Fair Spildevand, mikroplast og Danva

Lovgivningen bag spildevandsplanerne hviler på uvidenhed og misforståelser. Fair Spildevand opfordrer herved alle kommuner om at indstille nuværende spildevandsplanlægning.

Der er sket en intellektuel nedsmeltning på vores forskningsinstitutioner da de fuldstændigt lader sig dupere af computerens regnekraft. Men de glemmer at verificere og afprøve computerskærmens resultater i virkeligheden. Derfor må følgende konkluderes.

I en menneskealder har der været fokus på, at miljøproblemer i det marine miljø skyldes udledningen af kvælstof og fosfor, fordi de er årsag til en overproduktion af alger, som efterfølgende bundfældes og bruger ilt under nedbrydningen.

Ved en fejlkonklusion i 1980érne i forbindelse med NPO-redegørelsen og fantasifulde havbiologer, fik specielt kvælstof skurkerollen.
Men (nitrat)kvælstof og fosfor er ikke skadeligt i det marine miljø, blot det optræder i det rette forhold mindst 7:1, så bundfældes algerne ikke, men bliver attraktive for zooplankton og indgår i fødekæden, så flere fisk kan landes på kajen. Der medgår 1.000 kg alger til 1 kg konsumfisk.

Misforståelsen har medført en masse lovforbistring omkring brugen af kvælstofgødning i landbrugserhvervet med misvækst til følge. Men endnu værre, et voldsomt udbygget kloaknet udenfor bymæssig bebyggelse, leder spildevandet til store centrale renseanlæg, hvor kvælstof denitrificerer (fordamper) og fosfor udfældes.
Det er rigtigt, at det marine miljø for 40-60 år siden blev belastet af urenset spildevand. Man har nu etableret renseanlæg der renser spildevandet bedre. Men det udvidede kloaknet har medført flere regnbetingede overløb, så mængden af urenset spildevand nærmer sig status quo.

Derudover medfører rørlægningen og centraliseringen af spildevandet, at bakteriernes nyttige arbejde vanskeliggøres, da de kun har en relativ kort og intens periode på 2-4 dage på de højteknologiske anlæg til at nedbryde det forurenede vand og evt. miljøfremmede stoffer. Mange skadelige stoffer herunder mikroplast mv. tilbageholdes ikke, men ledes direkte ud i det marine miljø.

Altså, man bruger unødige ressourcer på at eliminere gavnlige næringsstoffer uden at tilbageholde miljøfremmede stoffer.

Derfor skal megen af det nuværende kloaknet afskæres, så spildevandet ikke gemmes væk i lukkede rørsystemer, men i stedet renses mere decentralt og med fordel i lavteknologiske plantebaserede renseanlæg. Derved har de myridader af bakterier, der altid har ryddet op efter menneskelig aktivitet og forurening, en meget længere periode til nedbrydningen og mange flere miljøfremmede stoffer og mikroplast tilbageholdes og deponeres på landjorden.

Vores farvande og marine miljø vil herefter miljømæssigt få det bedre, da de i mindre udstrækning vil have rollen som losseplads.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *