“Mordet” på Stationsvejen set med en beboers øjne

En fin beskrivelse af hændelsesforløbet over ødelæggelsen af Stationsvejens grønne spildevandsanlæg der har fungeret upåklageligt i over 60 år.

Således skriver

Hanne og Bjarne Marcussen Stationsvej 1 4873 Væggerløse den 10. oktober 2018 i Folketidende:

Kære medborger i Guldborgsund Kommune.

Pas på, at det kommunalt eje­de aktieselskab Guldborgsund Forsyning ikke ”overtager”jeres private ejendom. Set fra vores synspunkt er uretfærdigheden sket fyldest her på Stationsvej i Væggerløse.

Stations vejens beboere har for mere end 50 år siden etableret et rodzoneanlæg, i samarbejde med DSB, der ejede Stations­bygningen og de omliggende arealer.

Beboerne betalte selv for etab­leringen, dog har den daværen­de Sydfalster Kommune betalt cirka 20 procent af omkostnin­gerne, og DSB også cirka 20 pro­cent af omkostningerne.

Den ret med DSB’s 20 procent overtog vi, da vi købte den gam­le station.

I 2014 besluttede aktieselska­bet Guldborgsund forsyning, at anlægget, som i øvrigt har fun­geret upåklageligt, siden det blev etableret, nu var et offent­ligt anlæg. Altså ikke kommunalbestyrelsen/by rådet.

En beboer, som siden har måt­tet flytte fra hus og hjem på Sta­tionsvejen, er nu flyttet i en leje­bolig. Ville ikke betale vandledningsbidrag, som forsy­ningen forlangte, og vi og de fle­ste andre støttede op om dette.

Forsyningen og kommunen har ikke haft udgifter på anlæg­get, til trods for at der i aftalen stod, at kommunen havde for­pligtet sig til at vedligeholde an­lægget.

Det var da også vores eget an­læg, troede vi. Vi blev klogere, byretten og landsretten gav for­syningen ret, de havde ret til at gøre, som de gjorde. Det vil med andre ord sige, at hvis der sidder nogen ansatte på de lidt højere poster i Guldborgsund Forsy­ning, kan de anlægge sag, for borgernes penge, til at tryne medborgere.

Med andre ord, forsyningens embedsmænd kan lave politiske beslutninger uden om byrådet. Det skal bemærkes, at i april i år var det på dagsordenen i byrå­det, og her blev det besluttet, at anlægget skulle ændres til et of­fentligt anlæg. Der er under in­gen omstændigheder betalt no­gen kompensation for at ”stjæle” vores private rodzoneanlæg.

Dette vil sige, at kommunalbestyrelsen/byrådet har i april 2018 besluttet, at det er et offent­ligt anlæg. Men vi skal stadig betale vandafledningsbidrag fra 2014. Hvor er retfærdigheden i dette.

Forsyningen har også beslut­tet, at nu skal vi tilsluttes offent­ligt rensningsanlæg, selv om prøver fra vores rodzoneanlæg har vist lavere udledning af far­lige stoffer, end rensningsanlæg­get kan fremlægge.

Det vil sige, at der til hver hus­stand skal etableres en pumpe­brønd med de udgifter, der er forbundet med dette. Samtidig er det besluttet, at vores rodzo­neanlæg stadig skal modtage overfladevand.

Lige nu afledes vandet ved gravitation, ”det løber af sig selv”, men efterfølgende skal der tilsluttes en pumpebrønd, som den enkelte husstand selv skal betale. Dette medfører naturlig­vis yderligere ekstra udgifter. Også etableringen med at skille spildevand og overfladevand vil være en stor udgift for borgerne.

Vi må indrømme, at vi ikke tror, forsyningen ikke har givet kommunalbestyrelsen de kor­rekte oplysninger, og de beslut­ninger, de har taget, er taget på et forkert grundlag.

Hvis dette ikke er tilfældet, har vi totalt mistet troen på, at man kan få en retfærdig be­handling af det siddende byråd. Respekten for det kommunale system og det danske retssystem kan ikke ligge på et meget lille sted, det er helt væk.

Vi har haft mange retskafne mennesker til at hjælpe os igen­nem og kæmpet for vores sag. Det skal de have stor tak for. Det sidste, der er sket, kunne man læse i Folketidende her i denne uge. Håber, det også giver stof til eftertanke.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *