Alternativ vision for Vordingborg Kommune i 2030

Vi, der er så heldige at bo i Danmark og specielt Vordingborg Kommune, har nu i snart 70 år været forskånet for krige og udefrakommende magter, der vil påtvinge os andre måder at leve på end vi selv ønsker. Vi skal være glade og værdsætte, at vi har et bedre udgangspunkt end så mange andre, der prøver at skabe sig en tryg og stabil fremtid. Konstant er der udefrakommende trusler, der bevidst eller ubevidst har en skjult dagsorden, som giver os unødige problemer at slås med.  Derfor skal vi gøre os klart, at vi selv har det største ansvar for, at vores fremtid bliver, som vi selv ønsker den og ikke som andre vil pådutte os. 

I en menneskealder er den teoretiske og boglige skole for måden at tilegne sig viden blevet dyrket som en afgud. Det har medført, at rekrutteringen til de højeste politiske poster mangler bredde og livserfaring.
Derfor skal vi i meget højere grad kritisk gennemgå forordninger og retningslinjer fra centralt hold, før de efterleves af kommunen. Flere af de eksisterende regler konflikter både med sund fornuft og bæredygtighed, så det kan kun gå for langsomt med en regelsanering på området.

Vordingborg Kommune skal være et fyrtårn for en bæredygtig udvikling uden trivselsødelæggende plan- og miljølove og politisk aktivisme må holdes i ave

 • Den politiske aktivisme på så at sige alle områder skal rulles tilbage og der skal gives meget mere plads til civilsamfundet
 • Optimale rammevilkår for erhvervslivet skal have 1. prioritet
 • Centraliseringen skal stoppes og landzonerne skal ændres fra afvikling – til udviklingszoner
 • En bæredygtig have beskriver med få ord kommunes fremtidige vision
 • Kommunen er ikke en virksomhed i traditionel forstand eller centrale myndigheders forlængede arm, men et serviceorgan for borgerne
 • Fokus på kærneområder og respekt for opkrævede skatter

Politisk foretagsomhed fra Christiansborg og videre til kommunerne fylder alt for meget i dagligdagen. Politiske initiativer skaber ingen værdier, men omfordeler kun andre folks penge. Derfor skal Vordingborg Kommune markedsføres ved, at her værnes borgerne imod udefrakommende trusler, som ofte udspringer fra Christiansborg.

Forkæl erhvervslivet
Basis for vores velstand, erhvervslivet, har været udpint i alt for mange år. Derfor skal det have ekstra fokus i en kortere årrække.
Det vil give basis for flere lærepladser og på sigt bedre basis for et sundt handelsliv og sidst, men ikke mindst ressourcer til uddannelse, hospitaler og pensioner mv.
Alle hindringer for virketrang og trivsel, som i dag begrænses af regler blot fordi de er politisk korrekte, skal ikke længere accepteres, f.eks. skal regler indenfor miljøområdet kun efterleves hvis de sagligt og fagligt kan begrundes.

Trives landsbyerne trives byerne
Den åreladning, som landområderne har været udsat for i flere årtier, skal stoppes. En trang til at centralisere så at sige alt, som har mange fædre, har været vedholdende i mange år. Men lader man ikke tingene gro nedefra, degenereres et samfund på samme måde som et træ uden et sundt rodnet. Derfor skal Vordingborg Kommune, på lovens grund, være et fyrtårn og et eksempel for andre kommuner på at stoppe yderligere centralisering.
F.eks. skal Grundlovens § 74, “Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundet i det almene vel, skal hæves ved lov”, også gælde i landzoner og ikke overtrumfes af de ødelæggende planlove, der har slukket mange livstegn i landzonerne.

En bæredygtig have
Vordingborg Kommune skal være den smukkeste bæredygtige have øst for Storebælt, hvor alle Miljøministeriets lovstridige forordninger og tåbeligheder bliver ignoreret.

 • Ved at tillade landbruget at gøde efter ligevægtsprincippet, som i resten af EU, vil der ryge mindst 70 mio. direkte ned på bundlinjen både til glæde for et trængt erhverv, mishandlede landzoner og nervøse banker med landbrugslån. Skulle Ministeriet have indvendinger må de rejse hjem med uforrettet sag, hvis de ikke kan bevise, at Nitrat er skadeligt for vandmiljøet.
 • Ved at udnytte vores spildevand som et gødningsmedie til grøn plantevækst kan kommunens slamfabrikker udfases og vi kan nærme os en vandafledningsafgift på 0 kr./m3 .
 • På samme måde som spildevand ikke skal opfattes som affald, men som en ressource, skal dagrenovationen – ad frivillighedens vej – minimeres ved en øget kildesortering, men med respekt for ”Forureneren betaler princippet”, som foreskrives i de overordene direktiver. Det ville også klæde kommunen ikke at krænke denne regel længere. Så også her er der behov for en regelsanering.
 • Ved ikke at tage zonelovgivningen alt for højtideligt med en så markant opdeling af de daglige funktioner, erhverv, bolig og børnepasning, vil det medføre et mindre ressourceforbrug og ikke mindst børn vil få en bedre forståelse for voksenlivets kredsløb.

Der er virkelig meget at tage fat på, men det forudsætter at flere kommer i arbejdstøjet og ikke sidder på hænderne. Hvis kommunens dygtige medarbejdere vil prøve nye udfordringer og arbejde mere sammen med befolkningen end centraladministrationen, ville det hele blive meget sjovere og nemmere.
Vordingborg Kommune ville så i nær fremtid, måske ikke alene kunne kalde sig den smukkeste have øst for Storebælt, men den smukkeste i hele landet.

Justering af kommunens prioriteringer
Udviklingen har desværre gjort, at kommunen i dag er den største arbejdsplads. Det indebærer nogle udfordringer, når visionen er et stærkere civilsamfund.
Der er en udbredt tendens, på tværs af politikere og forvaltninger, at kommunens ansatte og trivsel har højere prioritet end at varetage borgernes behov og handicap.
Men det er en stor misforståelse, da en kommune ikke er en traditionel virksomhed. Derfor skal det indprentes at borgernes behov har første prioritet, derefter kommunens ansatte og til sidst centraladministrationen. Men selvfølgelig er det vigtig at kommunens ansatte trives og har det godt ellers lykkes intet, men prioriteringen er vigtig.
Færre akademikere og flere ansatte med praktiske erfaringer vil i nogle sammenhænge være at foretrække.

En kommune med lave skatter og fokus på kerneområder
Kommunen skal koncentrere sig om sine kerneområder og holde sig til hvad der står indenfor rammerne af den kommunale styrelseslov.
Hellere bruge den sunde fornuft end at være prøveklud for vidtløftige og uafprøvede teorier.
Derved kan opgaverne løses effektivt med brug af færre ressourcer. Alt sammen medfører det, at skatten kan holdes på et lavt niveau. Det vil tiltrække driftige borgere, der værdsætter, at en arbejdsindsat bliver belønnet og ikke urimeligt beskattet.
En positiv spiral vil starte og det vil blive attraktivt at have et postnummer i Vordingborg Kommune.

Masnedø den 6. august 2014

sign. Jørn Rasmussen

Baggrund for ovenstående

Bemærkninger til fælles vision for Vordingborg Kommune i 2030

Kommunalbestyrelsen beder i juni 2014 om bemærkninger til oplæg til vision for Vordingborg Kommune frem til 2030.

Helt fint at bestyrelsen lægger sine tanker åbent frem, så vi kan få drøftet disse vigtige ting.

Men som det foreligger, er der rigtigt meget der bør gennemgås nærmere.

For det første er det meget tvivlsomt, om det i det hele taget er kommunalbestyrelsens opgave at bruge tid på sådanne overvejelser. Der er ikke noget i kommunernes styrelseslov der tilsiger det, men endnu værre der er risiko for, at man mister fokus på sine kerneopgaver. En kommunalbestyrelse har kun fået mandat til at varetage og løse opgaver, som ikke er praktiske og fornuftige for den enkelte borger eller virksomhed at tage sig af.

Ved kommunevalg fremlægger de opstillede partier deres visioner, hvorefter borgerne afgiver deres stemme til dem de har mest sympati for. Vedtager de valgte så kort efter kommunevalget en fælles vision, underminerer det baggrunden for, at kandidater fremover opstiller under partinavne. Det ville være meget positivt. Men realistisk vurderet har det lange udsigter.

Så når valget er overstået, skal de valgte blot administrere det mandat, de har fået tildelt, og ellers lade det være op til civilsamfundet at have visioner og gøre plads til, at de kan realiseres.

Men hvad er så egentlig de visioner, et enigt byråd forslog den 26. juni 2014?

”Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

 • Dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode og sunde liv
 • Give familier mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen
 • Sikre et højt internationalt lærings- og uddannelsesniveau fra barn til voksen
 • Udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og vækst i erhvervslivet
 • Fokusere på samarbejdet og fællesskabet mellem borgerne og vore købstæder”

Ingen af punkterne består ”ikke prøven”, altså indholdsløse udsagn (rene banaliteter, som ikke giver mening at modsige).

Det giver helt forkerte signaler at udpege kommunen til at være storbyens smukkeste forhave. Forklaring følger.

Hvis vi skal snakke visioner, gå til toppen af denne side:

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *