Måske landets dyreste kloaktilslutning

Om morgenen den 14. april blev ægteparret Stubbe på Ll. Slemmingevej 7 ikke vækket som sædvanlig med behagelige forårsfuglestemmer fra den nærliggende skov.

I stedet var en stor gravemaskine på larvefødder kørt i stilling til at grave et hul til en af Guldborgsund Forsynings berygtede knivbrønde til spildevand. Der havde været 3 tidligere forgæves forsøg, men nu skulle det være, koste hvad det ville. – se avisartikel

Da fam. Stubbe overtog den saneringsmodne ejendom for næsten 20 år siden (der nu er istandsat på forbilledlig vis) havde de hørt noget om store centralrenseanlæg. Men da de er nogle lovlydige borgere havde de undersøgt hvad lovgivningen egentlig sagde. Bl.a. sagde miljølovens § 3, at der skulle ”lægges vægt på hele det kredsløb, som stoffer og materialer gennemløber, med henblik på at begrænse spild af ressourcer mest muligt”.

Kommunen kunne heller ikke fremskaffe faktuelle målinger, som EU´s vandrammedirektiv anviser, der kunne fortælle om og evt. hvor, en god økologisk god tilstand var truet.
Afløbsforholdende var derfor forberedt til grøn rensning, nok et pileanlæg, og da slet ikke at det skulle ledes til en af kommunens slamfabrikker.

Forholdene gjorde derfor, at der skulle graves et hul på tæt ved 6 meter før kommunens pumpebrønd kunne sænkes ned. Over 2 dage måtte Ll. Slemmingevej afspærres, adskillige lastbillæs med jord og fyldmaterialer måtte køres frem og tilbage og en ekstra gravemaskine måtte også rekvireres. Mere information om slagets gang dukker op når ”Stubbes kamp” googles.

Det er efterhånden svært at sætte ord på, når disse års kloakeringsvanvid fuldstændig er løbet ud af kontrol.
Der er trods alt kun tale om ca. 10 kg kvælstof og ca. 5 kg fosfor om året der nu forsøges ledt til et centralt renseanlæg, hvor det end ikke bliver indlejret i ny biomasse men ender som slam.
Disse næringssalte kunne meget mere intelligent og miljørigtigt optages i grønne planter på den relativt store grund.
Det bliver formodentlig også sådan at hele historien ender, ellers skulle jeg kende fam. Stubbe dårligt.

Kommunens tosserier på Ll. Slemmingevej 7 løber op imellem 300.000 – 500.000 kr., øvrig kloakering udenfor købstæderne ligger mange steder i nærheden af de 100.000 kr. Hver husstand skal kun bidrage med de lovmæssige 0 – 35.000 kr. Så differencen må resten af medlemmerne af Guldborgsunds Forsyningsselskab bidrage med. Det kan ses på det årlige vandafledningsbidrag.
Især de tætbefolkede områder, primært købstæderne, er til grin i dette spil. Men også årsag til at vanviddet har kunnet lade sig gøre.
Skulle landdistrikterne betale hvad det faktisk kostede var vanviddet stoppet for længst og mere miljørigtige løsninger var fundet. Om ikke andet, så fordi de hårde økonomiske love ville træde til.

One thought on “Måske landets dyreste kloaktilslutning

  1. Alex Stubbe

    Det er korrekt at Entreprenørfirmaet MSE tidligt om morgenen den 14. april 2016 fremmødte med to gravemaskiner og uden varsel begyndte en udgravning 1.5 m inde på vores matrikel i en dybde på ca. 4.5 m faldende til en dybde på 6m ud til midt på offentlige vej. Her blev placeret en pumpebrønd med en stikledning, der delvist blev ført ind under et træ på matriklen i en dybde på ca. 4 m.
    Dette var i strid med den, aftale, der var indgået med kommunen og Forsyningens ingeniør, Thomas Fjeldving, skriftligt bekræftet til bl.a. borgmester John Brædder, nemlig at vi på kommunens anvisning havde etableret en kloakledning på matriklen tæt på grundgrænsen i den aftalte dybde på 3.20 m.

    Med andre ord nu efter 3 forsøg er der stadig ikke fært nogen stukledning frem til grundgrænsen vi kan tilslutte, at kommunen så også har krænket vores grundlovssikrede ejendomsret og den forvoldte skade beløber sig til 25.000 k r. i henhold til et tilbud fra en anlægsgartner, det er spildevan(d)vid i Guldborgsund kommune. Her kan du iøvrigt møde en Borgmester der skal i retten for at havde afgivet urigtige oplysninger til Statsforvaltningen.

    Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *