Notat af Paul Føns Hansen

Notat af 2. juli 2007. Vedrørende Makholmsagen.

Dommer R. Aue. Struer har, – i et brev af 11. november 1992 til Struer kommune oplyst, at hun den 07. maj 1992 har foretaget rettelser i tingbogen vedr. matr. nr. 3-a Makholm gdr. uden at tage stilling til de dermed erkendte fejls betydning for afsagte domme, eller beslutninger, truffet i henhold til vejlovgivningen.

Dommeren har således, ved sine egenhændige rettelser i tingbogen den 07-05-1992, overført servitut lyst 28. januar 1880 og senere 23. oktober 1889 – fra matr. nr. 1-e Resen Hede til matr.nr.1-e Resen vestlige del, uden at tage stilling til, at al tinglyst og utinglyst vej- og færdselsret ad den i servitutterne nævnte bro, blev ophævet ved den endelige
jordfordelingskendelse af 4.oktober 1967, noteret i Matriklen den 29. december 1971 og
tinglyst 17. maj 1972 – på matr. nr. 3-a Makholm gdr.

Iflg. jordfordelingskendelsens bilag 11 (som det tog 11 år, at få frem) – har servitut lyst 9. maj 1932, vedr. samme vej, tabt sin betydning pga. jordfordelingen.
Denne ændring er tillige vist med rødt på kendelsens hovedkort..

Den i servitutterne nævnte vej over matr. nr. 3-a Makholm er ikke vist på kendelsens
hovedkort, eller det til kendelsen hørende jordfordelingskort. jvf. § 25 i bekendtgørelse nr. 424 af 24.sept. 1949 om udførelsen af arbejder ved udstykning o.l.

Denne vej er heller ikke udlagt i Matriklen iflg. Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29. december 1971 til Jordfordelingssekretariatet tinglyst 17. maj 1972 på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr.
Der er således ikke overensstemmelse imellem denne tinglyste noteringsskrivelse med
tilhørende kort og tingbogens udvisende.

Dommerne, anklagerne og forsvarerne har, under offentlige straffesager før og efter rettelserne i tingbogen, nægtet de anklagede ret til, at få fremlagt og taget stilling til
Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort.
Familien Makholm er således blevet retsforfulgt og dømt med urette, på grund af :
1. Fejl i den af dommeren i Struer førte tingbog for Struer retskreds.
2. At dommere, anklagere og forsvarere under offentlige straffesager har undertrykt
tinglyst bevismateriale: Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort at 29.12.1971…
Paul Føns Hansen. (Voldgiftsretsformand.) Tlf. & Fax.: 97 86 10 15.

Jørn Rasmussens lille konklusion:
Den 11. november 1992 meddeler dommer A. Rue i en skrivelse til Struer Kommune at hun den 7. maj 1992 har rettet i tingbogen for vedr. matr. nr 3-a Makholm Resen.

Hun afslutter skrivelsen med følgende “Der er ikke herved nogen stillingtagen til afsagte domme eller beslutninger truffet i henhold til vejlovgivningen, og det ligger helt uden for hvad jeg kan gøre”. Som jeg ser det, er det det der er kærnen i sagen. For herefter går alt skævt
* Servitutter der reelt har tabt sin betydning er nu igen blevet gældende
* Tinglyst og utinglyst vej- og færdselsret der tidligere var ophævet i 1967 blev igen gjort gældende.
Det groteske er at dokumentationen der underbygger Ilse Makholm’s anbringender i dag foreligger i form af ”Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort at 29. december 1971” men det nægter systemet den brave ældre dame. (og prøv at gætte hvorfor)

Notat af Paul Føns Hansen som PDF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *