikke mere være vores parti bekendt. Vi gider ikke den ballade mere. Jeg vælger Venstre nu. Der er der, i det mindste ro var nogle af de svar, vi fik. Tegn et abonnement på Z-nyt.

Få ucensureret information om Fremskridtspartiet.
For at være sikker på at modtage Z-nyt (min 4 numre pr år) fremover, bedes indbetalt kr. 40 (beløb over 40 kr vil gå til at forbedre bladet samt hyppigere udgivning) på Unibank kontonr. 0043 3482-615-472. For at vi kan identificerer indbetalingerne skal Navn og Postnr oplyses sammen med indbetaling/overførsel. Man er dog også velkommen til at kontakte redaktionsudvalget.

Lokalt har vi anmodet vores kredsformand og folketingskandidat om en tilkendegivelse af, at han ikke længere vil medvir-ke til negativ presseomtale. En sådan tilkendegivelse har han desværre ikke ønsket at give, hvilket naturligvis vil få konse-kvenser for ham. Det er dog en ringe trøst for partiet, eftersom skaden jo er sket.

Det er dybt frustrerende at være tillidsmand for et parti hvor medlemmerne nærmest står i kø for at flygte ud af partiet.
Nærværende skrivelse fordres ikke besvaret, men skal blot illustrere, hvilke problemer en konstant og evig ballade samt intern strid kan resultere i. Derudover bør dette opfattes som en meget kraftig opfordring til alle i Fremskridtspartiet om at tage en lille smule mere hensyn til den fælles sag, end til egne egoistiske interesser.
Konsekvensen af en fortsat magtkamp vil være den visse død for Fremskridtspartiet, og mange bør spørge sig selv, om det er det, man ønsker.

Når de mange verserende retssager er overstået, kan en lille flok mennesker sidde med sin champagne og lykønske hinan-den med, at operationen lykkedes, men patienten døde!


Redaktionen beder læseren om at bemærke truslen fra Egon Thomsen. Medvirken til negativ presseomtale vil få konse-kvenser. Når medlemmerne ikke må udtrykke kritik på landsmøderne eller i Fremskridt, må man tage pressemeddelelser i brug.


Østre Storkreds kamp for medlemsdemokrati.

Den 24. apr. 1996 anmoder bestyrelsen i Fremskridtspartiets “Vælgerforeningen Østre Storkreds” et advokatfirma om at udtage stævning mod Fremskridtsparti-ets hovedbestyrelse/landsformand Johannes Sørensen.

Stævningen er udtaget for at få dom for at:
· Den på Østre Storkreds’s generalforsamling den l5. april 1996 genvalgte storkredsbestyrelse er foreningens lovlige bestyrelse,
· Få den af partiets hovedbestyrelse indvarslede og den 12. april afholdte generalforsamling i Østre Storkreds erklæret ugyldig. Bestyrelsen gør gældende at den af hovedbestyrelsen afholdte generalforsamling den. 12. april 1996 er ugyldig. Fordi dirigenten i strid med kredsens vedtægter og gældende foreningsjura gennemførte generalforsamlingen på trods af at:

 • 1. Generalforsamlingen ikke er lovligt varslet idet kredsens vedtægter ikke blev overholdt.
 • 2. Ikke alle medlemmer var indkaldt,
 • 3. To medlemmer med gyldige medlemskort blev nægtet stemmeret og valgbarhed.
 • 4. Et medlem med gyldigt medlemskort blev nægtet adgang ved indgangen af hovedbestyrelsesmedlem Merete Behrnt og dirigenten blev gjort opmærksom derpå.
 • 5. På trods af vedtægtsbestemmelse om nye medlemmers manglende valgbarhed og stemmeret – deltog fem nye medlemmer med stemmeret og valgbarhcd til bestyrelsen.
 • 6. Tre nye medlemmer, der ifølge foreningens vedtægter ikke var valgbare eller havde stemmeret, blev valgt ind i den nye bestyrelse.
 • 7. Et ikke medlem fik stemmeret og blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
 • 8. En afstemning tolv for, og to imod om eksklusion af medlemmer fra partiet desuagtet der kun var syv stemmeberettigede medlemmer tilstede.
 • 9. En senere afstemning af stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen den 15. april 1996 enstemmig stemte imod denne beslutning om eksklusion.

Det interessante ved den nye bestyrelses sammensætning er at ud af fem nye bestyrelsesmedlemmer er fire ansat som funktionærer i partiets hovedorganisation – indmeldt af Fremskridtpartiets hovedbestyrelse – uden at de pågældende betalte medlemskontinget ved ind-meldelsen og uden at bestyrelsen i Østre Storkreds i to tilfælde var blevet orienteret.
Det forekommer betænkelig at partiets største storkreds skal styres af lønnede partifunktionærer i partiets hovedorga-nisation.

Meget vand er løbet i stranden siden april 1996. Men den 6. april udtaler bestyrelsen for ØS.
Skovsø-bestyrelsen har 90 % af medlemmerne i ØS med sig og kan til enhver tid vælte den vedtægtsstridige Rex-bestyrelse, men har fundet det nødvendigt, at domstolene én gang for alle skal afgøre HB’s årelange indblanding og manipulation med ØS. En sådan juridisk afgørelse vil også komme andre vælgerforeninger i FRP til gode. Interessant var, at Fogedretten i København den 12. marts 1997 afgjorde, at eksklutioner har opsættende virkning frem til næste landsmøde eller afgørelse ved retten i Terndrup (den verserende retssag). Det er denne afgørelse, HB nu har kæret til Østre Landsret, en fuldstændig absurd handling, idet retten i Terndrup netop skal tage stilling til denne sag.