Åbent brev til ansvarlige miljøpolitikere (i Vordingborg)

Mødet om spildevandsrensning kommunen afholdte den 14. november på Præstø Skole var udelukkende var et informationsmøde.
Dialog om det væsentlige var udelukket, herunder om varslingen af påbuddene ville indfri forventningerne på et tilstrækkeligt sikkert grundlag.
Det står i skærende kontrast til fx. Nærdemokratimodellen fra 2019:
”Dialog er nøglen til et stærkt nærdemokrati. Vordingborg Kommunes nærdemokratimodel er derfor bygget op omkring en erkendelse af, at samtalen bør være i centrum”.
I september 2017 vedtog politikerne, at det skulle kunne dokumenteres at et vandområdes manglende målopfyldelse skyldes husspildevand og i givet fald fra hvilke ejendomme spildevandet når frem til vandområdet.
Så længe dette ikke er dokumenteret risikerer, ikke alene borgerne, men også kommunen at blive skuffet, da det så er andre forhold der er årsag til manglende målopfyldelse.

Det overordnede og meget vigtige EU princip ”Forureneren betaler princippet” sammen med ”proportionalitetsprincippet” (indsatser skal være omkostningseffektive og stå i rimelig forhold til ønskede resultater) forsømmer danske miljømyndigheder at efterleve. Det må nu være fortid.

Længe nok – alt for længe – har centrale myndigheder via deres satellitafdelinger i kommunernes miljøforvaltninger drevet gæk med lokalpolitikere og borgere, ved at misfortolke lovgivningen på området, inden påbud udstedes.

Borgere der bor i nærheden af vandområder med manglende målopfyldelse og politikere har sammenfaldende og ikke modstridende interesser. Derfor håber den nedsatte spildevandsgruppe under landsbyrådene på et meget tættere og konstruktivt samarbejde med kommunens folkevalgte fremover.

Vi lægger ud med at arrangere et møde i starten af december for alle der har fået varsling om påbud.
Her vil vi oplyse hvilke rettigheder og pligter for den enkelte ejendom der er indbygget i lovgivningen.
Vi vil også komme ind på de bedste og billigste renseløsninger som vi er bekendt med.
Når lokaler og tidspunkt er endelig fastlagt, vil miljøansvarlige politikere fra Vordingborg Kommunalbestyrelse også få en indbydelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *